|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا فی مدح مختارالدوله میرزا شاه ولی

سـده آصـفـیـش بــود سـلـیـمـان بــه سـجـودمــیــرزا شــاه ولــی والــی اقــلــیــم وجــود
آن کــه از واســطــه بــاس خــلــایـق خــالــققـامـت دولـتـش آراسـت بـه تـشـریف خـلـود
وانـکــه از بــهـر نـگــهـبــانـی ذاتــش هـمـه راکــرد پـــا بـــســت و داد ابـــدی حـــی ودود
آن کـه خـاک در کـاخـش مـتـغـیر شـده اسـتبس که رخساره خود سوده به رو چرخ کبود
کــــســــوت دولـــت او را ز بــــقــــای ابــــدیگـشـتـه ایام و لـیالـی همـه تـار و همـه پـود
بــدر گـردیـد هـلـال از پــی تــحــصــیـل کـمـالبـس که بـر نعل سـم تـوسـن او ناصیه سود
خــط آزادی خــود خــواســتـــه کــیــوان از ویکه بـه این جـرم رخـش کـرده قـضـا قـیراندود
جـود شـاهانه اش آن دم که کند قسـمت مالپــشـت شـاهـیـن تــرازو خـمـد از بــار نـقـود
مــادر دهــر چــو زادش بــه بــزرگــی و بــهـیبـــرخـــیــا زاده آصـــف لــقــب اقــرار نــمــود
بــود ســرگــشــتــه بــه مـیـدان وزارت گــوئیدولـــت او ز کـــنــار آمـــد و آن گـــوی ربـــود
ای مـه بــار گــه افــروز کــه هـر صــبــح کــنـدآفـــتـــابـــت ز کــمــال ادب از دور ســـجـــود
از ضــمــیــر تـــو چــراغ شــب و روز افــروزنــدگـر نـتـابـد مـه و خـورشـید نـبـاشـد مـوجـود
بــود در نــاصــیــه شــان تــو پــیــدا کــه خــداکـارفــرمـائی دوران بــه تــو خــواهـد فـرمـود
بـــر در قــصـــر وزارت فــلــک ار ضــابـــطــه زدقـفـل دشـوار گشـائی که بـه نام تـو گشـود
کار آن نیسـت که سـازند بـه خـواهش ز عبـادکار آنسـت که بـی خـواست بـسـازد معبـود
نصـب و عـزل همـه تـقـدیر چـو مـی کـرد رقـمعـزل را از پــی نـصـب تــو خــطـا دیـد و زدود
نیست ز افسانه موحش غمش از خواب ملالچـشـم بـخـت تـو که هرگز نتـوانسـت غـنود
صــحــن درگـاه جــلـالـت فـلـک از مـســاحــیبــه خــط نــامــتــنــاهـی نــتــوانـد پــیـمــود
از اجـلـای جـهـان هـرچـه درین مـدت کـاسـتبـعـد الـحـمـد کـه بـر شـان تـو مـعـبـود فـزود
بــود در شــان تــو ای اشــرف اشــراف زمـیـنهـر درودی کـه ســروش از فـلـک آورد فــرود
تــا نـهـاده اســت قـضــا قـاعــده طــاعــت تــوراسـتـان را همه دم کار قیام اسـت و قـعـود
قــیـمــت گــوهـر ذات تــو کــســی مـی دانـدکـافـریده اسـت وجـودت همـه از گـوهر جـود
آن چـه بـر عـظـم تـو جـا کرده درین دایره تـنگپــای افـشـردن دیـوار جــهـانـسـت و حــدود
ثــقــل بــر روی زمــیـن گــر نـپــســنـدد رایـتکـوه گـردد مـتـصـاعـد بـه سـبـک خـیزی دود
گــر گــدائی شــود از صــدق ســتــایـنـده تــوپـادشـاهان جـهانش همـه خـواهنـد سـتـود
مـحــتــشـم گـرچــه زد امـروز ثــنـای تــو رقـممـدح خـود دوش ز سـکـان سـمـاوات شـنود
چـه شـور گو تـو هم از جـایزه مدحـت خـویشرفـعـت پـایـه قـدرش بــنـمـائی بــه حـسـود
تــــا کــــمـــیـــن ذره ذرات وجــــودش گــــرددنجـم خـورشـید طـلوع و مه بـرجـیس صـعود
گــرچــه دیـوان وی آمــد دو جــهــان را زیـنــتمـدحـت ای زیب جـهان زینت آن خـواهد بـود
بــه نـوازش کــه شــود تــا ابــدت مــدح ســرارود را چـــون بـــنــوازی کــنــد آغــاز ســـرود
تــا ز تــاثــیـر عــدالــت کــه زوالــش مــرســادخــلــق در ســایـه حــکــام تــوانـنــد آســود
بــر ســر خــلـق خــدا ســایـه عــدل تــو بــودتــا زمــان ابـــد انــجــام قــیــامــت مــمــدود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل