|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

غرض از سمیع و بصیر گفتن خدا را

از پـی آن گـفـت حـق خـود را بـصـیـرکـــه بـــود دیــد ویــت هــر دم نــذیــر
از پـی آن گفـت حـق خـود را سـمیعتــا بــبــنـدی لـب ز گـفــتــار شــنـیـع
از پـی آن گـفـت حـق خـود را عـلـیمتـا نـیـنـدیـشـی فـسـادی تـو ز بــیـم
نـیـسـت ایـنـهـا بـر خـدا اسـم عـلـمکــه ســـیــه کــافـــور دارد نــام هــم
اسـم مـشـتـقـسـت و اوصـاف قـدیمنــه مــثــال عــلــت اولــی ســقــیـم
ورنـه تــسـخـر بــاشـد و طـنـز و دهـاکـــر را ســـامــع ضـــریــران را ضـــیــا
یـا عــلـم بــاشــد حــیـی نـام وقـیـحیــا ســیــاه زشــت را نــام صــبـــیــح
طــفــلـک نـوزاده را حــاجــی لــقــبیـا لـقـب غــازی نـهـی بــهـر نـســب
گـر بــگـویـنـد ایـن لـقـبــهـا در مـدیـحتــا نـدارد آن صــفـت نـبــود صــحــیـح
تـسـخـر و طـنـزی بــود آن یـا جـنـونپــاک حــق عــمـا یـقـول الـظــالـمـون
من همی دانسـتـمت پـیش از وصالکـه نـکــورویـی ولـیـکــن بــدخــصــال
مـن همی دانسـتـمـت پـیش از لـقـاکـز ســتــیـزه راســخــی انـدر شــقـا
چونک چشمم سرخ باشد در غمشدانـمـش زان درد گــر کــم بــیـنـمـش
تـو مـرا چـون بـره دیـدی بـی شـبـانتــو گــمــان بــردی نـدارم پــاســبــان
عــاشــقــان از درد زان نــالــیـده انـدکــه نـظــر نــاجــایـگــه مــالــیـده انـد
بـی شـبـان دانسـتـه اند آن ظبـی رارایـگـان دانـسـتــه انـد آن ســبــی را
تــا ز غــمــزه تــیــر آمــد بـــر جــگــرکــه مـنـم حــارس گـزافــه کــم نـگــر
کـی کــم از بــره کـم از بــزغــالـه امکــه نـبــاشــد حــارس از دنـبــالـه ام
حـارسـی دارم که ملکش می سـزددانــد او بـــادی کـــه آن بـــر مــن وزد
سـرد بـود آن بــاد یـا گـرم آن عـلـیـمنیست غافل نیست غایب ای سقیم
نفس شهوانی ز حـق کرسـت و کورمـن بــه دل کـوریـت مـی دیـدم ز دور
هشت سالت زان نپـرسیدم بـه هیچکـه پــرت دیـدم ز جــهـل پــیـچ پــیـچ
خـود چـه پـرسم آنک او بـاشد بـتـونکـه تـو چـونی چـون بـود او سـرنگـون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل