|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

تجدید مطلع

در زمـیـنـی کــه از غــبــار مـصــافچــهــره آســمــان نــهــان بــاشــد
گـــه ز دســـت یــلــان تـــیــرانــدازلــرزه در پــیــکــر کــمــان بـــاشــد
گــه ز ســهـم خــدنــگ طــایـر روحمــرغ گــم کــرده آشــیـان بــاشــد
در کـمـان تــیـر جــان شــکــار بــوددر کــمـیـن مـرگ نـاگـهـان بــاشــد
عـــکـــس پـــیــکـــان نــاوک پـــرانمـاهـی چــشـمـه ســنـان بــاشـد
هـرکـجــا چـاشـنـی چـشـانـد گـرزمــرد را مــغـــز در دهــان بـــاشـــد
هرکـه را شـربـتـی دهد شـمـشـیرســـیــر از شــربـــت روان بـــاشــد
هــرچـــه در خـــاطــر اجـــل گــذردتـــیــغ را بـــر ســر زبـــان بـــاشــد
چــو عــنـان فـرس بــه جــنـبــانـیرعشه در جسم انس و جان باشد
اولــیــن حـــمــلـــه تـــو را در پـــیفـــتـــنــه آخـــرالـــزمــان بـــاشـــد
مـلـک الـمـوت هـم فـتـد بـه گـمـانکــز قــتــالــت نـه در امـان بــاشــد
خـویش را زان میان کشـد بـه کرانجــان خــود را نـگــاهـبــان بــاشــد
رمـحــت آن گـاه قــبــض روح کــنـدتـیغـت آن وقـت جـانسـتـان بـاشـد
هـم شـتـاب تـو یک زمـان در حـربفــتـــح را عــمــر جــاودان بـــاشــد
هم درنـگ تـو یک نـفـس در جـنـگمــهـلــت صــد هـزار جــان بــاشــد
رایـت آن عـقـده ای کـه بــگـشـایـدگـــره ابــــروی کـــمـــان بــــاشـــد
سـهمت آن شعله ای که بـنشـاندعـــلـــم اژدهــا نــشـــان بـــاشـــد
گــرنــه وصــف حــدیــد تــیـغ تــوامســبـــب حــدت لــســان بـــاشــد
این مـعـانـی کـه نـکـتـه های بـدیعتــنــگ در قــالــب بـــیــان بـــاشــد
ای بـــســـان قــضــا قــدر فــرمــانخـود بـه فرما روا چـه سـان بـاشـد
کـه حــجــر رونـق گـوهـر شــکــنـدلؤلؤ ارزان خـــزف گـــران بــــاشـــد
خـــاک را قــیــمــت عــبـــیــر بـــودکـــاه را نـــرخ زعـــفـــران بـــاشـــد
لـــقـــب بــــوریـــا بـــود زربــــفـــتنــام کــربـــاس پــرنــیــان بـــاشــد
بــلـبـل انـدر قـفـس بـود مـحـبـوسزاغ در بـــاغ و بــوســتــان بـــاشــد
مـن چـنـان شـمـع مـعـنـی افـروزمکـانـوری مـســتــنـیـر از آن بــاشـد
دیــگـــران را بـــه مــجـــلــس انــورسـایـه وش بــا تـو اقـتــران بــاشـد
روی خـصم از شکسـت من تـا کیرشــگ گــلــنـار و ارغــوان بــاشــد
اسـتـخـوان ریزه های مـن تـا چـنـدغـرقـه در خـون چـه نـاردان بــاشـد
محـتـشـم رخـش شـکوه گرم مرانکـاتـش آتـش دخـان دخـان بــاشـد
خود چه نسبت تو را به خصم زبونگـر ز ســر تــا قــدم زبــان بــاشــد
تـوئی اکنون خـروس عرش سـخـنچــه گــزنـدت ز مــاکــیـان بــاشــد
کـی بــه طـبــع بــلـنـد آیـد راسـتکه آسـمان همچـو ریسـمان بـاشد
ایـنـک الـمـاس نـظـم بــسـم الـلـههـر کـه را مـیـل امـتــحــان بــاشـد
گـر بــه سـوی عـرایـس ســخــنـتنــظــر شــاه نــکــتــه دان بــاشــد
یـابـی آن مـنـزلـت کـه خـاک رهـتسـرمـه چـشـم هـمـگـنـان بــاشـد
داورا تـــــا بـــــه کـــــی ز زاری دلبـــی دلــی زار و نــاتــوان بـــاشــد
کـرده قـالب تـهی ز غـصـه چـه نیهـمـه دم هـمــدم فــغــان بــاشــد
مانده در جـلدش استـخـوانی چـندتــنـگ دل چـون خـلـال دان بــاشـد
مـلـک جـانـش بـخـر بـه نـیـم نـظـرعـهـده بــر مـن گـرت زیـان بــاشــد
تـــا ز آمـــد شـــد خـــزان و بـــهــاربــاغ گـه پــیـر و گـه جــوان بــاشـد
شـــــاه را ریـــــاض دولـــــت تــــــوبــی نـشـان از پــی خـزان بــاشـد
بـــاد بــاطــل بــه تــو گــمــان زوالتــا یـقـیـن مـبــطـل گـمـان بــاشـد
بـــاد بـــخــت جــوان و رایــت پــیــرتــا ز پــیـر و جــوان نـشـان بــاشـد
تـا کـران هسـت مـلـک هسـتـی راهسـتـیت مـلـک بـی کـران بـاشـد
زیـر فــرمــانـت آســمــان و زمــیـنتــا زمــیــن زیــر آســمــان بــاشــد
کــمــر خــدمــت تــو بـــنــدد چــرختــا بــر افـلـاک کـهـکـشـان بــاشـد
ملک اگر جسم و عدل جـان بـاشدمـلـک و عــدل خــدایـگـان بــاشــد
شـهسـواری کـه نـعـل شـبـرنگـشافــســـر شـــاه خـــاوران بـــاشـــد
ســرفــرازی کــه گــرد نـعــلـیـنـشزیــنــت افــســـر ســـران بـــاشــد
آن کـــه از صـــدمــت عـــدالـــت اودزد چــــاوش کــــاروان بـــــاشــــد
وانــکــه از هـیـبــت ســیـاســت اوگـرگ یـاغـی سـگ شـبــان بـاشـد
ای فـلـک رتـبــه کـابــلـق حـکـمـتهـمـه جـا مـطـلـق الـعـنـان بـاشـد
فــــــارس دولــــــت تــــــو را دورانهـمـه یـک ران بــه زیـر ران بــاشـد
نـرســد ســه فــتــنـه را خــلــلــیگــر نـه تــیـغ تــو در مـیـان بــاشــد
روز هــیــجــا هــمــای تــیــر تـــو راطـعـمـه از مـغـز اسـتـخـوان بـاشـد
در زمـانـی کــه از هـجــوم ســپــاهرسـتـخـیـز از دو حـد عـیـان بـاشـد
بــر هـوا گـرد تــیـره از چـپ راسـتآتـــش فــتـــنــه را دخــان بـــاشــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل