|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

تجدید مطلع

بـه بـحـر اگـر فـتـد اوراق مـدح و مـنقـبـتـشز حـــفــظ خــالــق یــم تـــا ابـــد نــگــیــرد نــم
بـبـین چـنین که رسـیده اسـت از نعیم عطابــه بــلـبــلـان گـلـسـتــان مـنـقـبــت چـه نـعـم
علی الخـصوص بـه سر خـیل منقبـت گویانکــه ریـخــتــی در جــنــت بــهــا ز نــوک قــلــم
فـصـیح بـلـبـل خـوش لـهجـه کـاشـی مداحکـــــه بــــــود روضـــــه آمـــــل ازو ریـــــاض ارم
بـه مـدح شـاه عـدو بـندش از مـهارت طـبـعچــو داد سـلـسـلـه هـفـت بــنـد دسـت بــهـم
اگـر بـه سـر خـفـی بــود اگـر بـوجـه جـلـیبــرای او صــلـه هـا شــد ز کــلـک غــیـب رقــم
بـه پـیروی مـن گـسـتـاخ هم بـرسـم قـدیمبــه حــکـم شـوق نـهـادم بــر آن بــســاط قـدم
بــه قـدر وسـع دری سـفـتــم از تــتــبــع آنکـه گـر ز مـن نـبــدی قــیـمـتــش نـبــودی کـم
ورش خـرد بــه تــرازوی طـبــع سـنـجــیـدیشــدی هــر آیــنــه شــاهــیــن آن تـــرازو خــم
در انـتــظـار نـشـسـتــم بــه سـاحـل امـیـدکـه مـوج کـی زنـد از بــحــر مـن مـحــیـط کــرم
کــی از ریـاض امــل ســر بــرآورد نــخــلــیکـــی از دلـــم بـــرد آرد زمـــانـــه بـــیـــخ الـــم
رسـاند مژده بـه یک بـار هاتـفی که نوشـتبـــرات جــایــزه شــاه عــرب بــه شــاه عــجــم
سـپـهر کوکبـه طـهماسـب پـادشـاه که بـردبــه یـمـن نـصـرت دیـن بــرنـهـم سـپــهـر عـلـم
مـجـاهـدی کـه ز تـهـدیـد او بـدیده کـشـنـدغــبـــار راه عـــبـــاد صـــمــد عــبـــیــد صـــنــم
شـهـی کـه خـادم شـرعـنـد در عـسـاکـر اوز مــهــتـــران امــم تـــا بـــه کــهــتـــران خـــدم
ز صـیـت تــقـویـش از خــوف نـام خــود لـرزدچـــو لــالــه در گــذر بـــاد جـــام در کــف جـــم
ز بــیـم شــحــنـه نـامـوس او عـیـان نـشـودز ســـادگــی نــرســد تـــا بـــس کــه روی درم
ز دسـت از شـفـق آتـش بـسـاز خـود زهـرهکـه داده زان عـمـلـش اجــتــنـاب شـاه قـســم
سحاب بـا کف او داشت بـحث بـر سر فیضز شـرم گـشـت عـرق ریز بـس کـه شـد مـلـزم
دل و کــفــش گـه ایـثــار در مـوافــقــت انـددو قــلــزم مـتــلــاطــم بــه یـکــدیـگــر مـنـضــم
سـهـیـل لـطـفـش اگـر پـرتـو افـکـنـد بـر زیـرز آتــش حــسـد آیـد بــه جــوش خــون بــه قـم
مـه ســر عــلــم او کــنـد چــو پــنـجــه درازبــه اشــتــلــم ز ســر مــهـر بــرکــنــد پــرچــم
عـمـود خـاره شـکـن گـر کـنـد بــلـنـد شـودز بـــاد ضـــربـــت او کـــوره در کـــمــر مــدغـــم
خـمـد ز گـرز گـران سـنـگ او اگـر بــه مـثـلشـود سـتـون سـپـر و دسـت و بــازوی رسـتـم
مـبــار زانـش اگـر تــاخـت بــر زمـانـه کـنـنـددهـــنـــد گـــاو زمـــیــن را ز فـــرط زلـــزلـــه رم
بـه خـیمـه گـاه سـپـاهش زمـین کـنـد پـیدالـکـاشــف از کـشــش بــی حــد طـنـاب خــیـم
ســگ درش نـبــود گـر بــه مـردمـی مـامـوربـــه زهــر چــشــم کــنــد آب زهــره ضــیــغــم
فـسـون حـفظـش اگر بـر زمین شـود مرقومرود گـــزنـــدگـــی از طــــبــــع افـــعـــی ارقـــم
ز شـهـسـوار عـرب کـنـده شـد در از خـیـبـرز شــهــریــار عــجــم از زمــانــه بــیــخ ســتــم
فـلـک بـه بـاطـن و ظـاهر نمـی تـواند یافـتدو شــهــســوار چــنــیـن در قــصــیـده عــالــم
جهان بـه معنی و صورت نمی تـواند جستدو شــاه بــیــت چــنــیـن در قــصــیـده عــالــم
عجب تـر آن که یکی کرده بـا یکی ز خلوصبـــهــم عــلــاقــه فــرزنــدی و غــلــامــی ضــم
فلک سئوال کنانسـت ازین تـواضع و نیستجــز ایـن مـقـالـه جــواب شـه سـتــاره حـشـم
بـــدر کــه شــاه ولــایــت بـــود چــرا نــزنــدپـسـر کـه شـاه جـهـان بــاشـد از غـلـامـی دم
مـهـم دنـیـی و عـقـبــی فـتــاده اسـت مـرابــه ایـن شــهـنـشـه اعـظـم بــه آن شـه اکـرم
کزو بـه روضه رضوان رسم چه مرده به جانوزیـن بـلـجـه احـسـان رسـم چـه تـشـنـه بـیـم
یـگـانـه پــادشـهـا یـک گـداسـت در عـهـدتکـه رفـع پــســتــی خــود کـرده از عــلـو هـمـم
ز بـار فـقـر بـه جـانـسـت و خـم نکـرده هنوزبـه سـجـده مـلـکـان پـشـت خـود بـرای شـکـم
بــرون نـرفـتــه بــرای طـمـع ز کـشـور شـاهاگر بـه ملک خـودش خـوانده فی المثـل حـاتـم
کنون که عـادت فـقرش نشـانده بـر سـر راهکــــه روبــــراه نــــیــــاز آر یــــا بــــه راه عــــدم
همان به حالت خویش است و بی نیازی راشـعـار و شـیـوه خــود کـرده از جــمـیـع شـیـم
هـان بــه وقـت هـمـت مـدد نـمـی طــلـبــدز اقــویــای جـــهــان در مــیــان لــشــگــر غــم
اگــر کــریــم بــه بــارد ز آســمــان حــاشــاکــه جــز ز پــادشــه خــود شــود رهــیـن کــرم
چـو داغ بـا دل خـونـیـن نـشـسـتـه تـا روزیز لــطــف شــاه پــذیــرد جــراحــتــش مــرهــم
قسم بـه شاه و بـه نعماش کانچه گفتم ازوفـلـک مـطــابــق واقـع شــنـیـد و گـفــت نـعــم
چـو محـتـشـم شـده نامش اگر مسـمی رابــه اســم ربــط دهـد شــاه ازو چــه گـردد کـم
هـمــیـشــه تــا ز پــی بــردن مــتــاع بــقــاکــنــد فــنــا بـــره دســت بـــرد پـــا مــحـــکــم
بـــرای پــاس بـــقــای تــو از کــمــنــد دعــادو دسـت او بـه قـفـا بـسـتـه بـاد مـسـتـحـکـم
مـن و دو اســبــه دوانـیـدن کــمـیـت قــلــمبــــه مــــدح یــــکــــه ســــوار قــــلــــم رو آدم
من و مـجـاهده در راه دین بـه کـلـک و زبـانز وصــف شــاه مـجــاهـد بــه ذوالـفــقـار دو دم
مـن و رســانـدن صــیـت ثــنـا ز غــرفـه مـاهبــه آفــتــاب فـلـک چــاکـر فــرشــتــه حــشــم
ولــی خــالــق اکــبــر عــلــی عــالـی قــدرکـه هـســت نـاطــقــه پــیـش ثــنـای او ابــکـم
عــلــیــم عــلــم لــدنــی کــزو ورای نــبــیهـمـیـن یـگـانـه خــداونـد اعــلـم اســت عــلـم
امـیـن گـنـج الـهـی کــه راز خــلـوت غــیـبتــمـام گـفـتــه بــه او مـصـطـفـی بــوجــه اتــم
مـحـیـط مـرکـز دل کـانـچــه در خـیـال هـنـوزنـداده دســت بــهـم هـسـت پــیـش او مـلـهـم
شهی که خـواهد اگر اتـحـاد نوع بـه جـنسدهنـد دسـت مـعـیشـت بـه هـم رمـض و اصـم
و گــر اراده کــنــد فــصــل را مــبــایــن نــوعکــمـنـد ربــط و مـســاوات بــگــســلــنـد ز هـم
دل حـقـیر نوازش کـه جـلـوه گـاه خـداسـتچو کعبه ایست که از عرش اعظم است اعظم
ز فرش چـون ننهد پـا بـه عرش بـت شکنیکــه بــخــتــش از بــردوش نـبــی دهـد ســلـم
بـه معجـزش زد و صـد سـاله ره رسـاند بـادزبــان ابــکـم فـطـری ســخــن بــه گـوش اصـم
بـه جنب چشمه فیضش سر تـفاخر خویشبـــه جـــیــب جـــاه فــرو بـــرده از حــیــا زمــزم
چـه او کـه دیده امـینی کـه در حـریم وصـالمـــیــان ســـر خـــدا و نـــبـــی بـــود مـــحـــرم
پـس از رسـول بــه از وی گـلـی نـداد بــرونقــدیــم گــلــبـــن گــل بـــار بـــوســتــان قــدم
در آمـدن بـه جـهان پـای عـرش سـای نـهادز بــطـن شـمـسـه بــرج شـرف بـه فـرش حـرم
قـدم نـهـاد بــرون هـم بـه مـسـجـد از دنـیـاز فــــتــــنـــه زائی افـــعــــال زاده مـــلـــجــــم
دو در یـک صــدفــش را نــمــونـه بــودنــدیبــه عـیـســی ار ز قـضـا مـوسـی شـدی تــوام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل