|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

تجدید مطلع

ای بــه فـر ذات بــی هـمـتــا دو عــالـم را مـقـرسـایـه خـورشـیـد عـونـت هـفـت گـردون را سـپـر
بهر حمل بار حملت کاسمان هم سنگ اوستکــوه مـی بــنـدد خــیـال امــا نـمـی بــنـدد کــمـر
چـرخ کاندر ضـبـط گیتـی نیسـت رایش را نظـیرنــســخـــه قــانــون تـــدبـــیــر تـــو دارد در نــظــر
از تــو عــالـم کـامـرانـســت ای کـریـم کـامـکـارچون زبان از نطق و گوش از سامعه چشم از بصر
آسمان عظم تـو سنجید و شکستی شد پـدیددر یـکـی از کـفـه هـای اعــظــم شــمـس و قـمـر
هیئتـت وقـت ظـفـر چـون جـنبـش آرد در زمـینگـویـد از دهـشـت زمـیـن بـا آسـمـان ایـن الـمـفـر
کـاروان سـالـار فـتــحـت چـون رسـد از گـرد راهاز ســپــاه خــصــم بــربــنــدد ظــفــر بــار ســفــر
دولتـت نخـلی اسـت کز خـاصـیت فطـری مدامنصرتش شاخ است و فتحش بـرگ و اقبـالش ثمر
گـر پــنـاه مـحـرمـان گـردی نـبــاشـد هـیـچ جــافــتــوی آزارشــان از هــیـچ مــفــتــی مــعــتــبــر
گر کـنی اسـتـغـفـرالله قـصـد تـا مجـرم کـشـیگـردد انـدر هـفـت مـلـت خــون مـعـصــومـان هـدر
از کـمـال افـزائی اکـســیـر حــکـمـت هـای تــومــی تــوان نـقــص جــمــادیـت بــدر بــرد از مــدر
ز اقـتـضـای عـهد اسـتـغـنا خـواصـت می شـودحــالــت جــر زود در تــرکــیـب رفــع از حــرف جــر
دیـده جــن و مــلــک کــم دیـده در یـک آدمــیای خــــدیـــو نـــامــــدار نـــامــــجــــوی نـــامــــور
این همه فـر و جـلال و این همه شـان و جـمالاین همـه لـطـف مـقـال و این همـه حـسـن سـیر
گـردد از افـراط مـالـامـال نـعــمـت صــد جــهـانتـوشـمـالـت بــهـر یـک مـهـمـان چـو آرد مـاحـضـر
بــر درت کــانـجــا مـکـرر گـنـج هـا را بــرده بــادنـیـســت در چــشــم گـدا چــیـزی مـکــررتــر ز زر
وقـت زر بـخـشـیدنت گـردد زمـین هم پـر نجـومبـس کـه شـهری را درد دامـن سـپـاهی را سـپـر
شـــهـــریـــارا ســــروران عـــالـــم مـــدارا داوراای ضـمـیـرت بــا قـضــا در کـشــتــی دانـش قـدر
دارم از کـم لـطـفـیت در دل شـکـایت گـونـه ایز اعــتــمــاد عــفــوت امــا مــی کــنـم از دل بــدر
در تـمـام عـمـر امسـال این شـکـسـت آمـد مراکــز مـمـر مـســکــنـت شــد خــانـه ام زیـر و زبــر
وز سـمـوم فـاقـه در کـشـت وجـود مـن نـمـانـدیک سـر مـو نـشـاه نـشـو و نـمـا در خـشـک و تـر
وز ضـرورت بـر درت هـرچـنـد کـردم عـرض حـالاز جــوابــی هـم نـشــد گــوش امــیـدم بــهـره ور
در چه دوران رشک نزدیکان شدند امسال و پـاراز درت مــن دورتـــر هــر ســـال از ســالــی دگــر
چـشـم این کـی از تـو بـود ای داور کی اقـتـدارکـانـدریـن حـالـت بـه خـویـشـم واگـذاری این قـدر
مـن نـه آخـر آن ثـنـاخـوانـم کـه در بــزم تـو بـودمـســنـدمـنـصــوب مـن از هـمـگـنـان مـرفــوع تــر
زر بــرایـت در قــطــار اهــل دعــوت داشــتــنــدبــخـتـیـان مـن بـه پـیـش آهـنـگـی از گـردون گـذر
وین زمان هم هر شب از شست دعایم بـهر توقــاب و قــوســیـن اســت آمــاج ســهـام کــارگــر
دشـمـن از بـی مـهـریت آرد اگـر روزم بـه شـامپـشـت من گـرم اسـت ازین ای آفـتـاب بـحـر و بـر
کـانکه می داند که شـبـها در چـه کارم بـهر تـوبــاز شــامـم مـی تــوانـد کــرد از مـهـرت ســحــر
هـسـت چـون زیـب لـب اطـنـاب مـهـر اخـتـصـاربــر دعـای او کـن ای داعـی سـخـن را مـخـتــصـر
تــا ز اخــیـار اســت رضـوان روضـه آرای جــنـانتــا ز اشــرار اســت مـالــک آتــش افــروز ســقــر
از سـعـادت دوســتــانـت را جــنـان بــادا مـکـانوز شــقــاوت دشــمـنـانـت را ســقــر بــادا مــقــر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل