|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا فی مدح شاهزاده مظفرلوا سلطان حمزه میرزا گفته

ز پــرگــار فــلـک نـقــشــی بــه روی کــار مـی آیـدکــزو کــاری بـــه یــاد دور بـــی پـــرگــار مــی آیــد
جــهـان عــالـی بــنـائی مـی نـهـد کـز ارتــفــاع آناســاس قــوت شــاهــی بــه پــای کــار مــی آیــد
چـو نـقـد مـهر اینک مـی دود در مـشـرق و مـغـربدر ایـن دارالــعــیـار آن زر کــه پــر مـعــیـار مـی آیـد
ســواری مـی کـنـد زیـن رخــش نـاهـمـوار دوران راکــه از دهــشــت بــزیــر ران او هــمــوار مــی آیــد
همایون گلبـنی سر می کشد زین گلسـتـان کزویبه دست دوست گل در چشم دشمن خار می آید
در آیـیـن بــنــدی مــصــر دل افــزائیـد کــز کــنـعــاننـوآئیـن یـوســفــی دیـگــر بــه ایـن بــازار مـی آیـد
ز بــاغ پــادشــاهـی صــد نـهـال آمــد بــه بــار امــابــه بــار ایـن بــار زریـن نـخــل گـوهـر بــار مـی آیـد
شـه شـهـزاده هـای دهـر سـلـطـان حـمـزه غـازیکه بـخـتـش را ز تـاج و تـخـت کـسـری عـار می آید
بـه هر جـا می نهد پـا بـر زمین در گـوش اقـبـالـشمــبـــارک بـــاد شـــاهــی از در و دیــوار مــی آیــد
بــه بــام بــار گــاه او بــه تــقــریــب کــشــک داریقــمــر هــر شــب فــروزیـن گــنــبــد دوار مــی آیـد
بــه عــنـوان تــقـاضــا دولـت پــر صــولـت شــاهـیبــه پــای خـویـش روزی بــردرش صـدبــار مـی آیـد
عـنان رخـش اگـر تـا بـد ز جـولانگه سـوی بـسـتـانز شــوق انـدر رکــابــش ســرو در رفــتــار مـی آیـد
کـه در چـشـم کـیاسـت بـس گـران مـقـدار می آیدسـبـک وزن اسـت سـنـگ پـادشـاهی در تـرازویش
بــه مـلــک خــصــم حــالــا مـی رود آوازه تــیـغــشچـوبـانگ سـیل شـهرآشـوب کـز کـوهسـار می آید
جـهـان بــادا بــه او نـازان کـه در بــدو جـهـانـگـیـریز رزمـــش بــــوی رزم حــــیـــدر کــــرار مـــی آیـــد
دو پـیـکـر مـی کـنـد در یک نـفـس صـد کـوه پـیکـرراچـو بــا شـمـشـیـر بــران بــر سـر پـیـکـار مـی آیـد
به سهمی فرد و یکتا می شود توسن سوار اکنونکـــه بـــر وی آفـــریــن از واحـــد قـــهــار مــی آیــد
اگــر بـــاشــد حــصــار چـــار رکــن عــالــم از آهــنبـه دسـت فـتـح آن گـیـتـی سـتـان نـاچـار مـی آید
امــل پـــای ظـــهــورش در مــیــان آورده کــاغــذ رامــــراد انــــدر کــــنــــار آرزو دشــــوار مــــی آیــــد
در اسـتـقبـال عـهدش وقت را سـعـیسـت روزافزونکه از سـرعت بـه دهر امسـال بـیش از پـار می آید
ز وی ای دهــر ایـمــن بــاش در ســالــاری عــالــمکــزوالــحــال کــار صــد جــهــان ســالــار مــی آیـد
هـلــالــی مـی شــود پــیـدا بــه زیـر دامـن گــردونچـو بـا چـتـر شـهـنـشـاهی سـلـیمـان وار مـی آید
ولــی تــابــان هـلــالــی کــافــتــاب انــدر جــوار آنبــه صــد ضــعــف ســهـا در دیـده پــنـدار مــی آیـد
در آئیــن جـــهــانـــداری ازیــن خـــرد بـــزرگ آئیــنزیـاد از صــد جــم و دارا و کـســری کـاری مـی آیـد
در آفـاق آن چـه ابــر دسـت او بــرخـلـق مـی بــاردحـــســاب آن زدســت خــالــق جـــبـــار مــی آیــد
اگر صد بـحـر احـسان محـتـشم من بـعد از هر سوبــه جــنـبــش بــهـر بــیـع گـوهـر اشــعـار مـی آیـد
تـو از هـمـت بــاب لـطـف ایـن شـهـزاد لـب تـر کـنکــز انــهــار نــوالــش بـــحـــر در زنــهــار مــی آیــد
بـه مدت گرچـه شد سی سال کز نزد شهنشاهانبـرایـت نـقـد و جـنـس از انـدک و بـسـیـار مـی آیـد
بـشـارت بــاد کـایـنـدم روی دربــخـشـنـده ای داریکــه عــارش از عــطــای درهــم و دیـنــار مــی آیـد
زری و خــلـعــتــی هـربــار مـی آمـد تــمـاشــا کـنکـه چـون بـا خـلـعـت زر اسـب زیـن انـبـار مـی آیـد
بـه شـاهـان تـا بـه اولـاد جـهانـبـان نـوبـت شـاهیمــدام از اقــتـــضــای دولــت بـــســـیــار مــی آیــد
هـمــیـن شــهـزاده تــا روز جــزا زیـب جــهـان بــاداکـه خـوش زیبـنده در چـشـم اولـوالـابـصـار مـی آید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل