|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

تعجب کردن آدم علیه السلام از ضلالت ابلیس لعین و عجب آوردن

چـشم آدم بـر بـلیسی کو شقی سـتاز حــقــارت وز زیــافــت بــنــگــریـســت
خـویـش بــیـنـی کـرد و آمـد خـودگـزیـنخــنــده زد بــر کــار ابــلــیــس لــعــیــن
بــانـگ بــر زد غـیـرت حـق کـای صـفـیتـــو نــمـــی دانــی ز اســـرار خـــفـــی
پـــوســتــیــن را بـــازگــونــه گــر کــنــدکـــوه را از بـــیـــخ و از بـــن بــــرکـــنـــد
پـــــــرده صـــــــد آدم آن دم بـــــــر دردصـــد بـــلــیــس نــو مــســـلــمــان آورد
گــفــت آدم تــوبـــه کــردم زیــن نــظــرایـن چــنـیـن گـســتــاخ نـنـدیـشـم دگـر
یـا غــیـاث الــمــســتــغــیـثــیـن اهـدنـالــا افــتـــخــار بـــالــعــلــوم و الــغــنــی
لــا تـــزغ قـــلــبـــا هــدیــت بـــالــکــرمواصـــرف الــسؤ الـــذی خـــط الــقـــلــم
بـــگـــذران از جـــان مــا سؤ الــقـــضـــاوامــــبـــــر مــــا را ز اخـــــوان صـــــفــــا
تــلـخ تــر از فـرقـت تــو هـیـچ نـیـســتبــی پـنـاهـت غـیـر پـیـچـاپـیـچ نـیـسـت
رخـــت مـــا هـــم رخـــت مـــا را راه زنجــســم مـا مـر جــان مـا را جــامـه کـن
دسـت مـا چـون پــای مـا را مـی خـوردبــی امـان تــو کـسـی جــان چـون بــرد
ور بــرد جــان زیـن خــطـرهـای عـظـیـمبـــرده بـــاشـــد مـــایــه ادبـــار و بـــیــم
زانـک جــان چـون واصـل جــانـان نـبــودتــا ابــد بــا خــویـش کـورســت و کـبــود
چـون تـو ندهی راه جـان خـود بـرده گیرجـان کـه بـی تـو زنده بـاشـد مـرده گـیر
گـر تــو طـعـنـه مـی زنـی بــر بــنـدگـانمـــر تـــرا آن مــی رســـد ای کـــامــران
ور تـــو مــاه و مــهــر را گــویــی جــفــاور تــــو قـــد ســــرو را گـــویـــی دوتــــا
ور تــو چـرخ و عـرش را خـوانـی حـقـیـرور تــو کــان و بــحــر را گــویـی فــقــیــر
آن بــنـســبــت بــا کـمـال تــو رواســتمــلــک اکــمــال فــنـاهـا مــر تــراســت
کـه تــو پــاکـی از خــطـر وز نـیـسـتــینـیـســتــان را مـوجــد و مـغـنـیـســتــی
آنـــک رویـــانـــیــد دانـــد ســـوخـــتـــنزانــک چـــون بـــدریــد دانـــد دوخـــتـــن
مــی بــســوزد هــر خــزان مــر بـــاغ رابـــــاز رویـــــانـــــد گـــــل صـــــبـــــاغ را
کــای بـــســوزیــده بـــرون آ تــازه شــوبـــار دیــگــر خـــوب و خـــوب آوازه شــو
چـشم نرگس کور شد بـازش بـساخـتحـلـق نـی بـبـرید و بـازش خـود نـواخـت
مـا چـو مـصـنـوعـیم و صـانـع نـیـسـتـیمجــز زبــون و جــز کـه قـانـع نـیـسـتــیـم
مـا همـه نفـسـی و نفـسـی مـی زنیمگــر نــخــواهـی مــا هـمــه آهـرمــنــیـم
زان ز آهــرمــن رهــیــدســـتـــیــم مـــاکــه خـــریــدی جـــان مــا را از عـــمــی
تـو عـصـاکـش هـر کـرا کـه زنـدگـیسـتبـی عصـا و بـی عصـاکش کور چـیسـت
غیر تو هر چه خوشست و ناخوشستآدمـی ســوزســت و عـیـن آتــشـســت
هـر کـه را آتــش پــنـاه و پــشــت شـدهم مجوسی گشت و هم زردشت شد
کــل شــی ء مــا خــلــا الــلــه بــاطــلان فـــضــــل الـــلـــه غـــیـــم هـــاطـــل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل