|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا در مدح شاهزاده حمزه میرزا

بــود بــه چــنـگ درنـگ جــیـب مــهـم جــهـانتـــا بـــه مــیــان زد قــضــا دامــن آخــر زمــان
در طــبــقــات مــلــوک پــادشــهــی بــرگــزیـدتــیـغ زن و صـف شــکـن شــیـردل و نـوجــوان
خــوانــده ز آیـنــدگــی خــطــبــه پــایـنــدگــیبـــســتــه ز پــایــنــدگــی راه بـــر آیــنــدگــان
خـسـرو مـهـدی ظـهور کـز نـصـفـت گـسـتـریریـشــه دجــال ظــلــم کــنــد ازیـن خــاکــدان
پــادشــه نــامــدار کــز ازل از بــخــت داشــتمــنـت هـم نـامـیـش حــمــزه صــاحــبــقــران
آن کـه در آغـاز عـمـر گـشـت بــه تـایـیـد حـقمـلـک و ملـل را حـفـیظ امن و امـان را ضـمـان
فـــرش نــگــارنــده اش چـــهــره حـــور پـــریسـده فـشـارنـده اش جـبــهـه خـاقـان و خـان
سـاقی بـزمش بـه بـذل تـاج بـه فغفور بـخـشصـاحـب قصـرش بـه حـکم بـاج ز قیصـرسـتـان
وانـکـه چــو شــد دهـر را واســطـه دفـع شــرگـشـت قـوی خـلـق را رابـطـه جـسـم و جـان
مــیــوه چـــش بـــاغ او ذائقــه حــســن و نــازنـــازکـــش داغ او نـــاصـــیـــه انـــس و جـــان
رشـحـه فـیـضـش کـشـد زر ز مـسـامـات ارضتــا بــا بــد مـشــنـواد بــوی بــهـار ایـن خــزان
حــکــمـت او چــون کــنـد آتــش تــدبــیـر تــیـزبـــاز تــوانــد گــرفــت مــال صــعــود از دخــان
نـال قـلـم گـر شــود از کـف حــفـظــش عــلـمچـــرخ تـــوانـــد زدن بـــر ســـر آن آســـمـــان
مــوی اگــر پـــل شــود در کــنــف حــفــظ ویتــا ابـــدش نــگــســلــد پـــویــه پــیــل دمــان
بـس که بـه سر گشته است چرخ بـگرد درشآبـــلــه بـــر فــرق ســر یــافــتـــه از فــرقــدان
تـــا رودش در رکــاب چــرخ طــویــل انــتــظــاربـر کـنـفـش شـد کـهـن غـاشـیـه کـهـکـشـان
گـر بــه جـهـان افـکـنـد مـصـلـحـتــش پــرتـویپــرتــو مــهــتــاب را صــلــح فــتــد بــا کــتــان
بـهر تـو طـاعـت تـمام جـبـهه و لـب می شـودمـی رسـد از رهـروان هـرچـه بــر آن آسـتــان
حـکـمـتـش انـدر خـزان بـیـشـتـر از سـرخ بـیـدســازد و بــیـرون کـشــد خــون ز رگ زعـفـران
بــگــذرد از خــاره تــیـر گـرچــه در اثــنـای کــارنـرم کــنـد مـشــت او مـهـره پــشــت کــمـان
مـادر جـود از سـخـا حـامـلـه چـون شـد فـتــادبــــا کـــرم حـــیـــدری هـــمـــت او تـــوامـــان
ای بـه صـلابـت سـمر وی بـه سـیاسـت مثـلوی بـه شـجـاعت علم وی بـه مهابـت نشـان
از تــو کـه ســر تــا قـدم شـعـلـه سـوزنـده اینــایــره مــرکــز فــتــاد دایـره عــظــم و شــان
شـیـهـه شـبــدیـز تـو سـیـنـه رسـتــم خـراشنــیــزه خــون ریــز تــو آتـــش جــرات نــشــان
نـور ضـمـیـرت کـه تـافـت بــر صـفـت مـاه تـابشــد بــه کــتــان هـم مــزاج پــرده راز نــهـان
از اثـــر نــار بـــغـــض یــافـــتـــه مــانــنــد مــارخـصـم تـو بـر زیر پـوسـت آبـله بـر اسـتـخـوان
کـاه تــو بــا کـوه خــصـم ســنـجــد اگـر روزگـارســایـه بــه چــرخ افــکــنـد پــایـه کــوه گــران
عـــهـــد تـــو تـــا زودتـــر روی بــــه دهـــر آوردسـیـلـی سـرعـت کـنـد رنـجــه نـشـای زبــان
چــرخ گــری را اگــر پــاس تــو گــردد حــفــیـظبــا دل جــمـع ایـسـتــد بــر سـر نـوک سـنـان
گـر بــه شـتــابــنـدگـان نـهـی تــو گـردد دچـارپــای صـبــا را نـخـسـت رعـشـه کـنـد تــاروان
تنگ قبا شاهدیست عزم تو گوئی که ساختقــدرت پـــروردگــار کــاســتــش انــدر مــکــان
زور تــخــلـخــل اگـر عــرصــه نـکـردی وســیـعتــنـگ فـضـائی بــدی بــر تــو فـضـای جــهـان
دشــمــن از ادبـــار اگــر در ره رمــحــت فــتــدآیــد از اقـــبـــال تـــو کــار ســـنــان از بـــنــان
پـیش کـفـت دوده ایسـت صـرصـری انـدر قـفـاهـرچــه ازل تــا ابــد کـرده بــهـم بــحـر و کـان
آن کـه تــو را مـدعـاســت تــیـر جــگـر دوز تــومـنـکـر شـان تــو را سـاخـتــه خــاطـر نـشـان
ز آفــت بــخــت نـگـون خــصــم تــو را در مـزاجغــیـر گـل گـرد مـیـخ نـشــکـفــد از زعــفــران
کـعـبــه کـوکـب کـه هـســت راه دو عـالـم دروصد ره و یک مشـتـریسـت هر ره و صد کاروان
گـر بـه زمـیـن بـسـپـری نـعـل سـمـنـد جـلـالآیـنـه دانـی شـود سـربــه سـر ایـن خــاکـدان
بــاره خــورشـیـد را هـر سـحــری مـی کـنـنـدبــر زبــر چــرخ زیـن تــا کــشــی اش زیــر ران
لــیــک بــه روی زمــیــن از حــرکــات ســریــعداردش انـدر سـبــل رخــش تــو سـیـلـاب ران
شایدش از پـویه خواند کشتـی دریای خـشکعــزمــش اگــر کــوه را بــگــذرد انــدر کــمــان
چـنبـر چـرخـش بـرون بـفـشـرد ار وقـت لـعـببـــر کــفــل انــدازدش ســـایــه دوال عـــنــان
صبـح گرش سـر دهی بـگذرد از ظهر چـاشـتبـس کـه ز هـمـراهـیـش بـاز پـس افـتـد زمـان
در کـفـلـش چــون کـشـنـد از حـرکـاتــش زنـدطـعـنـه بــه بــال مـلـک دامـن بــر گـســتــوان
گـر بـکـنـد کـام خـویش تـنگ بـه حـیلـت گـریبــاشـد از امـکـان بــرون تـاخـتـنـش بـر مـکـان
کـاسـه سـمـش هـزار کـاسـه سـر بــشـکـنـدبــانــگ هـیـاهـوی رزم بــشــنـود ار نــاگــهـان
نــیـک تــوان یــافــتــن صــنــعــت او در یـورشلــیــک از ابــعــاد اگــر رفــت تــنــاهــی تــوان
جـامـه قـطـع مـکـان دوخـتـه هـرکـه کـه کـسبــر قــد صــد ســالــه راه بــوده رســانـیـم آن
بـس که سـبـک خـیزیش جـذب کند ثـقـل ویبـــر شــمــرد بـــحــر را در ره هــنــدوســتــان
خــلــقــه حــاتــم کــنــد مــس ســراپــای ویمــرد بـــرو گــر زنــد هــی ز پـــی امــتــحــان
بــا کــفــل هـمــچــو کــوه دانـه تــســبــیـح رارشــتــه شــود وقــت کــار آن فــرس کــاردان
بــاد ز پـس مـانـدگـی پـیـش فـتـد هـم گـهـیگـــرد جـــهــان گــر بـــود در عـــقـــب او دوان
در ره بــــاریـــک کــــرد پــــویـــه او بــــی رواجکـــار رســـن بــــا زر ابـــر زیـــر ریـــســـمـــان
بــر زبــر چـار سـم کـرده سـبــک خـشـکـیـشاز ره او گـــاه گـــاه نــیــم بـــلـــالــی عـــیــان
چـون شـده آن تــیـز گـام هـم تــک بــاد صـبــایـافــتــه حــســن زمـیـن کــام صــبــا را گـران
خـنـک فـلـک را اسـمـش داغ نـهـد بـر سـریـنگـرچــه ز ســطــح زمـیـن پــا نـنـهـد بــر کـران
بـاشـد ایـن شـهـسـوار بـهـتـر ازیـن صـد هـزارتــوســن فــربــه ســریـن تــازی لـاغــر مـیـان
مــن کــه زبــان جــهـان در ازلــم شــد لــقــبدر صـفـتــش خــویـش را یـافـتــم الـکـن زبــان
دادگــــرا ســـــرورا شــــیــــردلــــا صــــفــــدراگـرچـه درین دولـتـسـت محـتـشـم از مادحـان
لیک بـه شـغل دعـا اسـت آن قدرش اشـتـغالکز صفتـش عاجـز اسـت صـاحـب طی لسـان
پــاس حــیـاتــش بــدار ز آن کـه بــحــر ز دعــاحـفـظ و نگـهبـانیسـت خـتـم بـر این پـاسـبـان
طـول ز حـد شـد بـرون بـه که سـخـن را کنونخــتــم کــنـد بــر دعــا کــلــک مـطــول بــیـان
مــلــک جــهـان تــا رود بــر نــهـج رســم دهـردست به دست از ملوک ای شه کشورستان
از اثـــر طـــول عــهــد مــهــد زمــیــن را ز تـــوکـس نـسـتــانـد مـگـر مـهـدی صـاحــب زمـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل