|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا فی مدح

وقـت کم بـخـتـی که مرغ دولتـم می ریخـت پـربـهر دفـع غـم شـبـی در گلشـنی بـردم بـسـر
از قـضـا در حــســب حــال مـن بــه آواز حــزیـنبـلـبـلی بـا بـلبـلی می گـفـت در وقـت سـحـر
کـانـدریـن خــاکـی ربــاط پــرمـلـال کـم نـشــاطونـدریـن سـفـلـی بـسـاط کـم ثـبــات پـرخـطـر
ذره ای را آفــتــابـــی بـــر گــرفــت از خــاک راهساختـندش حـاسدان یکسان بـه خـاک رهگذر
صعوه ای را شاهبـازی ساخـت هم پـرواز بـختواژگون بـختـان شکستـندش ز غیرت بـال و پـر
تشنه ای را کام بخشی شربـتی در کام ریختمـفـسـدان کـردند کـامـش راز حـنظـل تـلـخ تـر
بینوائی راسخی طبعی به یک بخشش نواختاز حـسـدهای گدا طـبـعان رسـیدش صـد ضـرر
بــر غـریـبــی شـهـریـاری از تــفـقـد در گـشــوددر بـه روی خـیـربـنـدان بـر رخـش بـسـتـنـد در
صـیـدی ازنـخـچـیـر بــنـدی بــود در قـیـد قـبــولرشـگ مردودان بـه صـحـرای هلـاکـش دادسـر
بـود ویـران کـلـبـه ای از لـطـف گـردون رتـبـه ایدر بــلـنـدی طـاق دوران سـاخـتـش زیـر و زبــر
قـصــه کـوتــه مـاه ایـران مـیـر مـیـران کـایـزدشکـرد ازبــس سـربــلـنـدی سـرور جـن و بــشـر
وز طــلــوع آفــتـــاب دولــتـــش از فــرش خــاکسر به سر ذرات عالم را به عرش افراخت سر
از تــرشــح کــردن ابــر کـف کــافــیـش داشــتمحـتـشـم از پـیشـتـر چـشـم تـفـقـد بـیشـتـر
آن تـرشـح بـی خـطـائی نـاگـهـان بـاز ایـسـتـادو آن تـفـقـد بـی گناهی گشـت مسـدودالممر
من نمی دانم چـه واقع شـد که کرد از جـرم آنلـطـف آن سـرور ز جـیب سـر گـرانی سـر بـدر
و اندر اوقـات مریدی جـز خـلوص از وی چـه دیدآن سـرو سـرخـیـل افـراد بـشـر از خـیـر و شـر
آن خـدنگ انـدازی از قـوس دعـا صـبـح و مـسـایـا نـه آن بـیـداری از عـیـن بـکـا شـام و سـحـر
یا نه آن بـی عـیب مدحـت ها که از انشـای آنذیل گردون پـر در است و جـیب دوران پـر گوهر
یـا نـه آن بـی ریـب یـاربــهـا کـه از دل بــر زبــاننـارسـیده مـی کـند از سـقـف این مـنظـر گـذر
یـا نـه آن اخــلـاص ورزیـهـا کـه اخــلـاص فــقـیـربـا نـصـیر مـلـت انـدر جـنـبـش آمـده مـخـتـصـر
بـلبـل افسـانه گو چـون پـرده از مضمون کشـیدبـلبـل مضـمون شـنو گفـت ای رفـیق چـاره بـر
خیز و در گوش دل آن بـی گنه خـوان این سرودکای ز طبـعت جـلوه گر اشخاص معنی در صور
آن که در دانسـتـن قدر سخـن همتـاش نیستکی معـطـل می کند او چـون تـوئی را این قدر
در تـو پـوشـانند اگـر از عـیب مـردم صـد لـبـاسکـی شـود پـوشـیده پـیش خـاطـر او این هـنـر
کـز نـی خـوش جـنـبـش کـلـک تـو در اوصـاف اومی رود زین شکرستـان تا بـه خوزستان شکر
وز ثـنـایش طـبـع مـضـمـون آفـرینـش مـی کـنـددر تـن شـخـص فـصـاحـت هـر زمـان جـان دگـر
وز مـدیـحــش کـاروان سـالـار فـکـرت مـی دهـدکـاروانـهـای جــواهـر را ســر انـدر بــحــر و بــر
گـر نـصـیحـت مـی پـذیری خـیز و در بـاغ خـیـالاز زلــال نــظـــم کــن نــخـــل قـــلــم را بـــارور
وز سـحـاب تـربــیـت هـرچـنـد بــر کـشـت دلـتز اقـتـضـای خـشـگ سـال لطـف کم ریزد مطـر
آن چـنان رو بـر سـر مدحـش کز اعـجـاز سـخـناز حـجـر دهـقـانـی طـبـعـت بـرانـگـیـزد شـجـر
وز شــجــر بــی انـتــظــار مــدت نـشــو و نـمــادامـن آفـاق هـم پــر گـل شــود هـم پــر ثــمـر
من که بـر لب داشتـم ز افسردگی مهر سکوتبـر گـرفـتـم مهر و بـگـرفـتـم ثـنا خـوانی ز سـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل