|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در عزل گوید

ســرور عـادیـان ســر غـولـانآن کـه نـبـود بـه هیاتـش دگـری
وان بـزرگ شـتـرلبـان که بـودپـیـش او صـد نـوالـه مـاحـضـری
بـــودی او را بـــرادر کــوچــکدادی ار عــوج را خــدا پــســری
قـلـب بـسـیار بـوده رد عـالـملـیـک از وی نـبــوده قـلـب تــری
خر دزدیده رنگ کرده فروختکس به این رنگ دیده دزد خری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل