|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا من جمله اشعاره فی مدح میر محمدامین خان ترکمان گفته

داده فـــزون از فــلــک زیــب زمــان و زمــیــنمــایـه امـن و امــان مـیـر مـحــمـد امـیـن
آن کـه چـو شـاهنـشـهان آمـده صـاحـبـقـرانوانکه چـو فـرماندهان آمده شـوکت قـرین
بــارگــه رفــعــتــش کــرد قــضــا چــون بــنــاپــایـه اول نـهـاد بــر فــلــک هـفــتــمــیـن
نــایـره مــهــر ازو شــعــلــه تــابــان شــعــاعدایـره چــرخ ازو خــاتــم رخــشـان نـگـیـن
ای ملـک الملـک جـود کـز پـی حـجـت خـوردکـان بـیسـارت قـسـم هم بـیمـینت یمین
هـر کـه بـدامـن چـو گـل رفـتـه تـو را آسـتـانریخته چون نرگسش سیم و زر از آستین
نـنــگ ز خــواهـش بــود اهـل طــمــع را اگــرهمـت حـاتـم شـود جـود تـو را جـانشـین
هسـت یکی در جـهان از تـو کـرم پـیشـه تـرلیک نرنجـی که نیسـت غیر جـهان آفرین
بـــحــر تــوانــد زدن لــاف عــطــا بـــا کــفــتوقـت کـرم گر ز موج چـین نزند بـر جـبـین
سـالـک راه تــو را دوش فـلـک تــوشـه کـشخرمن جـاه تـو را است ملک خوشه چین
ای بـه سـتـایش سـزا زین همـه مـدح و ثـنـااز تـو من خـستـه را نیست تـوقع جـز این
کــز مـن و احــوال مـن زمـزمـه ای بــشــنـوداز تــو و انـفــاس تــو پــادشــه داد و دیـن
وان چــه شـود خــواسـتــه جــایـزه مـن بــودکــز عــدم آورده ام ایـن هـمـه در ثــمـیـن
بـهـر تـو کـز عـظـم شـان آمـده ای در جـهـانقـابـل بـزمـی چـنان لـایق مـدحـی چـنین
محتشم آنجا که هست در چو صدف بی بهاتـحـفـه مـا و تـو بـس گـوهر نـظـم مـتـین
زان کـه ز پــای مـلـخ تــحـفـه روان سـاخـتـننزد سـلیمان رواسـت در نظر خـورده بـین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل