|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

تجدید مطلع

گـرت هـواســت کـه دایـم دریـن وســیـع فـضــابــود قـضــا بــه رضــایـت بــده رضـا بــه قـضـا
هـوا بــهـر چــه رضــا ده شــود مـشــو راضــیخـدا بــهـر چــه نـه راضـی بــود مـبــاش رضـا
مـریض جـهلـی از آن کـت هوس بـود نشـکـیبکـه جـز غـذای مـضـر نیسـت مـرضـی مـرضـا
نـشـان رخــصـت عـیـشـت نـویـسـد ارشـه دلطــلـب نـمـای ز دســتــور عـقـل هـم امـضــا
بــگـرد مـفـسـد مـسـری مـرض مـرو کـه مـداممــریــض مــهــر الــهــیــســـت را ده مــرضــا
ز صـولـت صــمـدی بــاش هـمـچــو بــیـد ز بــادمـدام رعــشــه بــر انـدام و لــرزه بــر اعــضــا
چـو بـی گمان اجـلت می رسـد تـو آب کـسـیرضـا نـجــسـتــه مـخـور بــر امـیـد اسـتــرضـا
مـسـاز شـعـبـده بـا آن کـه قـدرتـش هـر شـامشــکـســتــه در کـلـه چــرخ بــیـضـه بــیـضــا
چـنـان بـه خـلـق بـه آهسـتـگـی بـزی کـه زنـدفـرشـتـه بــر تـو بــریـن بــام چـرخ کـوس وفـا
ز شـش جـهت نـکـشـی دردسـر اگـر نکـشـینـفــس مــبــنـد دریـن هـفــت گــنـبــد مـیـنـا
فــراز قــاف قــنــاعـــت گــر آشـــیــان ســـازیفــروتــنـی نــکــشــد پــشــه تــو از عــنــقــا
مــبـــاش عــاشــق افــراط و مــایــل تــفــریــطکـزین دو خـصـلـت بـد خـسـروان شـونـد گـدا
نـکـوتــریـن صـور در مـعـاشــت از کـم و بــیـشتــوســطــت کــه بــخــیـرالــامـور اوســطــهـا
ولـی ز خـرج تــو گـر بــحــر و بــر شـود بــهـتــرکـه قـطـره ای ز کـف مـمـســکـت شـود دریـا
گـه ســخــا مـکـن ابــرو تــرش ز عــادت کــبــرتـو چـون حـلاوه فـروشـی مبـاش سـرکـه نما
اگــر نــهـی قــدمــی بــی رضــا دوســت بــنـههـزار بــار جــبــیـن بــر زمـیـن بــه اسـتــعـفـا
بــه آب حــلــم بــشــو روی تــابــنـاک غــضــبچــو آتــش تــو نــیــایـد بــه هــیـچ رو اطــفــا
بــه هـیـچ خــلـوتــی از روی راز خــلـق مـشــونـقـابــکـش کـه مـحـال اسـت در زمـانـه خـلـا
بــه بـــاغ روی کــســی کــز مــحــرمــات بـــودچـو مـحـرمـان مـبـر آهـوی چـشـم را بـه چـرا
مـگـرد گـرد عـروس جــهـان بــه خــاطـر جــمـعکـه او عـقـیـم نـمـا جــادوئیـسـت تــفـرقـه زا
بـه پـای نـفـس جـنون پـیشـه بـنـد مـحـکـم نهکـه این سـرآمد دیوانه ایسـت سـلـسـله خـا
نظـر بـه پـوش ز خـوان طـمع کـه مائده ایسـتپــر از گـرسـنـه ربــا طـعـمـه هـای جــوع فـزا
بــه دسـت صـبــر ز خـالـق نـعـیـم بــاقـی گـیـربــخــوان خــلــق بــنـانـی مــشــو بــنـان آلــا
بــه نـفــس بــانـگ زنـان آگـهـش کـن ازو یـلـیکـه کــس بــر آن نـکــنـد غــیـر بــانـک واویـلـا
بــگـرد قـلـعــه دیـن آن چــنـان حــصــاری بــنـدکـه عـاجــز آیـد از آن صـد هـزار قـلـعـه گـشـا
بــه تــازیــانــه هــمــت بــراق ســان بــرســانکــمــیـت نــفــس بــه مــیـدان عــالــم بــالــا
بــرای عـزم تــو زیـن بــسـتـه انـد بــر فـرسـیکه هسـت غـاشـیه اش چـرخ را کتـف فرسـا
تـو پـای خـود بـه رکابـی رسـان که چـون مه نوبـود بـنـعـل سـمـنـدت فـرشـتـه نـاصـیـه سـا
فــکـن گـذار بــه جــائی کـه نـعــل اگـر فــکـنـدتـــکــاور تـــو مــکــرر شـــود هــلــال ســـمــا
گــرت هـواســت ز شــاخ بــلــنـد گــل چــیـدنمـکـش ز زیـر قــدم بــوتــه هـای خــار جــفــا
دلــیـر بــاش کــه صــبــرآزمـائی اســت غــرضتــو را چــو بــر ســر خــوان بــلــا زنـنـد صــلـا
بــه درد کـو مـرض خـود کـه درد چـاربــریـسـتبــه داغ ســوزنــشــان و بــه زخــم ریـش دوا
چـو گـیـردت تـب شـهـوت بـه نـیش نـهـی بـزنرگ هـوس کــه بــود فــصــد مــاحــی حــمــا
بــکــوش کــز چــمــن تــن چــو مــرغ روح پــردرســد ز ســیـر ریــاض دگــر بــه بــرگ و نــوا
ازیـن مـنـازل اســفــل چــنـان گــذر کــه شــودنــزول گــاه تـــو ایــن طــرفــه غــرفــه اعــلــا
نه آن چـنان کـه قـدم زین سـرا نهی چـو بـرونکـنـی ســرای دگـر را ز نـوحــه نـوحــه ســرا
مـتـاز در عـقـب عـیش دنـیوی کـه هـم اوسـتبـــرنــده تــو بـــســوی عــقــوبـــت عــقــبـــا
چـه حـرص مـعـصـیـت این کـه هـیچ صـید گـنـهنــمــی شــود ز کــمــنــد تــعــلــق تــو رهــا
بـه مشرب تـو چـنان شربـت حرام خوش استکـه شـرب آب بــه طـبــع مـریـض اسـتـسـقـا
ز نــشئه هــای جــزا غــافــلــی و مــیـســازیمــفـــرح گـــنــه خـــویــش را تـــمـــام اجـــزا
فـــغـــان از آن کــه شـــود نــشئه بـــقــا آخـــردمـــنـــد بــــهـــر جـــزا صـــور نـــشئه اخـــرا
تــو بــا بــضـاعـتــی از طـاعـت ریـائی خــویـشکـزان کـنـنـده مـعــاذالـلـه ار رســد بــه ســزا
چــنــان خــجــل ز احــد ســر بــرآوری ز لــحــدکـه بـیـشـتـر کـنـی از حـشـر دوزخ اسـتـدعـا
چــو از عــدم بــوجــود آمــدی خــطــا پــیـشــهاگـــر بــــه خـــطـــه اولـــا روی بــــود اولـــی
نــعــوذبـــالــلــه اگــر خــود ز بـــیــشــه امــروزکـــنــنــد بـــهــر تـــو آمــاده تـــوشـــه فـــردا
کـلـاه تــرک بــه دســت نـصـیـحــتــت بــر سـرچنان نهم که تو را یک سر است و صد سودا
ســر و کـلـاه عــجــب گـر بــه بــاد بــر نـدهـیکه چـون حـبـاب هوا در سـری و سـر بـه هوا
ریـای مـحــضــی و مـحــض ریـا و هـر عــمـلـیکه بی ریاست به کیش تو بـاطل است و هبا
اگــر بــرابــر مــردم بــه طــاعــتــی مـشــغــولنمـاز مـغـربـت ار طـول می کـشـد بـه عـشـا
و گـر نـمـی کـنـی از نـقــص دیـن نـمـاز تــمـامنــگــشــتـــه در تــه پـــای تـــو گــرم روی روا
عبـارت تـو بـه شکل نخـسـت بـدشکلی استپــی فــریــب بــه رخ بــســتــه بــرقــع زیــبــا
بـه صورت دوم آن زشـت روی بـی شرم اسـتکـه خــویـش را کـنـد از پــرده افـکـنـی رسـوا
بــه هـیـچ فــعــل دنــی نــنــگــرم ز افــعــالــتکــه نــایــدم بـــه نــظــر دیــگــری از آن ادنــا
دو روز اگــر مــلــک از آب و نـان کــنـد مــنـعــتنـه وعـده ای ز عـطـا و نـه مـژده ای ز سـخـا
نـه آن خــطـر کـه اگـر داد اکـل و شــرب دهـیبــه خــلـوتــی کـه تــو دانـی از آن شـود دانـا
ز بـس کـه خـوف بــری از سـیـاسـت قـروقـشز بـــس کــزو بـــودت بــیــم در خــلــا و مــلــا
بـــه آب لــب نــکــنــی تــر زتــاب اگــر ســوزیبـنـان بـنـان نـنـهـی گـر شـوی ز ضـعـف دوتـا
ولــی ز فـــعـــلــی اگــر آفـــریــدگـــار مــلــوکدهد بـه منع تـو فـرمـان بـه وعـده های عـطـا
تــو را ز دســت نـیـامــد کــه در شــب دیـجــوربــه حـیـلـه جـنـبــش مـوئی ازو کـنـی اخـفـا
ز شـیـشـه هـای هـوس از شـراب کـم حـذریز بــس کـه پــر بــودت کــاســه ســر شــیـدا
چــنـان قـروق شـکـن او شـوی کـه پــای نـهـدبــه ســبـــزه پــدر خــویــش طــفــل نــاپــروا
چـنین شـعـاری و اسـلـام شـرم دار ای نـفـساگــر رســی بـــه جــزا وای بـــر تــو روز جــزا
دگـر بــه بــزم شـه انـدر سـلـوک خـویـش نـگـربـبـین کـه طـاعـت او مـی کـنـی چـگـونـه ادا
کــه مــوی بــر بــدنــت از ادب نـمــی جــنــبــدمـگـر بــر رعـشــه ز خــوف وی وز فـرط حــیـا
بــه صــد هـزار تــعــشــق بــه جــای مـی آریهــزار حــکــم اگــر بــر تــو مــی کــنــد اجــرا
چــو بـــرگ بــیــد زبـــانــت ز بــیــم مــی لــرزدبـه عرض حـاجـتـی از خـود چـو میشوی گویا
بــه آن شــهـی کـه شــهـان آفــریـدگـان ویـنـدچـو در نماز سـخـن می کـنی صـبـاح و مسـا
بـبـیـن کـه صـد یـک آن بـیـم هـسـت در دل تـوبـه آن ادب نفـسـی مـی شـوی نفـس پـیمـا
بـه خـویش هسـت گمانت که هرگز آن خـدمتمــلــول نــاشــده آورده ای تـــمــام بـــه جــا
اگـــر بـــســـاط ریــائی نــبـــوده گـــســـتـــردهز سـرعـتـت مـتـمـیـز شـدسـت دسـت از پــا
از بــن شـعـار تـو صـد ره صـنـم پــرسـتـی بــهکـه بــا مـلـک بـه خـلـوصـی و بـا خـدا بـه ریـا
روایـت اســت کـه عـبــدالـلـه مـبــارک داشــتهــوای ســرو قــدی از بــتــان مــه ســیــمــا
شـبـی کـه بـود چـنـان بــرف از آسـمـان بــارانکـه بــر عـبــاد پــس از تــوبــه رحــمـت مـولـا
شــبـــی کــه اســـتـــره آبـــدار ســـرمــا بـــودبــه دســت بــاد ز رخــســار مــرد مــوی ربــا
بــه پــای مـنـظـر وی آنـقـدر بــه پــای اسـتــادکـه شـد بـلـنـد ز هـر سـو نـدای حـی عـلـی
گـمـان بــه بــانـگ عـشـا بــرده بــود تـا در دیـدرســانـده بــود بــه عـیـوق شــاه صــبــح لـوا
ز جــان غــریـو بــرآورد و بــانــگ زد بــر نــفــسکـه ای ز بــوالـهـوسـی نـنـگ کـافـر و تــرسـا
گر از شبی دو نفس می کنی بـه طاعت صرفنـمـی شـوی نـفـس نـفـس را سـکـون فـرمـا
هــلــاک ســوره کــوچــکــتـــری کــه زود تــرکز امــر حــق بــگــریــزی چــو مــجــرم از ایــذا
ور آیــدت بــه زبـــان ســوره قــریــب بــه طــولبــه آن رسـد کـه کـنـی از مـلـال جـبــه قـبــا
ز شـام تـا سـحـر امـشـب بــرای بــی خـبــریسـتــاده ای نـه ز سـر بــاخـبــر نـه از سـرمـا
عجـب تـر آن که شبـی رفتـه و تـو یک سـاعتخـیال کرده ای از شـغل عشـق وسـوسـه زا
بــه گـفـت ایـن وره قـبــلـه حـقـیـقـی جـسـتنـشـان حـسـن ازل را بـه چـشـم سـر جـویـا
بـسـی نـرفـت کـه دیـدنـد خـفـتـه در چـمـنـشمـگــس نـمـوده بــر او از جــوانـب اســتــیـلـا
گـرفـتـه مـاری از اخـلـاص نـرگـسـی بــه دهـنز بــس مـلـاحــظــه او را مـگـس پــران ز قـفـا
تـو هم اگر بـه خـود افـتـی ز کـوی بـوالهوسـیشــوی رهــی و کــنــی دامــن مــجــاز رهــا
تــو هـم بــه شـهـد حــقـیـقـت اگـر لـب آلـائیکــنــد هـوای مــگــس رانــی تــو بــال هـمــا
در آخــر سـخــن ای نـطـق بــهـره ای بــرسـانبــه آن بــهـار هـوس زان نـصــیـحــت عـظـمـا
الـا یـگــانـه جــگـرگـوشــه کــز تــو دارد و بــسفـــروغ نــســـل مــحـــقـــر چـــراغ دوده مـــا
ایـــا نـــتــــیـــجــــه آمــــال کــــز بــــرادر مـــنتـو مـانـده ای بـه مـن انـدر امـل سـرای بــقـا
بـه نفـس اگـرچـه خـطـائی کـه در نـصـایح تـنـدز روی قـصـد تـو بـودی مـخـاطـبـش همـه جـا
بـیـا کـه خـتـم نـصـیـحـت کـنـم بــه حـرف دگـربـه شـرط آن کـه بـه سـمع رضـا کـنی اصـغـا
قــدم نــهــاده ای انــدر رهــی کــه وادی امــندروســـت مـــنــحـــصـــر انــدر مــنــازل اولـــا
بــه قــطــع پــانــزدهــم مــنــزلــی در آن وادیکه بـر تـو نیسـت گرفـتـی ز کـج روی قـطـعـا
ز چــار مــنــزل دیــگــر چــو بــگــذری و کــنــیبــه بــاج خــانـه تــکـلـیـف خـیـمـه هـا بــرپــا
وزان تـــجـــارت کـــم مـــدت ســـبـــک مـــایــهاثـــر ز ســـود و زیــان عــمــل شـــود پـــیــدا
پـی حـسـاب تـو خـواهنـد طـرح کـرد بـه حـکـممــحـــرران فــصـــول عــمــل مــفــصـــل هــا
کـه گـر خـوری لـب نـانـی بــر آن شـود مـرقـومو گــر کــشــی دم آبـــی در آن بـــود مــجــرا
غرض همین که چو فارغ شوی ز شغل و عملتـو را بــه فـاضـل و بــاقـی دهـنـد اجـر و جـزا
پـس از تـو گـر عـمـلـی سـر زند کـه بـه نشـودبــه فـاضـلـت قـلـم کـاتــبــان لـســان فـرسـا
نـه بــه بــود کـه ز بــاقـی بــه قـیـدهـای الـیـمتـــن الــم زده فـــرســـایــدت هــلـــال آســـا
جــزای بــد عـمـلـی نـیـسـت تــازیـانـه و چـوبکــه ســـوز آن بـــود امــروز بـــه شــود فــردا
جــزای بــد عــمـلـی تــابــه ایـســت تــابــیـدهتـــن تـــو مــاهــی آن تـــابـــه خــالــدا ابـــدا
نــه آنــقــدر ز مــکــافــات مــی دهـم بــیـمــتکـه بـندی از رخ رحـمت بـه یاس چـشـم رجـا
نـه آنــقــدر دلــت از عــفــو مــی کــنـم ایـمــنکــه کــم زنــد در طــوف دل تـــو خــوف خــدا
بـه صـد ثـواب ازو گـر چـه ایمـنـی غـلـط اسـتبــه صــد هـزار خــطــا نـاامـیـدیـســت خــطـا
کـسـی کـه سـجـده او نارواسـت در کـیشـشهـزار بــاره ازو حــاجــتــش شــده اســت روا
تـــو کــز ســـعــادت اســلــام بـــهــره ای داریعـجـب کـه تـشـنـه روی از کـنـار بــحـر عـطـا
گـــنـــاه بـــنــده نــادم ز فـــعـــل نــامـــرضـــیاگــر بــزرگ تــر از عــالــم اســت و مـافــیـهـا
فـتــد بــه مـعــرض عـفـو غـفـور چــون شــویـدبــه آب تــوجــه رخ مـعــصــیـت کــمـای رضــا
ولـی بــدان کـه گـنـاه و خــطـای تــوبــه پــذیـرز غـیـر حـق خـدا خـارج اسـت و مـسـتــثــنـا
چـو یافـت موعـظـه اتـمام سـعـی کن که تـمامبـــیــاد داری و آری تـــمــام عــمــر بـــه جـــا
کـشــی هـزار زیـان گـر یـکـی ازیـن ســخــنـانرود زیـــاد تـــو تـــا وقـــت رفـــتـــن از دنـــیــا
بـه قـصـد تـزکـیه نـفـسـت از نـصـیـحـت و پـنـدچـو گـشـت خـاتــمـه یـاب ایـن قـصـیـده عـزا
بــه عــهــد کــردم از آن ذکــر دایـمــش تــاریـخکــه دایـم ایـن بــودت ذکــر در خــلــا و مــلــا
دگــر تـــو دانــی و رایــت کــه رایــت فـــکـــرتبــلـنـد شـد بــه مـنـاجـات حـی بــی هـمـتـا
بـــزرگـــوار خـــدایـــا کـــه ذات بـــی چـــونـــتکـه بـسـتـه عـالـمـیـان را زبـان ز چـون و چـرا
بـه کـنـز مـخـفـیت آن شـاهـد نـهـفـتـه جـمـالکــه تــا ابــد نــکــنــد جــلــوه بــر دل عــرفــا
بـه اسـم اعـظـمت آن گنج بـی نشـان کـه اگـرفـتــد بــه دســت نـهـد غـیـر پــا بــکـوی فـنـا
بـــه آن گـــروه کـــه از انــقـــیــاد فـــرمـــانـــتبــه جــنـس خــاک نـکــردنـد از ســجــود ابــا
بــه انـبــیـای اولـوالـعـزم خــاصـه پــاد شــهـیکــه رانــد رخــش عــزیــمــت بــر اوج او ادنــا
بـــه اولـــیـــای ذوالـــحـــزم خـــاصـــه کـــراریکـه بــر تــو نـقـد بــقـا مـی فـشـانـد روز دغـا
بـــلــابـــه لــب لــبـــیــک گــوی کــعــبـــه روانبـه کـعـبـه و عـرفـات و بـه مـشـعـر و بـه مـنا
بــه مـجـرمـان پــشـیـمـان کـه از حـیـا سـوزنـداگــر کــنــنــد ســر از بــهــر مــعــذرت بـــالــا
بــه تــائبــان مـوفــق کـه در رســنـد بــه عــفـوز گـفـت شـان چـو ظـلـمنا رسـد بـه انفـسـنا
بــه بــیـگـنـاهـی زنـدانـیـان شــحــنـه عـشــقبـه بـی نـشـانی سـرگـشـتـگـان دشـت بـلـا
بــه پــاکـدامـنـی عـاشـقـان عـصـمـت دوسـتکه جـیب خـاطرشـان کم کشیده دسـت هوا
بـــه گــریــه هــای زمــان غـــریــو خـــیــز وداعکـــه ســـنـــگ را اثـــر آن درآورد بـــه بــــکـــا
بــه آب چــشــم یـتــیـمــان چــهـره گــرد آلــودکـــه تــــاب دیـــدنـــشـــان نـــاورد دل خـــارا
بــه بــی زبــانـی طـفـلـان مـضــطـرب در مـهـدکـه دردشـان نـپــذیـرد ز نـطـق بــســتــه دوا
بـــه مــادران جـــگــرگــوشـــه در نــظــر مــردهکـــه از فـــلـــک گـــذرانــنــد بـــانــگ واولـــدا
بــه آن کــثــیــر عــیــالــان بــیــنــوا کــه مــدامخــیـال بــیـع مــصــلــی کــنــنــد و رهــن ردا
بــســوز قــافــلــه مــبـــتــلــا بــه غــارت جــانکــه آهــشـــان نــگــذارد گــیــاه در صـــحـــرا
بــدرد پــرد گـیـانـی کـه دســت حــادثــه شـانکشـد ز هودج عصـمت بـرون بـه ظـلم و جـفا
بـه طـول طـاعـت تـرسـنـدگـان ز صـبـح نـشـورکــه روی خــواب نــبــیـنــنــد در شــب یـلــدا
بــه غــازیـان مــجــاهـد کــه در تــکــاور شــوقکــنـنـد جــان خــود از بــهـر نـصــرت تــو فــدا
بــهـر چــه نـزد تــو دارد نـشـان خــیـر و بــهـیبــهـر کـه پـیـش تـو از اهـل عـزتـسـت و بـهـا
کـه چـون لـوای شـفـاعـت نهی بـه دوش نبـیدوانــی اهــل گــنــه را بـــه ظـــل آل عـــبـــا
چـنان کـنی کـه شـود مـحـتـشـم طـفـیل همهیـکـی ز سـایـه نـشـیـنـان آن خـجـسـتـه لـوا
کـه جـرم کـافـر صـد سـاله می تـوان بـخـشـیدبــه یـک شــفـاعـت او یـا رســول اشــفـعـنـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل