|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در توحید حضرت باریتعالی و موعظه

نـفـیـر مـرغ سـحـر خـوان چـو شـد بــلـنـدنـواپـــریــد زاغ شــب از روی بـــیــضــه بـــیــضــا
طــلـایـه دار ســپــاه حــبــش کـه بــود قــمـرربـــود رنــگ ز رویــش خـــروج شـــاه خـــتـــا
سـوار یک تـنـه چـین دواسـبـه تـاخـت چـنـانکـه خــیـل زنـگ شـد از بــاد او بــه بــاد فـنـا
گـریـخـت گـاو شـب از شـیر بـیشـه مـشـرقوز آن گـــریــز بـــرآمــد ز خـــامــشـــان غـــزا
غـراب شـب که سـحـر شـد کـلاغ ابـیض بـالعقاب خـور ز سـرش پـوسـت کند از اسـتـیلا
هـزار چــشــم ز انـجــم گـشـوده بــود هـنـوزکـه بــرد دزد ســحــر خــال شـب ز روی هـوا
چـو صبـح بـر محـک شـب کشیده شد زرمهربـه یـکـدم آن سـیه آیینـه گـشـت غـرق جـلـا
ریــاض چـــرخ ز انــجـــم شـــکــوفــه نــارنــجچـو ریخـت در دو نـفـس شـد بـرش ریـاض آرا
تـرنج دافـع صـفـراسـت وین عـجـب کـه نـبـردتــرنـج مـهـر ز طـبــع جــهـان بــه جــز سـودا
بــه روی تــخـتـه افـلـاک چـون ز مـهـره مـهـربـیاض صـبـح بـه آن طـول و عـرض یافت صـفا
نشـان میر خـتـن شد چـنان نوشتـه که هیچنـمــانــد دوده دریـن کــاســه نــگــون بــرجــا
سـحـر ز یوسـف گم گشتـه پـیرهن چـو نمودز مــهــر دیــده یــعــقــوب دهــر شــد بــیـنــا
ز صـبـح سـینـه صـافـی نـمـود مـاهـی شـبکــه روی یـونــس خــورشــیـد بــود ازو پــیـدا
گـلـیـم تــیـره فـرعـون شــب در آب انـداخــتیـد کــلــیـم کــزو یــافــت بــر و بــحــر ضــیــا
گـشـود شـب در صـنـدوق آبــنـوس از صـبــحوز آن نـمــود زری ســکــه اش بــه نـام خــدا
اگــر نـه ســکــه بــه نــام خــدا بــر او بــودیچـنین روان نـشـدی در بـسـیط ارض و سـمـا
چـه سکه است بـر این زر که نیستـش کاریبـــکــار خــانــه تـــغــیــیــر تـــا بـــه روز جــزا
چه داور است جهان را که سکه خانه اوسترواق چــرخ پــرانـجــم بــه آن شـکـوه و بــهـا
چـه کردگار ستـائیست این خـموش ای نطقبــوادی بــه ازیــن کــن روان ســمــنــد ثــنــا
زری کـه در خــور آئیـن پــادشــاهـی اوســتبـه جـنـب او زر مـهر اسـت کـم ز سـیم بـهـا
زهـی بـه ذات جـلـیـلـی کـه بــرقـد صـفـتـشقـصــیـر مـانـده لـبــاس فــصــاحــت فـصــحــا
زهی بـه وجـه جـمیلی که شخص معرفتـشبـه صـد حـجـاب کند جـلوه پـیش ذهن و ذکـا
کــشــنــده طــبــقــات نــه آســمــان بــرهـمبــهـر یـک از جـهـتـی سـیـر مـخـتــلـف فـرمـا
بــرآورنـده ز شــرق و فــرو بــرنـده بــه غــربلـوای زرکـش خـورشـیـد هـر صـبــاح و مـسـا
فــزون کــنـنـده و کــاهـنـده قــمــر بــه مــرورره حـسـاب شـهـور و سـنـین بـه خـلـق نـمـا
بــه امــتــزاج عــنـاصــر ز عــالــی و ســافــلوجــود بــخــش خــلـایـق ز اســفــل و اعــلـا
بــه دسـت قـابــلـی مـحــرمـان خـلـوت قـربجــمــیــلــه شــاهــد اعــجـــاز را جــمــال آرا
بـــرون کـــشـــنـــده حـــوا ز پـــهـــلـــوی آدمخـــمـــیـــر مـــایــه ده نـــســـل آدم از حـــوا
بـــرنــده بـــر فــلــک ادریــس را و بـــر تــن اوبـــرنــده رخــت اقــامــت بــه قــامــت دنــیــا
نـقــاب بــنــد ز طــوفــان بــه چــهـره عــالــمبــه اسـتـغـاثـه نـوح از تـنـور چـشـمـه گـشـا
ز قـوم هـود کـه یـک نـیـمـه در زمـیـن رفـتـنـددرو کــنــنــده نـیـمــی دگــر بــه داس صــبــا
ز ســــنـــگ خــــاره بــــرون آورنـــده نـــاقـــهدعـای بــنـده صـالـح شـنـو بــه ســمـع رضـا
حــرارت از دل آتــش ســتــان بــرای خــلــیـلاثــر ز دســت مؤثــر بــه دســت صــنــع ربـــا
روان کـنـنـده بــه هـنـگـام ذبــح اســمـاعـیـلبــشــیــر حــکــم کــه گــردد بــرنــده نــابــرا
بـــرآورنــده بــه عــیــوق شــهــر مــردم لــوطنــگــون کــنــنــده ز وارونــه رائی فــســقــی
لـبــاس بــاصــره پــوشــان بــدیـده یـعــقــوبز بــوی پــیــرهــن یـوســف فــرشــتــه لــقــا
بـطی خـشک و تـر الیاس و خضر را چـو ملکز خـلـق خـاکـی و آبـی کـنـنـده مـسـتـثـنـی
عـطـا کـنـنـده بـه او وعـده ی بـعـید بـه مـوتبــقـا دهـنـده بــه ایـن تــا قـریـب صـبــح جـزا
بـه بـانگ صـیحـه روح الـامـین ز قـوم شـعـیبدهـنـده خــرمـن جــانـهـا بــه تــنـد بــاد فــنـا
قـوی کـنـنـده دســت کـلـیـم لـجــه شــکـافروان کـنـنـده احــکـام وی بــه چــوب و عـصـا
در آب کـــوچـــه پـــدیــد آورنــده از هــر ســـوبــه مـحــض صــنـع مـشــبــک کــنـنـده دریـا
درآورنــده مــوســـی ز گـــرد راه بـــه بـــحـــرروان کــنــنــده فــرعـــون مــدبـــرش ز قــفــا
ز انــتـــقــام بـــه زاری کــشـــنــده فــرعــونوز الـتــفـات بــه سـاحــل کـشـنـده مـوسـی
بــه بــطــن حــوت مــقــیـد کــنـنــده یـونــسبـه جـرم سـرکـشـی از قـوم مـبـتـلـا بـه بـلـا
دگـر بــه لـطــف ز قـیـد جــســد گـداز چــنـانگـرفـتـه دسـت امـیـد افـکـنـنـده اش بـه عـرا
بــه مـال و مـلــک و بــاولــاد و عــتــرت ایـوبزنــنــده بــرق فــنــا وز قــفــا دهــنــده بــقــا
مـــــزاج مـــــوم بـــــه آهــــن ده از یــــد داودبــه زیـر ران سـلـیـمـان سـتـور کـش ز صـبــا
بـه عـهـد شـیب ز همـخـوابـه عـقـیم الـطـبـعبـــه حـــضـــرت زکـــریــا دهـــنـــده یــحـــیــا
ز ابــر صــلــب بــشــر قــطــره نـاچــکــانـیـدهصــدف گــران کــن مـریـم ز گــوهـر عــیـســا
بــه یـک اشــاره ز انـگـشــت آفــتــاب رســلمــحــمــد عــربــی شــاه یــثــرب و بــطــحــا
شـکـاف در قـمـر افـکـن بــه آســمـان بــلـنـدبــه دهـر غـلـغـلـه افـکـن ز بــانـگ و اعـجـبــا
مــــزاج آتــــش ســــوزنـــده را رمــــانـــنـــدهز قـــصـــد مـــوی دلـــاویــز بـــوی آن مــولـــا
بــرای گـفـتـن تـسـبـیـح خـویـش در کـف ویزبــان دهـنــده و نــاطــق کــنـنــده حــصــبــا
بــذئب و ضــب ســخــن آمــوز کــز نــبــوت اوخــبـــر دهــنــده بـــه نــاقــاتـــلــان آن دعــوا
ز دشــت ســـوی وی اشــجـــار را دوانــنــدهکـه سـتــر خــویـش کـنـد آن یـگـانـه دو سـرا
مــکــان دهـنـده آن مـهـر مـنـجــلــی در غــارکـشــان ز تــار عــنـاکـب بــر او نـقـاب خــفــا
ســر نـیـاز غــضــنـفــر نـهـنـده بــر ره عــجــزبــر کــمــیــنــه مــحــبــش بــه کــوری اعــدا
بـــه دســت خـــادم وی چـــوبـــی از اراده اوبـدل کـنـنـده بـه شـمـع مـنـیر شـعـشـعـه زا
گــه از مـیـان دو انـگــشــت مـعــجــز آثــارشبــه آب مـرحـمـت آتـش فـشـان مـسـرب هـا
گـه از کـفـش بــه طـعـام قـلـیـل بــخـشـنـدهکـفــایـتــی کـه بــه خــلـق کـثــیـر کـرده وفـا
هــم از ســحــاب بــرد ســایــبـــان فــرازنــدههـم از تــنـش نـرسـانـنـده سـایـه بــر غـبــرا
بــــرآورنــــده ز حــــنــــانـــه دور ازو نــــالــــهچـو تــکـیـه گـاه دگـر شـد ز مـنـبــرش پــیـدا
زبــان بــه بــره بــریــان دهــنــده تــا نــشــودز شـــکـــر انــا امــلــح دهــان بـــه زهــر آلــا
لـبـن کـش از بـز پـسـتـان اثـر نـدیـده ز شـیـربـه یمن مس سـر انگشـت آن طلسـم گشـا
کــنــنــده شــجــر از جـــا بـــرای مــعــجــز اوکـنـنـده ره سـپـرش سـوی وی بـه یـک ایمـا
دگــر بـــاره حـــکــمــش دو نــیــم ســازنــدهکـشـنده نیمـی از آنجـا و در کـشـنده بـه جـا
مـراجـعـت ده نیمـی دگـر بـه مـوضـع خـویشکــه جــلـوه گـر شــود از هـر دو وحــدت اولـا
بـه سـرعـتـی گـذراننـده اش ز هفـت سـپـهربـــرای گــفــتـــن اســرار خــود شــب اســرا
کــه از حــرارت بـــســتـــر هــنــوز بـــود اثـــربــه خـوابــگـه چـو ز مـعـراج شـد رجـوع نـمـا
بـه یکـدو چـشـم زدن ز آب چـشـمـه دهنـشدهـنـده چــشــم رمـد دیـده را کـمـال شــفـا
یـــد مؤیــد حـــیــدر عـــلـــی عـــالـــی قـــدرکــنــنــده در خــیــبـــر کــنــنــده در هــیــجــا
عــنـان مــهـر ز مــغــرب کــشــنـده تــا نـزنـدنـمــاز کــامــل او خــیـمـه در فــضــای قــضــا
سـخـن بــه گـوش رسـان وی از زبــان زمـیـنشــب وقـوع زفــافـش بــه بــهـتــریـن نـســا
پـــی جـــواب حــســن در سؤال ابـــن اخــیبـه نـطـق ضـبـی زبــان بـسـتـه را لـسـان آرا
غــزالــه را بــنــدائی روان کــنـنــده ز دشــتبـه مـسـجـد از پـی تـسـکـین سـیدالـشـهدا
تــکـلـم از حــجــرالـاســود آورنـده بــه فــعــلبــه اســتــغــاثــه ســجــاد آن مـحــیـط بــکـا
بـــه بـــاقـــر از لــغـــت گـــرگ آگـــهــانــنــدهحـــقــیــقــت مــرض جـــفــت وی بـــرای دوا
دهـنـده از دم صــادق بــه چــار طـیـر قـتــیـلحـیـات نـو کـه خـلـیل این چـنـین نـمـود احـیا
بــــه آب چــــاه نـــداده کـــه دلـــو افـــتــــادهپـــی طـــهــارت کــاظـــم ز تـــه بـــرد بـــالــا
بــه شــیـر پــرده حــوالـت کــن هـلـاک عــدوپــــی رضــــای امـــام امـــم عـــلـــی رضــــا
بـه مـحـه ای ثـمـرتـر ز نـخـل خـشـگ رسـانز فـــیــض آب وضـــوی تـــقــی شـــه اتـــقــا
صـفـای جــان صــعـالـیـک ده ز حــور و قـصـوربــــرغـــم بــــاز رهـــان نـــقـــی در آن مـــاوا
بـه صـیقـل سـر انـگـشـت نـور بـخـش ز کـیبــرون ز دیـده اعــمــی بــرنــده رنــگ عــمــا
هزار سـاله شرافت بـه مهد مسـتـی بـخـشز مـهـدی آن مـه غــایـب بــه غــیـبــت کـبــرا
ز نـور مــخــفــی او تــا بــه انـقــراض جــهـانفــــروغ ده بــــه چــــراغ بــــقــــیـــه دنـــیـــا
در الــتــفــات نــهـانــی بــه ایـن اجــلــه دیـنکه حصر معجزشان نیست کم ز حصر و حصا
اگـر نـه طـی مـبــاحــث شـود چــگـونـه بــودبــه قـدر شـاهـد مـعـنـی لـبــاس لـفـظ رسـا
درین قـصـیده کـه سـر رشـتـه کـلـام کـشـیدبــه یـک خـزانـه گـهـر جـمـلـه نـاگـزیـر احـصـا
ملـول اگـر نشـدی بـاش مـسـتـمـع کـه کـنمقـصــیـده ای دگـر از بــحــر مـعـرفـت انـشــاء

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل