|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در تقاضای صله فرماید

ای بــه ذات کــریـم بــی هـمـتــاوی بـه طـبـع سـلیم بـی مانند
وی بــه نـخـجـیـر گـاه دهـر تـو راشـیر گردون کـمینه صـید کمند
ظـل قـدرت چــو آسـمـان عـالـیقـدر ظـلـت چــو آفـتــاب بــلـنـد
در رهت همچـو بـندگان همه روزخور به تشریف چاکری خرسند
بر درت همچو چاکران همه شبمـه بـه عـنـوان بـنـدگـی دربـنـد
افـــتـــابـــا ســـپـــهـــر ایـــوا نـــاای بـه عونت سپـهر حاجـتـمند
وی بـه لطف تـو چرخ اطلس بـوداز مــه و افـــتـــاب زیــور بـــنــد
خـلـعـتـی کـز تــن مـبــارک خـودوعـده کـردی بـه این فـقـیر نژند
بـس که می بـاید از تن تو شرفکـه نیاید ز خـلـق چـشـم گـزند
تـرسـم آن دم کـه لطـف فـرمائیاز بـر مـن فـرشـتـه ها بـه بـرند

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل