|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا فی مدیحه

ای جـهان را بـه دولـت تـو نـظـامآسـمـان را بــه خـدمـت تـو قـیـام
نـقـطـه پـای کـبـریـای تـو راسـتحــیــز افــزون ز ســاحــت اوهــام
آتــش قــهـرت ار زبــانـه کــشــدچـون سپـند از فلک جـهند اجـرام
گـر شـکـوهت مکـان طـلب گرددپــا ز حـیـز بــرون نـهـنـد اجــسـام
کـــرده رایــت بـــرای راه صـــواببــر ســر بــخــتــی زمــانـه زمــام
گر نه سـررشـتـه در کـف تـو بـودبــگـسـلـد تـوسـن سـپـهـر لـجـام
تـیـغ کـه آیین اوسـت خـونـریـزیمانده در عـهد تـو بـه حـبـس نیام
صـعـوه در دور تــو اســیـر عـقـاببــاز در عــهـد تــو اســیـر حــمـام
گـر زنـد بـانـگ بـر جـهـان غـضـبجـهـد از بــیـم تــا عـدم بــدو گـام
ور دهـد مـهـلــت زمــان کــرمـتپـــا بـــه ذیــل ابـــد کــشــد ایــام
آیـد از هـمـگـنـان خــصــایـص تــوصـــمــدیــت گــر آیــد از اصـــنــام
سـگ کـوچـکـتــریـن غـلـام تـو رامـهتـران بـنـده آن دو بـنـده غـلـام
کــه در آفــاق دیــده از حــکــمــادین پـنـاهی کـه بـهر نفـی حـرام
در مـیـان لـای نـفــیـش ار نـبــودغـیـر اســمـی نـمـانـد از اســلـام
افــــتــــخــــار قــــبــــیـــلـــه آدمشـــاه بـــیـــت قـــصـــیــده ایـــام
آصـف جـم صـفـات قـاسـم بـیـکرای لـقـمـان ضـمـیر خـضـر الـهـام
عــــامــــل کــــارخـــــانــــه رزاققــاســـم روزی خـــواص و عـــوام
کـمـتــریـن پــاســبــان او کـیـوانکــمــتــریـن تــیـغ بــنـد او بــهـرام
بـــهــر طـــی ره ســـتـــایــش اواگـــر امـــروز تـــا بـــه روز قـــیــام
دریـد کــاتــبــان هـفــت اقــلــیـمبــر صــحــایـف قــدم زنـنـد اقـلـام
طـی نـگـردد ره آن قـدر کـه بــودکـــلـــک را در مـــیـــانـــه اقــــدام
ای پــی طــوف بـــارگــاه شــمــابـستـه خـلق از چـهار رکن احـرام
مــن کــوتــه قــدم ز طــول امــلبــه صــد امـیـد و صــدهـزار مــرام
دو خــزانــه در از کــلــام بـــدیــعهـر دری گــوشــوار گــوش گــرام
کـردم ارسـال از عـراق بــه هـنـدبــعــد ابــلـاغ صــد درود و ســلـام
کــه نــثــار دو بـــارگــه ســازنــدحـامـلـانـش بــه اهـتــمـام تــمـام
دو مـــعــــاذ خــــلـــایـــق آفـــاقدو مــــعــــز مــــفــــاخــــر ایــــام
یـکـی از عـین قـدر قـبـلـه خـاصیـکـی از فـرط فـیـض کـعـبــه عـام
قـصــه کـوتــه خــلـاصــه دوســرامـجــلـس شـاه و مـحــفـل خـدام
وز خــداونــد خــود امــیــدم بــودکـه نهد حـکـمـتـش بـه دقـت تـام
دست بـر نبـض کار این بـی کسگـوش بـر شـرح حـال این گـمـنام
تــا مـزاج ســقـیـم مـطــلـب مـنصـحــتــی تــام یـابــد از اســقـام
یعـنی از مال طـفـلم آن چـه بـوددر دکــن پـــیــش بـــد ادایــان وام
بـه نخـسـتـین اشاره ای که کندبــســتــانــنــد چــاکــران عــظــام
بـلکه بـا آن بـه لطـف ضـم سـازدصــلــه ای از شــه بــزرگ انـعــام
بــاری آنــهــا فــتــاد در تــعــویـقاز تــقــاضــای بــخــت نـافــرجــام
این زمـان از کـمـال لـطـف و کـرمای خــجــل از مــکــارم تــو کــرام
بــهـر عــرض کــلـام مـن یـمـلـکای سـخـنـهـای تــو مـلـوک کـلـام
بـــه زکــات قــدوم فــیــض لــزوموقت فـرصـت بـه بـزم شـام خـرام
در مــیـان مــهــم مــن نــه پــایســـاز کــار مــرا نــظــام انــجـــام
گـر نـه پـای تـو در مـیـان بــاشـدنـرســد کـار عـالـمـی بــه نـظــام
نیسـت مخـفی ز عـالم و جـاهلکــه بــه تــوفــیـق خــالـق عــلـام
مـی تــوانـد نـهـاد حــکــمـت تــونـــرمـــی مـــوم در مـــزاج رخـــام
مـی تــوانـد شــد از تــصـرف تــونــطــفــه تــغــیـیـریــاب در ارحــام
پـس مهمـات مـحـتـشـم هرچـندگشته باشد ز بی کسی ها خام
دور نـبــود کـه پــیـش تــدبــیـرتگـردد آسـان تـریـن جـمـلـه فـهـام
متـصل خواهم از خدا که بـه دهرز اتــــصــــال لــــیـــالـــی و ایـــام
بس که عهدت شود طویل الذیلسـر بــرآرد ز جــیـب صـبــح قـیـام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل