|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

تجدید مطلع

شـبــی بــدایـتــش از روزگـار هـجــر بــتــرنـهـایـتــش چــو زمـان وصــال فــیـض اثــر
شـبـی در اول دی شـام تـیـره تـر ز عـشـاولـی در آخـر او صـبــح پــیـشـتـر ز سـحـر
شـبـی عـیان شـده از جـیب او ره ظـلماتولــی زلــال بــقــا زیـر دامـنـش مــضــمــر
شـــبـــی چـــو غــره مــاه مــحـــرم اول اوولـی ز سـلـخ مـه روزه آخـرش خـوش تـر
شبـی مشوش و ژولیده موی چون عاشقولی به چشم خرد سیم ساق چون دلبـر
شـبـی جـواهـر فـیـضـش ز افـسـر افـتـادهولـی رسـیده بـه زانـویش از زمـین گـوهـر
شـبــی ز آهـن زنـگـار بــســتــه مـغـفـروارولـی بــه پـای تـحـمـل کـشـیـده مـوزه زر
ز شـام تـا بـه دو پـاس تـمام آن شـب بـودمـرا صـحـیـفـه حــالـات خـویـش مـد نـظـر
زمـان زمـان بـه سـرم از وسـاوس بـشـریسپاه غم به صد آشوب می کشید حشر
گـهی ز وسـوسـه بـی کـسـی و تـنـهائیچـو غنچـه دسـت من تـنگ دل گریبـان در
گــهـی ز کــیـد اعــادی دلـم در انـدیـشــهکـه مـنزوی شـده بـر روی خـلـق بـندد در
گـهـی ز فــوت بــرادر غــمـی بــرابــر کــوهدل مــرا ز تــســلــط نــمــوده زیــر و زبـــر
گهی ستـاده مجـسم بـه پـیش دیده و دلپــســر بـــرادرم آن کــودک نــدیــده پـــدر
کــه در ولــایــت هــنــد از عــداوت گــردونفـتـاده طـفـل و یتـیم و غـریب و بـی مـادر
گذشت برخی از آن شب برین نمط حاصلکه دل فکار و جـگر ریش بـود جـان مضـطر
چو بـعد از آن سپـه خواب بـراساس حواسگـشـود دسـت و تـنم را فـکـند در بـسـتـر
گـذشـت اول آن خـواب اگـرچـه در غـفـلـتولـی در آخـر آن فـیض بـود بـی حـد و مـر
چـه دید دیده دل افـروز عـالـمـی کـه در آنگوهر بـه جای حجر بـود و در به جای مدر
ز مـشــرقــش کــه نـجــوم بــروج دولـت راز عـیـن نـور صــفـا بــود مـطـلـع و مـظـهـر
ســتــاره ای بــدرخــشــیـد کـز اشــعـه آنفـروغ بـخـش شـد این کـهنـه تـوده اغـبـر
سـهـیلـی از افـق فـیـض شـد بـلـنـد کـزانعـقـیق رنگ شـد این کـهنه گـنبـد اخـضـر
غرض که پـادشـهی بـر سـریر عزت و جـاهبــه مـن نـمـود جــمــالــی ز آفــتــاب انـور
من گدا متـفـکـر کـه این کـدام شـه اسـتکه آفتـاب صـفت سـوده بـر سـپـهر افسـر
ز غــیـب هـاتــفـی آواز داد کـه ای غــافــلبــرآوردنـده حـاجــات تــوسـت ایـن سـرور
پـنـاه مـلـک و مـلـل شـاه و شـاهزاده هندکـه خــاک روب در اوسـت خــسـرو خــاور
فـلـک سـریر و عـطـارد دبـیر و مـهر ضـمـیرسـتـاره لشـگر و کیوان غـلام و مه چـاکـر
نظـام بـخـش خـواقـین دین نظـام الـمـلـککــمــیــن بـــارگــه کــبـــریــا شــه اکــبــر
نـطـاق بـنـد خـواقـین گـره گـشـای مـلـوکخـدایـگـان سـلـاطـین جـسـم جـهـان داور
بـلند رتـبـه سـورای که رخـش سـرکـش اونـهد ز کـاسـه سـم بـر سـر فـلـک مـغـفـر
هژبـر حـملـه دلیری کـه شـیر چـرخ پـلـنگچــنـان هـراسـد ازو کـز درنـده شـیـر نـفـر
مـصـاف پـیشـه نـهنـگـی کـه زورق گـردونز پــیـش او گـذرانـنـد حــامـلـان بــه حــذر
ز جــا بــجــنـبــد اگـر تــنـد بــاد صــولـت اوز هیبـتـش گـسـلـد کـشـتـی زمین لـنگـر
گـهـی ز دغـدغـه نـاقـه کـش بـر افـتـد نـامچـو فـاق تــیـر مـرا کـام پــر ز خـون جــگـر
گر اسـتـعانه کند ماه ازو بـه وقت خـسـوفزمین ز دغـدغه از جـا رود بـه این همه فر
و گـر مـدد طـلـبـد مـهر ازو مـحـل کـسـوفز جـوز هر جـهد از سهم وی چـو سر قمر
چـــو خــلــق او ره آزار را کــنــد مــســدودگـشــایـد از بــن دنـدان مـار جــوی شـکـر
ز گـرمـی غـضـبـش سـنـگ ریـزه در تـه آبز تـــاب واهــمــه یــابـــد حـــرارت اخــگــر
مـهـی بــتــافـت کـه از پــرتــو تــجــلـی آنفـــرود دیـــده ایـــام را جـــلـــای دیـــگـــر
سـپـهر مرتـبـه شـاها بـه رب ارض و سـمابـه شاه غایب و حاضر خدای جـن و بـشر
بــه شـاه تـخـت رسـالـت مـحـمـد عـربــیحـریـف غـالـب چــنـدیـن هـزار پــیـغـمـبــر
بـه جـوشـن تـن خـیـرالـبـشـر عـلـی ولـیحــصــار قــلــعــه دیـن فــاتــح در خــیـبــر
کـه نور چـشـم مـن آن کـودک یتـیم غـریبکـه دامـن دکـن از آب چـشـم او شـده تـر
به لطف سوی منش کن روانکه بـاقی عمرمـرا بـه بــوی بــرادر چـه جـان بــود در بــر
امــیـد دیـگــرم ایـنـســت و نــاامــیـد نـیـمکـه تـا جـهـان بـودی خـسـرو جـهـان پـرور
بـه اهل بـیت مـحـمـد کـه ذیل طـاهرشـانبــود ز پــرده چــشـم فـرشــتــگـان اطـهـر
بــه آب چـشـم یـتــیـمـان کـربــلـا کـه بــودبـر او درخت شفاعت از آن خجـستـه ثـمر
بــه دفــتــر کــرامـت نـام ایـن گـدا بــنـگــاربـه حال محتـشم ای شاه محتـشم بـنگر
چـنان بـه کـام تـو بـاشـد که گر اراده کـنیسفال زر شود و خـاک مشک و خار گوهر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل