|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

وفات یافتن بلال رضی الله عنه با شادی

چون بـلال از ضعف شد همچون هلالرنـــگ مـــرگ افــــتــــاد بــــر روی بــــلــــال
جــفــت او دیـدش بــگـفــتــا وا حــربپـــس بـــلــالــش گــفــت نــه نــه وا طــرب
تــا کـنـون انـدر حـرب بــودم ز زیـسـتتو چه دانی مرگ چون عیشست و چیست
این همی گفت و رخش در عین گفتنـرگـس و گـلـبــرگ و لـالـه مـی شــکـفــت
تــــاب رو و چــــشــــم پــــر انــــوار اومــــی گــــواهـــی داد بــــر گــــفــــتــــار او
هـر ســیـه دل مـی ســیـه دیـدی ورامـــــردم دیـــــده ســـــیـــــاه آمـــــد چـــــرا
مــردم نــادیــده بـــاشـــد رو ســـیــاهمــــــردم دیــــــده بـــــــود مــــــرآت مــــــاه
خــود کــی بــیــنــد مــردم دیــده تــرادر جـــــهــــان جـــــز مــــردم دیــــده فـــــزا
چــون بــه غـیـر مـردم دیـده ش نـدیـدپــس بــه غــیـر او کــی در رنـگـش رســیـد
پــس جــز او جــمـلـه مـقــلــد آمـدنـددر صـــــفــــات مــــردم دیــــده بـــــلــــنــــد
گفت جفتـش الفراق ای خوش خصالگــفــت نــه نــه الــوصــالــســـت الــوصــال
گفت جـفت امشـب غریبـی می رویاز تـــبـــار و خــویــش غــایــب مــی شــوی
گـفـت نـه نه بـلـک امـشـب جـان مـنمــی رســـد خـــود از غــریــبـــی در وطـــن
گــفــت رویــت را کــجــا بــیـنــیـم مــاگـــفــــت انـــدر حــــلـــقـــه خــــاص خــــدا
حـلقه خـاصش بـه تـو پـیوستـه استگــر نـظــر بــالـا کــنـی نـه ســوی پــســت
انـدر آن حــلــقــه ز رب الــعــالــمــیـننــور مــی تــابــد چــو در حــلــقــه نــگــیـن
گـفـت ویـران گـشـت ایـن خـانـه دریـغگــفــت انــدر مــه نــگــر مــنـگــر بــه مــیـغ
کــرد ویــران تـــا کــنــد مــعـــمــورتـــرقــومــم انــبـــه بـــود و خــانــه مــخــتــصــر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل