|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در شکایت اهل روزگار و حسب حال خود گفته

که می زند در انکـار این ز دشـمن و دوسـتبـه غـیر من که ز خـود کـمتـری نمی دانم
ز تــاب مـشــگـل اگـر نـگـســلـد رگ جــانـمکـه کـار تـنـگ شـد از پــیـچ و تـاب دورانـم
نمی رود بـه جنان پـای کس بـه این تـعجیلکـه دسـت مـن ز جـنـون جـانـب گـریبـانـم
بـجـاسـت پـرده گوش فلک که بـسـتـه هنوزدرون ســیـنـه بــه زنـجــیـر صـبــر افـغـانـم
جـهان ز فتـنه چه دارد خبـر که در بـند استهـنـوز سـیـل جـهـانـگـیـر چـشـم گـریـانـم
ســتــون کــوه ســکــون بــنـای صــبــر مــراخــلــل مــبــاد کــه صــد هـزار طــوفــانــم
عــجــب اگــر نـزنـد روح خــیـمـه جــای دگـرکه سخت رفته ز جا جسم سست بنیانم
اگـر بــهـم زنـم از کـیـن هـزار ســلـسـلـه راعـجـب مدان کـه چـو زلف بـتـان پـریشـانم
ازیـن بــدتـر گـلـه ای نـیـسـت از زمـانـه مـراکـه بــرده ریـشـه فـرو در زمـیـن کـاشـانـم
ز بس نفاست ذاتی که خلق کاشان راستمـن از صـفـات زبـون نـنـگ شـهر ایشـانـم
بـه من تـراوش نزلی که لطف ایشان راستنـــزول آیــت بـــیــزاریــســـت در شـــانــم
ازین مـلـک صـفـتـان نفـیس فـطـرت نیسـتیـکــی کــه آورد انــدر شــمــار انــســانـم
در این مـیـانـه مـن پـسـت فـطـرتـم خـزفـیکـه منتـظـم شـده در سـلـک درو مرجـانم
شـود نصـیب کـه دامـان سـلـک گـوهرشـانز گرد صـحـبـت جـان گـاه خـود بـیفـشـانم
بـزرگ این همه گر خـلق مشفق خـلقیستبــه حـاجـتــی مـن اگـر در زمـانـه درمـانـم
بــرآورد بــه طــریـقـی کـه عـقـل مـانـد مـاتولــی غــبــار ز جــســم و دمــار از جــانـم
دریـن بــلـا کـه مـنـم بــا وجــود ضــعــف قـوابـه جـز جـلـای وطـن نیسـت هیچ درمـانم
مـــرا کـــه دل کـــشـــد آزار رنـــج ویــرانــیازیـن چـه سـود کـه خـوانـنـد گـنـج ایـرانـم
مراسـت در ملـکـوت آشـیان و همت پـسـتبـه خـاک تـیره در این ملک کـرده یکسـانم
ز حـمـل جـور مـن این جـا ذلـیل در همه جـاعــزیــز پـــادشــهــان حــامــلــان دیــوانــم
اگـر بــه هـنـد روم طـوطـیـان ذخـیـره کـنـنـدجــهـان شــکــر از ریـزه چــیـنـی خــوانــم
و گـر بـه چـین کـنـم آهنـگ نـقـش مـانـی راکشـد بـه خـاک سـیه کلک عـنبـرافشـانم
ور انـتــخــاب کــنـم از جــهـان خــراســان راکـســی نـبــیـنـد از اعـدا دگـر هـراســانـم
و گـر بـه خـاک سـیاهم کـشـد زمـانـه هنـوزز سـرمـه بــیـش بــود قـدر در صـفـاهـانـم
ز اشـک شـوق کـشـندم بـه پـا خـزاین لعـلاگـر بــه خــواب بــبــیـنـد در بــدخــشـانـم
کـشـنـد رنـج ســتــورانـم از کـشـیـدن گـنـجاگــر نــصــیــب ز ایــران بـــرد بــه تــورانــم
بـه هم نمی رسـد از شـغـل طـرفـت العـینیچو چـشم فکرت من چـشم عیب جـویانم
بـه سـحـر طـبـع مـهنـدس اگـر کـنـم هنـریکه چـشم دهر شود تـا بـه حـشر حـیرانم
ز لـفـظـشــان نـرســد شــهـد بــارک الـهـیبـه کـام طـوطـی خـوش لـهجـه زبـان دانم
ور از زبـان سـخـنـی سـر زنـد کـه بـاید شـدبـه حـکـم عـقـل از آن انـدکـی پـشـیمـانم
کـنند نسـبـت چـندان خـطـا بـه من کـه مگربــه کــفــر کــرده تــکــلــم زبــان ایـمــانـم
اگــر شــونــد ز تــعــلــیـم عــنـدلــیـب زبــانهـزار مـرغ زبــان بــسـتـه در گـلـسـتــانـم
هـمـیـن کـه در سـخـن آیـنـد از کـمـال غـرورکــنـنـد نـام زبــون لـهـجــه و بــد الـحــانـم
حجـاب یک دوکسم گشتـه بـس که دامنگیرز داغ کــاری خــامــان کــشــیـده دامــانـم
رسـد چـو کـار بـه این کان حـجـاب هم بـرودچـه شـعـلـه ها کـه بـرآید ز سـوز پـنهانـم
مـن از ســتــایـش اشـراف مـلـک ایـن دیـدمکـه رفـتـه رفـتـه سـیه گشـت روی دیوانم
هــنـــوز بـــا دل پـــرداغ و ســـیــنــه پـــردردزبــان پــر خــطــر خــویـش را نـگــهـبــانـم
ز تـــاب رنـــگ بـــگـــردانـــد آفـــتـــاب آن روزکــه مــن ز دفــتــر عــزت ورق بــگــردانــم
غـرور غـفـلـتـشـان بـین کـه ایمـنـنـد بـه اینکـه در نـیـام شـکـیـب اسـت تــیـغ بــرانـم
اگــر چـــه نــرم کــمــان آفـــریــده انــد مــراگـذار مـی کـنـد از سـنـگ خـاره پــیـکـانـم
بـه بـی گـزنـدی مـن نیسـت هیچ انـسـانیولـی دمی کـه دمم گـرم گـشـت ثـعـبـانم
مرا بـه تـیغ زبـان رنجـه کـردن آسـان نیسـتکـه قـتــل عـام جـهـانـیـسـت کـار آسـانـم
گـرفـتــه ام دو جـهـان در هـنـر ولـیـک هـنـوزبــرون نــیــامــده الــمــاس ریـزه از کــانــم
اگـرچــه کـرده خـدا شـیـر بــیـشـه سـخـنـماز آن سـتـمـکـش خـلـقـم کـه کـند دندانم
بـه دامـن کـسـی از مـن نمـی نشـیند گـرداگـر کـنـد ز مـذلـت بــه خــاک یـکــســانـم
بـدین که سنگ گران نیست در ترازوی هجوچــه ارزن از ســبــکــی کــرده انــد ارزانـم
اگـر بــه فـرض زنـم لـاف کـز جـمـیـع جـهـاتمـنـم کـه زیـنـت و زیـب جــهـات و ارکـانـم
ور از یــگــانــگــی فــطـــرت آورم بـــه زبـــانکــه کــرده واحــد یـکــتــا وحــیــد دورانــم
و گـر بــلـنـد بــگـویـم کـه از بــلـنـدی نـظــمرســــیـــده نـــوبــــت زدن بــــر ایـــوانــــم
و گـر مـلـوک سـخــن را بــه گـردن از دعـویکـنـم کــمـنـد کـه مـالـک رقــاب ایـشــانـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل