|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

این قصیده را به جهت محمد نامی گفته

بــه سـاحـل خـواهـد افـتــادن دگـر بــاردری از جـــنـــبـــش دریـــای اســـرار
بـــنــان در کــشــف رازی خــواهــد آوردزبــان کــلــک را دیـگــر بــه گــفــتــار
حــدیـث لـطــف و بــی لـطـفـی مـولـیلــب تــقــریـر خــواهـد کــرد اظــهــار
چـه مولی آن که در بـازار معـنی اسـتسـخـن را بـهـتـریـن مـیـزان و مـعـیـار
بــلــیـغــی کــانـدر اوصــاف کــمــالــشبـه عـجـز خـود بـلاغـت راسـت اقـرار
مــهــیـن دســتــور اعــظــم رای اکــبــرکـز اخـلـاصـنـد شـاهـانـش پــرسـتـار
ســـــمــــی نــــیــــر اوج رســـــالـــــتمـــحـــمـــد مـــهــرانـــور نـــور انـــوار
کــه بــر روی زمـیـنـش خــالــق الــارضز آفــــات زمــــان بــــادا نـــگــــهـــدار
بــه بــازارش ســه در بــرد از مــن ایـامیـکـی فـرد و دو از نـسـبـت بـهـم یـار
چـــه درهــا گــنــج هــای خــســروانــهز حـمـل هـر یـکـی گـیـتـی گـران بـار
ولــی از هــمــت آن فــرزانــه گــنــجــورچـــو از مــن آن در را شــد خـــریــدار
دو در را ثـــلـــث یــک در داد قـــیــمــتوزین خـاطـر نشـینم شـد که این بـار
در ایـــن بــــازار از بــــخـــت بــــد مـــناز آن ســودا بــه غــایــت بــود بــیـزار
خــــدا را ای صـــبــــا در گـــوش آصـــفبــگـو آهـســتــه کـای دانـای اســرار
شــنــاســـای دم و نــطــق گــهــر ریــزخــــداونــــد دل و دســــت درم بــــار
شــنــیـدم از بــســی مــردم کــه داریبــه مـرواریـد و گـوهـر مـیـل بــسـیـار
و گـر گـاهـی بــه دســت در فـروشــیبــه کـف مـی آیـدت یـک در شــهـوار
چـو بـاد گل فـشـان می ریزی از دسـتزر ســرخــش بـــپـــا خـــروار خـــروار
بــفـرمـا کـز گـهـرهـا چــیـسـت حــالـیتـــو را در مــخــزن ای دریــای ذخـــار
کـه مـی نـازد بــه آنـهـا گـوش شـاهـانجــز آنـهـا کــت مــن آوردم بــه بــازار
بـه تـخـصـیص آن چـنان کز بـهر شـهرتبـر آن نـام خـوشـت کـنـدم نـگـین وار
خـموش ای محـتـشم کز بـالغان اسـتبــه غـایـت خـود سـتــائی نـاسـزاوار
دریـن سـان سـرزمـیـنـی تــخـم دعـوینـمـی آرد بــجــز شــرمــنـدگــی بــار
در نـــظـــم تـــو را بــــا ایـــن زبـــونـــیبــــهـــائی داد آن رای جــــهـــانـــدار
که در چشم دل از صد گنج بیش استبـه قیمت نه بـه عظـم و قدر و مقدار
ســراســر تــحــفــه هــای بـــرگــزیــدهعـلـم از بــی نـظـیـری هـا در انـظــار
اگـــــر دیــــگـــــر دری داری بـــــیـــــاورکـزین بـه نـیـسـت در عـالـم خـریـدار
شـروع انـدر ثــنـایـش کـن کـه چــون اوکـریـمـی نـیـســت در بــازار اشــعـار
زهـی بــرگــرد قــصــرت پــاســبــان واربــــســـر تـــا روز گـــردان چـــرخ دوار
زهـی اعــظــم وزیـری کــز شــکــوهـتوزارت راسـت از شـاهـنـشـهـی عـار
زهــی گــردون ســریــری کــز ســرورتابـد سـیر اسـت چـنـگ زهـره بـر تـار
تــو آن مـسـنـد نـشـیـنـی کـایـسـتــادهز تـعـظـیمـت بـه خـدمت چـرخ سـیار
تـــو آن آصــف نــشــانــی کــاوفــتـــادهز تــوصــیـف ســلـیـمـانـی در اقـطــار
اگــر بـــالــفـــرض بـــاشـــد رای امــرتبــرون آیـد چـو تـیـغ از جـلـد خـودمـار
و گــر در جــنــبــش آیــد بــاد نــهــیــتبــره ســیـل نـگــون مــانــد ز رفــتــار
کــنـی گـر مـنـع وحــشــت از طــبــایـعبه شهر آیند یک سر وحش کوهسار
چــراغ دیـن چــو گــردد از تــو ذوالــنــوربـــســوزد کــافــر صــد ســالــه زنــار
اگــر جــازم شــود دهــقــان ســعــیــتدمـانـد در جــبــل ز احـجــار اشـجــار
نــیــابــد در پــنــاه حــفــظــت آســیــبحـــریــر بـــرگ گــل از ســـوزن خـــار
و گـر مـاه از تــو پــوشــد کــســوت نـورشــود از روز روشــن تـــر شــب تـــار
اگــر یـکــبــار خــواهـی رفــع ظــلــمـتبــرآرد خــور ســر از ظـلـمـات نـاچــار
گــر از حــکــمــت زنــی دم در زمــانــتچـه عـنقا و چـه اکسـیر و چـه بـیمار
اگــر حـــیــز طـــلــب گــردد جـــلــالــتبـــرون تــازد فــرس زیــن چــار دیــوار
دو عــالـم بــر در و گـوهـر شــود تــنـگشـوی غـواص چــون در بــحــر افـکـار
ز گــل گــر پـــیــکــری ســازی و در ویدمـی یـک نـفـخــه گـردد مـرغ طـیـار
جــهـان را سـر بــه سـر ایـن قـابــلـیـتنــبــود ای قــیــصــر اســکــنــدر آثــار
که گرد خـوب و زشتـش بـاشد از حـفظحـفـیظـی چـون تـو گـردانـنـده پـرگـار
اگــر کــس از ســر مــلــکــت گــزیـنــیجـــرون را حـــالــیــا تـــالــار ســالــار
و گــرنــه گــر بــدی در بــســتــه از تــوهـمــه انـصــار بــی اعــوان و انـصــار
چــنـان حــفـظـش نـمـودی کـز دل مـورضـــمـــیــر انــورت بـــودی خـــبـــردار
سـرای جـغـد هم گـشـت از تـو معـمورچــو گـردیـدی دریـن ویـرانـه مـعــمـار
گــر از مـرغــان ایـن گــلـشــن مـرا نـیـزکـه جــز شـکـر نـمـی ریـزم ز مـنـقـار
دهی زین بـیش ره در گـلـشـن خـویششـود شـکـرسـتـان این طـرفـه گـلزار
وز اوصــافــت چــنـان عــالــم شــود پــرکه بـر امسـال صـد حـسـرت بـرد پـار
غــرض کــز بـــهــر تـــرتــیــب ثــنــایــتمـن از بــحــر ضــمـیـر مــعــجــز آثــار
کــشـــم در رشـــتـــه فـــکــرت لئالــیز آغــاز لــیــالــی تـــا بـــه اســحـــار
خــمـوش ای دل کـه از بــســیـارگـوئیدل نـــازک دلـــان مـــی یـــابــــد آزار
عــنــان تـــاب از ره افــکــار شـــو هــانکـه شـد ز اطـناب پـای خـامـه افـکـار
بــه تــنـگ آمـد ثــنـا از دســت نـطـقـتدعـا نـوبـت طـلـب شـد دسـت بـردار
دریــن ســـطـــح از پـــی رســـم دوایــربــــود تـــا گـــردش پـــرگـــار در کـــار
ز امـرت هـر کـه در دوران کــشــد ســرچـو پـرگـارش فـلک سـازد نگون سـار
بــود تــا مـلـک جــسـم از خــسـرو روحبــود تــاســر بــر آن اقــلــیـم ســردار
تـــو ســردار جــهــان بـــاشــی و دایــمبــود جــای ســر خــصـمـت ســر دار
بـه کـینـت هـر کـه بـر بـالـین نـهـد سـرنـگـردد تــابــه صـبــح حــشــر بــیـدار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل