|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در شکایت فرماید

خـــســـروا شـــاهــا جـــوان دل شــهــریــارا ســـروراای جــهـان را عـهـد نـو هـنـگـامـه ات خـرم بــهـار
ای بــــرای عــــقــــل پــــرور پــــایـــه دیــــن پــــروریوی بــه ذات فــیـض گـســتــر ســایـه پــروردگــار
ای تــــو را در دور بــــر مـــا تــــحــــت گـــردون داوریوی تــو را از قــدر بـــر مــافــوق گــردون اقــتـــدار
ای جـــهــان ســالــار گــیــتـــی داور گــردون ســریــرای فـــلــک پـــرگــار عـــالــم مــرکــز دوران مــدار
ای نـصــیـبــت ســلــطــنـت زنـجــیـر بــنـد مــعــدلــتوی بـه دسـت مرحـمت مشـکـل گـشـای روزگـار
مـشــکــلـی دارم ز دســت چــرخ کـم فــرصــت ولـیمـشـکـلـی آســان گـشـاد دسـت شـاه کـامـکـار
پـیش ازین کز شـاعـری حـاصـل نمی شـد یک شـعیروز ضــرورت کـرده بــودم شــعـر بــافـی را شــعـار
مـی گـذشـت از جـمـلـه اوقـاتـی ولـی پـیوسـتـه بـودوام تـــاجــر در مــیــان و مــال دیــوان بـــر کــنــار
وام چـون از حـد گـذشـت و راه سـودا بـسـتـه گشـتبر شکستم من وزین درهم شکست آن کار و بار
وین بـتـر کـز حـرف تـحـصـیل آن زمـان خـود مـی کـنـدنـغـمـه خــارا گـذر هـر لـحــظـه بــر گـوشـم گـذار
مـــن کـــه تـــا غـــایــت بـــه امــیــد خـــدیــو نــامــورقـــرض خـــواهـــان دگـــر را کـــرده ام امـــیـــدوار
چــون بــود حــالـم اگـر بــر ســخــت گـیـریـهـای دهـرنـارسـیـده لـطـفـی از شـه در رسـد تـحـصـیـلـدار
کیسه بی زر سفره بی نان دل ز بی برگی های دهرنـارسـیـده لـطـفـی از شـه در رسـد تـحـصـیـلـدار
کیسه بـی زر سفره بـی نان دل ز بی بـرگی بـه جاناسـب بـی جـو خـانه بـی گندم نفرها غصه خـوار
کـــاهــم انـــدر کـــاهــدان نـــایــاب تـــر از زعـــفـــرانمـن بـه رنگ زعـفـرانی مـانده از خـود شـرمـسـار
وانگـه از مـن گـه سـمـان گـه آریه خـواهه گـه چـورکنـازبــان فــهـمـی کــه بــارد از زبــانـش زهـر مــار
ای بــه دردت رســم اشــفــاق و فــتــوت مـســتــمـروی بــه عـهـدت صــد انـصــاف و مـروت اســتــوار
بــی قـراری خــاصــه در شــلـاق افــلـاســی چــنـیـنچـون تـوانـد داد شـلـتـاقـی چـنـیـن بـا خـود قـرار
مـفــلـس و بــاقـی ســتــان مـال را بــاهـم چــه ربــطشـاعـر و تــحــصـیـلـدار تــرک را بــاهـم چــه کـار
الــحــذر زان تــرک یـوق بــیـلــمـز کــه گــاه بــی زریپــیـش او هــرچــنــد عــذر آرنــد گــویــد زر بــیــار
حـسـبــت لـلـه شـاهـا یـا بـه بــخـشـش یـا بـه خـیـریــا بـــوجـــه بـــیــع آن درهــای فـــرد شـــاهــوار
کـــز پـــی مــدحـــت ز بـــحـــر خـــاطـــر آوردم بـــرونکــاول از غــرقــاب بـــحــر دام خــود بــیــرونــم آر
گــر بـــه آن ارزم کــه در اصـــلــم خـــریــداری کــنــیاصل و فرعم را بـخـر وآن گه بـه لطف خـود سپـار
ورنــه قــصــد خــیــر کــن ای قــبـــلــه نــزدیــک و دوروز ســـر مــن حـــالــیــا شـــر مــحـــصــل دور دار
حـیف بـاشـد چـون مـنـی کـه اوقـات خـود در مـدح تـوصــرف نـتــوانـد نـمـود از فـاقـه یـک جــزو از هـزار
گــر بــمــانــم بــیـنـی از نــظــمــم بــه آن درگــه روانکــاروانــهــای جـــواهــر را قـــطـــار انــدر قــطـــار
ور نــمــانــم روزگــار شـــه بـــمــانــد کــانــچـــه مــنگــفـــتـــم اول هــم نــدارد ثـــانــی انــدر روزگــار
سـالـهـا نـنـگ از مـسـمـی داشـت اسـم مـحـتــشـموین زمـان هم دارد ای دارای خـورشـید اشـتـهـار
از هـــوای کــــار مـــی آیـــد ولـــیـــکـــن بــــوی ایـــنکـاندرین عـهد این مسـمی را شـود از اسـم عـار
کــی بــود کــی خــســروا کــز بــحــر طــبــع مـوج زنکـی بــود کـی ســرو را کـز ابــر فـیـض فــکـر بــار
بـــر دل جــوهــر شــنــاســت بــشــمــرم در و گــهــروز کــف دریـا خــواصــت پــر کــنـم جــیـب و کـنـار
تــا پــی ضــبــط حــســاب دهــر بـــاشــد در جــهــانسـال و مه را دخـل در سـاعـات و در بـرج اعتـبـار
بــر قــیــاس دهــر بــاشــی ای شــه صــاحــبــقــرانســالـهـای بــی قـیـاس و قـرنـهـای بــی شـمـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل