|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

اگر ز پیش برانی مرا که بر خواند

اگـر ز پــیـش بــرانـی مـرا کـه بــر خـوانـدوگر مراد نبـخشی که از تـو بـستـاند؟
بـه دست تست دلم حال او تو می دانیکه حال آتـش سوزنده شمع می داند
بـرفـت آنکه بـلای دل اسـت و افـت جـانمـگـر خــدای تــعـالـی بــلـا بــگـردانـد
چه اوفتاد که آن سرو راستین برخاست؟خـیر بـرید بـه دهقان که سرو بـنشاند
چــراغ مـجــلــس روحــانـیـان فــرو مـیـردگر او به جلوه شبی آستین برافشاند
تـحـیتـی که فرسـتـاده شد بـدان حـضرتگـر این مقـولـه نخـواند، درو فـرو مـاند
سرشک دیده خسرو چـنین که می بـینماگـر بـه کـوه رسـد، کـوه را بــغـلـتـانـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل