|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ای دل، از آنها که رفت، گر بتوانی مکن

ای دل، از آنـهـا کـه رفـت، گـر بــتـوانـی مـکـنیـاد جـوانـی بــلـاسـت بــیـش تـو دانـی مـکـن
قسم خود، ای جان، ز تن جمله گرفتی، کنونخــانـه تــو دیـگـر اسـت خــیـز و گـرانـی مـکـن
ای لـب و چـشـمـت بــلـا غـمـزه پـنـهـان مـزنتـــیــغ بـــزن آشـــکــار، داغ نــهــانــی مــکــن
چــنـد خــرامـان روی، وه کــه بــتــرس از خــداغــارت پـــیــران راه بـــیــن و جــوانــی مــکــن
هـر چـنـد بـخـواهـی ز جـور بـر سـر افـتـادگـانمـی بــتــوانـی، ولــیـک گــر بــتــوانـی مــکــن
حـسـن چـو میدان دهد، گـوی ز سـرها مـتـابرخش بقا سرکش است، سست عنانی مکن
اهل دل ار پـیش ازین کـشـتـه خـوبـان شـدنـدبـــاقـــی ازان تـــوانــد، دل نــگــرانــی مــکـــن
نـــرم تـــری زن گـــره بــــرســـر ابــــروی نـــازحــال دلـم دیـده ای، سـخــت کـمـانـی مـکـن
حـسن تـو عالم گرفت، خـورده ز خـسـرو مگیرمـرغ سـلـیمـان بـس اسـت، مرغ زبـانی مکـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل