|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

هدیه بردن عرب سبوی آب باران از میان بادیه سوی بغداد به امیرالمؤمنین بر پنداشت آنک آنجا هم قحط آبست

گفت زن صدق آن بود کز بود خویشپـاک بـرخـیزی تـو از مـجـهـود خـویش
آب بـــارانــســـت مــا را در ســـبـــومـلـکــت و ســرمـایـه و اســبــاب تــو
ایـــن ســــبــــوی آب را بــــردار و روهدیه سـاز و پـیش شـاهنـشـاه شـو
گو که ما را غیر این اسـبـاب نیسـتدر مـفـازه هـیـچ بـه زیـن آب نـیـسـت
گـر خـزینـه ش پـر مـتـاع فـاخـرسـتایـن چـنـیـن آبـش نـبـاشـد نـادرسـت
چـیـسـت آن کـوزه تــن مـحـصـور مـاانـــــدرو آب حــــــواس شـــــور مـــــا
ای خــداونـد ایـن خــم و کــوزه مــرادر پــذیــر از فــضــل الــلــه اشــتــری
کـوزه ای بــا پــنـج لـولـه پـنـج حـسپـــاک دار ایــن آب را از هــر نــجـــس
تـا شـود زین کوزه منفذ سـوی بـحـرتــا بــگــیـرد کــوزه مـن خــوی بــحــر
تـا چـو هدیه پـیش سـلطـانش بـریپـاک بـینـد بـاشـدش شـه مـشـتـری
بـی نـهـایـت گـردد آبــش بـعـد از آنپــر شــود از کــوزه مـن صــد جــهـان
لـولـه هـا بــر بـنـد و پـر دارش ز خـمگـفـت غــضــوا عــن هـوا ابــصــارکـم
ریش او پـر بـاد کـین هدیه کـراسـتلایق چـون او شـهی اینسـت راسـت
زن نـمـی دانـســت کـانـجــا بــرگـذرهست جاری دجله ای همچون شکر
در مــیــان شــهــر چـــون دریــا روانپـر ز کـشـتـیـهـا و شـسـت مـاهـیـان
رو بــر ســلـطــان و کـار و بــار بــیـنحـس تـجـری تـحـتـهـا الـانـهـار بــیـن
ایـن چــنـیـن حـسـهـا و ادراکـات مـاقـطــره ای بــاشــد در آن نـهـر صــفـا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل