|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

هم در ستایش آن شهریار

چــو شــد فــروزان از تـــیــغ کــوه رایــت خــوربــســان رایـت ســلـطـان خــدایـگـان بــشــر
هـوا ز تــابــش خــورشـیـد بــســت کـلـه نـورزمــیـن ز نـورش پــوشــیـده جــامــه اصــفــر
شـب از سـتـاره بـرافـکنده بـد شـمامه سـیمفـرو فـکـنـد جــلـاجــل خــور از نـســیـج بــزر
مـصـاف لـشــکـر روز و مـصـاف لـشـکـر شــبچــو روم و زنـگ در آویـخــتــه بــه یـکــدیـگــر
ولـیـک گـشـت هـزیمـت ز پـیـش لـشـکـر رومسـپـاه زنگ و معـسـکـرش گـشـت زیر و زبـر
بـسـان لـشـکـر بــدخـواه دیـن حـق کـه شـودهــزیــمــت از ســپــه پـــادشــاه دیــن پــرور
ســرای پــرده شـب را بــسـوخــت آتــش روزشــب از نـهـیـبــش بــدریـد قــیـرگـون چــادر
نــگــار خـــود را دیــدم کـــه انــدر آمــد شـــادچـو ماه مشکین خـال چـو سـرو سـیمین بـر
ز روی خــوب بــرافــروخــتــه دو لــالــه ســرخپــدیـد کــرده بــه بــیـجــاده در دو عــقــد درر
سلام کرد و مرا گفت کاین نشستـن چـیستمــگـــر نــداری ازیــن مـــژده بـــزرگ خـــبـــر
کـه قـطـب ملـت مـحـمود سـیف دولـت و دیننــهــاد روی ســوی هــنــد بـــا هــزار ظــفــر
چــو ایـن خــبــر ز دلـارام خـویـش بــشـنـیـدمز جـای خـویش بـجـسـتـم نـهاده روی بـه در
نــشــســتــم از بــر آن بــرق فــعــل رعــد آوابــجــســت زیـر مـن آن بــادپــای کـه پــیـکـر
ز جــای خــویــش بــرآمــد بــســان بـــاد وزاننــهــاد روی ســوی ره بـــســان مــرغ بـــپــر
بــدیـن صــفــات هـمــه راه رفــت نـعــره زنـانبـه قـصـد خـدمت دسـتـور شـاه شـیر شـکـر
چــو مـن بــدیـدم فــرخــنـده درگــه شــاهـیبــدان کـمـال بــرافـراخــتــه بــه کـیـوان ســر
شــدم پــیــاده و بـــر خــاک بـــرنــهــادم رویبــه شـکـر پــیـش خــداونـد خــالـق الـاکـبــر
هــمـــی دویــدم روبـــان زمــیــن بـــه راه درازبــه روی تــا بــه بــر شــاه خــســرو صــفـدر
خـجـسـتـه طـلـعـت خـسـرو بـدیدم اندر صـدرچـو آفـتــاب و چـو زهـره ز هـر دو روشـن تــر
تــبــارک الــلــه گــفــتــم بــدیــن پــدیــد آمــدکـــــــمـــــــال قــــــــدرت دادار ایـــــــزد داور
خــدایــگــان جــهــان پـــادشــاه گــیــتــی دارکـه رای او بــه ســر مـلـک بــر نـهـاد افـسـر
بــدو بــنـازد شـاهـی و تـخـت و تـاج و نـگـیـنچـنـان کـه دیـن خـدای جـهـان بـه پـیـغـمـبـر
خـرد چـو جـسـمی و نامـش درو بـسـان روانهنر چـو چـشـمـی و رایش درو بـسـان بـصـر
هـزار نـکـتــه بــه هـر لـفـظــش انـدرون پــیـداهـزار لـفـظ بـه هـر نـکـتـه اش درون مـضـمـر
نـیـام تــیـغ جــهـانـگـیـر او دو چــشــم قــضــاغــلــاف خــشــت عــدو مــال او دهـان قــدر
صــریـر تــیـرش دارد دو چــشــم زهـره ضـریـرخــروش کـوســش دارد و گـوش گـردون کــر
بــه رزمـگـاه کــمـان و ســپــر بــه گـاه جــدالبـه دسـت خـسـرو نـاگـه بــگـریـد ابــرو قـمـر
بـه عـمر خـویش نخـفتـی شـبـی سـکندر اگربــدیـده بــودی در خــواب تــیـغـش اسـکـنـدر
بــه هـیـچ حـال نـگـشـتـی ز بــهـر آب حـیـاتاگــر بــیـافــتــه بــودی ز جــود شــاه مــطــر
چـــگــونــه گــیــرد آرام خــان تـــرکــســتـــانچــگـونـه بــاشــد ایـمـن بــه روم اســکــنـدر
بـه جـنگ یشک بـپـوشد بـه پـنجـه و بـه نقودز بــانـگ یـوزش در بــیـشـه شـیـر شـرزه نـر
نـفـیـر و شــعــلـه در دشــمـنـان شــاه افـتــدهــنــوز رایــت مــنــصـــور او مــقــیــم لــطــر
سـفـر کـنـد ز تــن حــاسـدانـش جــان و روانچـو کـرد همت عـالـیش عـزم و قـصـد سـفـر
چــو تــیـغ شــاه مـجــرد شــود بــه گـاه وغــاز وهــم و هــیــبــت او در وغــا بــلــرزد ســر
زیــان نــبـــودی از مــرگ خــســروا خــداونــدابـگـیـر گـیـتـی و در وی بـسـاط دیـن گـسـتـر
اگـر چـو قـدر تـو بــودی بــر آسـمـان بــه عـلـوزحــل نـمـودی از آن صـد هـزار چــنـدان خـور
بــه عــالـم انـدر هـر فــتــح را بــه دســتــوریاگـر نـبــودی بــا فـتــح گـشـتـنـش هـمـسـر
ز بــیـم تــیـغـش بــر خـویـشـتــن کـنـد نـوحـههـر آهنـی کـه کـنـد بـدسـگـال از آن مـغـفـر
اگــر نـه هـمــت تــو داردی گــرفــتــه حــصــاربــر آســمـان شــودی نـامـت از ســر مـنـبــر
خـــــدای بـــــاری شــــب را و روز روشــــن راشــهـا ز خــشــم و ز مـهـر تــو آفــریـد مـگـر
بـدان دلیل درسـتـست این حـدیث که هستیکی چـو خـشم تـو مظلم یکی چـو مهر انور
بـه مهر و خـشم تـو شاها همی کند نسـبـتبـه گاه مهر بـهشـت و بـه گاه خـشـم سـقر
بـهـشـت و دوزخ دعـوی همـی کـنـنـد چـنـینمـن ایـن نـگـویـم هـرگـز نـه ایـن کــنـم بــاور
که گر ز مهر و ز خـشـمت بـدی نعیم و جـهیمنـشـان نـدادی کـس در جــهـان یـکـی کـافـر
اگـــر نــه کـــف تـــو در بـــزم زر پـــراکـــنــدیچـنان فـتـادی مـا را گـمـان کـه هسـت مطـر
اگـر کـفـت را گـویـم شـهـا کـه چــو دریـاسـتاز آن کــه دارد دریــا دو چــیــز نــفــع و ضــرر
درســت بــاشــد قـول رهـی بــدانـکـه گـفــتبه گاه بخشش نفع است و گاه کوشش ضر
بـــدان بـــلـــرزد شـــاه زمـــیــن کـــه یــاد آرداز آن عـمـود گـران ســنـگ و حــمـلـه مـنـکـر
یـکـی بــلـرزد بــر خــویـشــتــن ز هـیـبــت آنولـیـک بــاز بــرانـدیـشــد او ز حــلــم تــو بــر
اگـر نـه حـلـم تـو بـودی بـدان کـه جـرم زمـینز سـهم گـر ز تـو گـشـتـی همـه هـبـا و هدر
مـبــاد شـاهـا هـرگـز سـپــاه بــی تــو از آنـکحشر بـه تو سپه است و سپه بـی تو حشر
ایــا ز عـــدل وز انــصـــاف بـــر نــهــاده کــلــاهو یـا ز رادی و مـردانـگــی بــبــســتــه کــمـر
بـه سـوی حـضرت عالی شده بـه طالع سـعدســلـامـتــت هـمـراه و ســعــادتــت هـمـبــر
خجسته بودت و میمون شدن به حضرت شاهخـجـسـتــه بــادت بــاز آمـدن بــدیـن کـشـور
بــه پـیـشـت آمـده شـاهـا پــذیـره ابــر و هـوانـثـار کـرد بـه پـیـشـت بـه جـمـلـه در و گـهـر
هــمــیــشــه تــا بــود ایـن آفــتــاب تــابــنــدهگــهــی بـــتــابـــد از بـــاخــتــر گــه از خــاور
گـهـی بــبــار و بــتـاب و گـهـی بــگـیـر و بــدهگـهـی بــدار و رهـا کـن گـهـی بــیـار و بــبــر
بــتــاب هـمـچـون مـاه و بــبــار هـمـچـون ابــربــگـیـر مـلـک شـهـان و بــده بــه هـر چــاکـر
بــدار مــلــک و رهـا کــن ز بــنـدگــانـت گــنـاهبــیــار رایـت قــیـصــر بــبــر ز مــلــکــش فــر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل