|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در شکایت فرماید

ای بـر سـبـیل حـاجـت صد محـتـشـم گدایتوی درکـمـال حـشـمـت اربـاب حـاجـت از تـو
در کـوچـه ظـرافـت عـمـری دوانـدام از جـهـلکــردم در آخــر امـا کـســب ظــرافــت از تــو
از مهر من بـناحـق کـردی تـمسـکـی راسـتزانسـان که اهل حـجـت کـردند حـیرت از تـو
وین دم به رسم تحصیل دارد کسی که بـردهدر عـرصـه سـیـاسـت گـوی صـلـابــت از تــو
مـا را نه زر کـه سـازیم او را تـسـلـی از خـودنه شافعی که خواهد یک لحظه مهلت از تو
کــو داوری کــه اکــنـون گــیـرد دریـن مــیـانـهوجـه تــمـسـک از مـن جــرم خـیـانـت از تــو
اما چه هیچ کس نیست کز وی برآید این کارعــجــز و تــنـزل از مـا لـطــف و مـروت از تــو

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل