|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣٧١: قلب سپه ماست به یک حمله شکسته

قلب سـپـه ماست بـه یک حـمله شکستـهبـا غـمـزه بـگـو تـا نـزنـد تـیغ دو دسـتـه
پیکان ز جگر جسته و زخمی شده جان هموین طرفه که تـیرت ز کمانخانه نجستـه
امـیـد مـن از طـایـر وصــل تــو بــریـده ســتنتـوان پـر او بـست بـه این تـار گسسته
از دور مــن و دســـت و دعــایــی اگــرم تـــوبــر خـوان ثــنـائی در دریـوزه نـبــسـتــه
نگـذاشـت کـسـادی کـه غـبـاری بـنـشـانیمزین جنس محبت که بر او گرد نشسته
هـرگــز نــرهـد آنـکــه تــواش بــنــد نـهـادیمیرد بـه قفس مرغ پـر و بـال شکسـتـه
وحــشــی نــتــوان خــرمــن امــیـد نــهــادنزین تـخم تـمنا که تـو کشتی و نرستـه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل