|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا من بدایع افکاره فی مدح اعتمادالدوله میرزا لطف الله

دمـــیــد صـــبـــحـــی و از پـــرتـــو دمــیــدن آنبــه ذره ای نــظــر افــکــنــد آفــتــاب جــهـان
چــه صــبــح چــهــره نــمــایـنــده هــزار امــیـدکـه مشـکـل اسـت بـیانش بـه صـدهزار زبـان
چــه آفــتــاب بــلــنـد اخــتــر ســپــهـر جــلــالکـه بـرد طـلـعـت او ظـلـمـت از زمـین و زمـان
مــدار اهــل زمــیــن اعــتـــمــاد دولــت و دیــنحـفـیظ مـلـک و ملـل پـاسـبـان کـون و مـکـان
گــزیـده نــســخــه لــطــف الــه لــطــف الــلــهکــه هــســـت آیــنــه صـــنــع صـــانــع دیــان
مـحـیـط مـکـرمـتــی کـز درش بــرد مـه و سـالگـدا بــه کـشــتــی چــوبــیـن ذخــایـر عـمـان
جــلـیـل مـوهـبــتــی کـاسـمـان بــه دو کـشـدزری کـــه ســــایـــل او را بــــریـــزد از دمـــان
یــگـــانــه صـــانــع خـــیــاط خـــانــه تـــقـــدیــربــریـده بــر قـد او خــلـعــت بــزرگـی و شــان
نهد بـه سـجـده او هفـت عـضـو خـود بـه زمینبــه آســمـان اگــر ازشــان او دهـنـد نـشــان
چنان به عهد وی امساک شد قبیح که هستحــــرام در نـــظــــر عـــقـــل روزه رمـــضــــان
بــه زیـر بــال و پــر خــویـش مــرغ تــربــیـتــشز بــیـضـه هـای عـصـافـیـر شـد عـقـاب پــران
رود چـو سـوی نـشـان تـیـر دقـتـش ز سـپــهـرهـزار زه شــنـود گـوش گـوشــه هـای کـمـان
چـنـان کـه خـاک شـنـاسـد خـراش تـیشـه تـیزسخای دست ودلش بحر می شناسد و کان
زهـی بــه ذات تــو نـازنـده مـســنـد تــکــمـیـنزهی ز عـظـم تـو شـرمـنـده وسـعـت امـکـان
ز لطـف خـویش خـدا لطف خـویش خـواند تـو راتـــبـــارک الــلــه از الــطــاف خــالــق مــنــان
جــوان کــنــنــده دوران پـــیــر ســاخــت تـــو راهـم اتــفـاقـی تــدبــیـر پــیـر و بــخـت جــوان
بــه خــال چــهـره زنـگــی اگــر نـظــر فــکــنـیشــود ز مــردمــی انــســـان دیــده انــســان
زیـنـت ارچــه مـقـام اسـت لـیـک بــالـنـسـبــتتــو آتــشـی و کـواکـب شـرار و چــرخ و خـان
جــهـان مــدار از بــس کــه شــرمــســار تــو رابــه دوش زانـوم از جــبــهـه مـانـده بــار گـران
بــــزرگــــوارا از بــــس بــــه زیــــر بــــار تــــوامز انـحــنـا شــده جــیـبــم مـصــاحــب دامــان
زمـانـه راسـت چـنـین اقـتـضـا کـه گـوهـر مـدحز قـدر اگـر چــه بــود گـوشــوار گـوش جــهـان
بـه صـد شـعـف چـو سـتـاند ز مادحـش ممدوحوز آفــریـن لـب مـدح آفــریـن شــود جــنـبــان
وز انـتـعـاش کـنـد زیـب مـجـلـسـش یـک چـنـدچــو لـالـه و سـمـن ونـرگـس و گـل و ریـحـان
ز عــمــد صــد رهـش افــتــد نــظــر بــر او امــابــه سـهـو نـیـز نـیـفـتـد بــه فـکـر قـیـمـت آن
تـــو آن بـــزرگ عــطـــائی کــه در نــظـــم مــرانـدیـده قـیـمـتــش ارسـال کـردی از احـسـان
و گــر وظــیـفــه هـر ســالــه ســاخــتــی آن راهــزار ســـال بـــود مــلــک عـــمــرت آبـــادان
مــنــم کـــهــن بـــلـــدی در کـــمــال ویــرانــیتـــو گـــنــج عـــالـــم ویــران یــگـــانــه ایــران
حــصــار ایـن بــلـد کـهـنـه کـن بــه آب و گـلـیکـه سـیـل حــادثــه هـرگـز نـســازدش ویـران
غـلـام بـی بــه دلـت مـحـتـشـم کـه از افـلـاسکـنون تـخـلـص او مـفـلـسـی اسـت در دیوان
چـــو درد فــاقــه اش اکــثـــر دواپـــذیــر شــدهعـلـاج مـابـقـی از حـکـمت تـو هسـت آسـان
هــمــیــشــه تـــاز پـــی اعــتــمــاد اهــل ودادکـنـنـد بــیـعــت و پــیـمـان مـشــدد از ایـمـان
امـــیـــدوار چــــنـــانـــم کــــه دولــــت ابــــدیز بـیعـتـت نـکـشـد دسـت و نگـسـلـد پـیمـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل