|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

این قصیده را در مدح خواجه آصف صفات ابوالقاسم بک وزیر گفته اند

چــــرخ را بــــاز مـــه روی تــــو حـــیـــران داردکه مه یک شـنبـه انگشـت بـه دندان دارد
حـاجــبــت کـرده بــزه قـوس نـکـوئی و هـلـالســر بـــه زانــوی حــجــاب از اثـــر آن دارد
در شـفـق نیسـت مه نو کـه دگر سـاقـی دورجـام لـبـریـز بـه کـف از مـی رخـشـان دارد
بــرمـه عـیـد نـخـواهـم نـظـر کـس کـه تــمـامصـــورت دایــره غـــبـــغـــب جـــانـــان دارد
شـب عـید اسـت و دگر شـاطـر گردان ز هلالکشتـی نقره بـه دسـت از پـی دوران دارد
ســزد ار ســیـم کــواکــب دهـدش دور کــه اوســــمـــت شـــاطـــری آصـــف دوران دارد
صاحـب سـیف و قلم کز قلم و سیفش خـصمهمـچـو مریخ و عـطـارد تـن بـی جـان دارد
مــرکــز دایــره مــلــک ابــوالــقــاســم بــیــککـه ز آصـف صـفـتــی عـز ســلـیـمـان دارد
آن کـه از عـیـن شــرف نـقـطـه نـوک قـلـمـشفــخـــر بـــر مــردمــک دیــده اعــیــان دارد
و آن کـه از فـرط عـطـا رشـحـه کـلـک کـرمشطـعـنـه بـر مـوهـبــت قـلـزم و عـمـان دارد
مدعی دارد از آن آه ز دسـتـش که بـه دسـتخـــامــه داوری و خـــاتـــم فـــرمـــان دارد
بـحـر الـطـاف وی آن قـلـزم گـوهـرخـیـز اسـتکـــه در آن عـــدد ریـــگ بــــیـــابــــان دارد
دجـلـه همتـش آن بـحـر سـحـاب انگـیز اسـتکـه گـوهـر بــیـشـتــر از قـطـره بــاران دارد
ای قــدر قــدر قــضــا رتــبــه کــه مـعــمـار ازلعـالـمـی را ز وجــود تــو بــه سـامـان دارد
تــوئی آن شــمـع فــلــک بــزم مـلـک پــروانـهکـه جــهـانـی ز تــو پــروانـه احـسـان دارد
رشـحـه کـلـک درو سـلک تـو روحـیسـت روانکـه تــرشـح ز سـرچــشـمـه حــیـوان دارد
قـصـر قـدر تــو بــنـائیـســت کـه یـک ایـوانـشوســعـت عـرصــه ایـن کـاخ نـه ایـوان دارد
بـام ایوان تـو عـرشـیسـت کـه هر کـنگـره اشصـد کـتــک دار بــســان مـه و کـیـوان دارد
فــلـک آراســتــه نـه خــر گــه والــا کــه در آنوالئی هـمـچـو تـو بـنـشـیـنـد و دیوان دارد
آصــفــا تـــا شــده ای واســـطــه عــزت مــندشـمن اعراض ازین واسـطـه چـندان دارد
که اگر شق شود از غم چو قلم نیست محالو گـر از غـصـه چـو نالی شـود امکـان دارد
تــا بــه ذیـل کــرمــت دســت تــوســل زده امسیل اشک از مژه اش سر به گریبان دارد
جـــگــر حـــرب نــدارد بـــمــن امــا ز حـــســدپــاره پــاره جــگـری بــر ســر مـژگـان دارد
مـحـتــشـم را کـه خـرد داشـتــه بــر مـداحـیسـبـب اینسـت که ممدوح سـخـندان دارد
نیسـت در بـنـد زر و سـیم کـه از نقـد سـخـنیـک جــهـان گـنـج نـهـان در دل ویـران دارد
در مـدیح تـو کـه نـامـت شـرف دیوان هـاسـتاهـــتـــمـــام از پـــی آرایـــش دیــوان دارد
تــا بــه دریـای هــوا کــشــتــی زریـن هــلــالگــذر از گــردش ایـن گــنــبــد گــردان دارد
کــشــتــی جــاه تــو را فــیـض دعــای فــقــراســالـم از تــفـرقـه و امـن ز طــوفــان دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل