|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در مدح امین الدین فرماید

شهسـواری که عرصه گردونبـست حـکمش بـه حـلقه فتـراک
کـامـکـاری کـه فـارس قـدرشاز سمک رخش راند تا به سماک
آصـف دهر کـش سـلیمان وارخـــاتـــم حـــکــم داد ایــزد پـــاک
خـلف المصـطـفی امین الدینزیــــب ذریـــت شــــه لــــولــــاک
آن که نسبت به اوج رفعت اوکــوتـــهــی کـــرده پـــایــه ادراک
وانـکـه نـامـد نـظـیر او بـوجـوداز وجـــود عـــنــاصـــر و افـــلـــاک
در زمانی که غـیر فـتـنه نبـودمــقــتــضــای زمــانــه بــی بــاک
بـه گـمان خـطـای ناشـده ایگشـت از من نهفـتـه کـلفـت ناک
دی بـه ارسال جعبـه ای نارمکـرد یـک بــاره ز انـفـعــال هـلـاک
مـن حـیـران مـتـهـم بـه گـنـهکه ز ضـعفم زبـون تـر از خـاشـاک
گرچـه زان نار سـوخـتـم لیکنزان گـنـاه نـکـرده گـشــتــم پــاک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل