|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا من نتایج طبعه فی مدح سلطان الافهم محمد امین سلطان ترکمان

بــیـمـاری بــه پــای حــضـورم شـکـسـتــه خــارکــز رهـگــذار عــافــیـتــم بــرده بــر کــنـار
بــر تــافـتــســت ضـعـف چــنـان دســت قـوتــمکز سـر نهادنم بـه زمین هم گذشـتـه کـار
جــســمـم کـه گـرد راه عـیـادت نـقـاب اوســتپـامال عـالـمی شـده چـون خـاک رهگـذار
نــیــلـــوفـــر ریــاض ریــاضـــت رخ مـــن اســـتاز سـیلی کـه می خـورم از دسـت روزگـار
هـرگــز ز هـم نـمــی گــســلــد کــاروان لــعــلزان قطره ها که بـر رخ من می شود قطار
دســت فــلــک ز رشــتــه تـــدبـــیــر تـــافــتــندامان من بـه جـیب زمین بـسـتـه استـوار
تــدبــیـر ایـن کــه پــیـش عــزیـزان مـصــر جــودخـود را نـسـازم از سـبـکـیها ذلـیل و خـوار
وانـدر فـضــای عــالـم عــلـوی بــه طــعــمـه ایشـهـبـاز هـمـتـم نـکـنـد پـسـتـی اخـتـیـار
بــا آن کــزیـن ســکــون قــوی لــنــگــرم ز کــوهسـنـگـیـن تـر اسـت کـفـه مـیـزان اعـتـبـار
غبنی است بس گرانم از این رهگذر که نیستپـــایــم روان بـــه درگـــه نـــواب نـــامـــدار
سـلـطـان کـامـکـار مـحــمـد امـیـن کـه هـسـتنـــازان بــــه آفــــریـــدن او آفــــریـــدگــــار
آن قـبــلـه امـم کـه بــه تـنـگ اسـت سـده اشاز اخــتــلــاط نــاصــیـه شــاه و شــهــریـار
وان قــلـزم کــرم کــه کــشــیـده ز ســاحــلـشتـا سـقـف عـرش بـر سـر هم در شـاه وار
گـشـت از صـلـای مـوهـبــتــش گـوشـهـا گـرانوز حـمـل بــار مـکـرمـتــش دوشـهـا فـکـار
در کـــلـــک صـــنـــع صـــانـــع او عـــز شـــانـــههر دقـتـی کـه بـوده در او گشـتـه آشـکـار
دارم گــمــان کــه خـــالــق مــخــلــوق آفــریــنکــرده در آفـــریــدنــش اظـــهــار اقــتـــدار
عــکــس جــمــال او بـــه جــمــادات اگــر فــتــدبـــر دلــبـــری مــدار نــهــد صــورت جــدار
ذرات خــاک پــاش شــمــارنــد اگــر بـــه فــرضمه در حـسـاب ناید و خـورشـید در شـمار
آهــو شــکــاری از ســگ آن نــامــجـــو مــجـــوکـز مـردمـی ســگـان ویـنـد آدمـی شـکـار
امـرش بــه سـیـر گـوی زمـیـن حــکـم اگـر کـنـدبـی دسـت و پـا فـتـد بـره از روی اضـطـرار
نـهـیـش بـه روی سـیل نـگـون دسـت اگـر نـهـدپـس خم زنان رود بـه عقب تا بـه کوهسار
بــر رخــش گـرم جــوش بــبــیـن گـر نـدیـده ایکــانــســان ز اقــتــدار بــود اژدهــا ســوار
از هــم بــپــاشــد و تــل خــاکــســتــری شــودبـیـنـد اگـر بـه قـهـر درین نـیـلـگـون حـصـار
هــســت از بـــرای ســوخــتـــن خــرمــن عــدوکـافـی ز آتــش غـضــبــش گـرمـی شــرار
ای مـالـک رقــاب مـلـوک ســخــن کـه هـســتبــر مـدحـت تــو سـلـسـلـه نـظـم را مـدار
هـرکــس بــه مـدعــای دگـر از ســحــاب نـظــمبر کشت دولت تو ز شعر است رشحه بار
مــقـــصـــود ومــدعـــای مــن امـــا ز مــدح تـــواینسـت این کـه نـام تـو سـلـطـان نـامـدار
زیـــب کـــلـــام و زیـــنـــت دیـــوان مـــن شـــودگــوش قــوای مــدرکــه را نــیـز گــوشــوار
هر نـقـطـه هم شـود ز سـوادش بـه هنـد و رومداغ دل هـــــزار خـــــدیـــــو بــــــزرگـــــوار
زین لاف و دعوی احـسـن و اولاسـت محـتـشمخـاموش گشـتـن و بـه دعا کردن اخـتـصار
تــــا نــــام داوران بــــه دواویـــن شــــود رقــــموز خـوش کـلـامـی شـعـرا یـابــد اشـتـهـار
از نـــام آن ســــپــــهـــر امـــارت کـــلـــام مـــنمـشـهـور شــرق و غـرب بــود آفـتــاب وار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل