|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ای کرده تیره شب را بر آفتاب منزل

ای کـرده تـیـره شـب را بــر آفـتــاب مـنـزلدلـرا ز چـین زلـفـت بـرمشـک ناب منزل
تــا در درون چــشـمـم خـرگـاه زد خـیـالـتمـه را بـسـان مـاهی بـینم در آب مـنزل
بــایـد کــه رحــمـت آرد آنـکــو شــراب داردبـرتـشنه ئیکه بـاشـد او را سـراب منزل
ره چـون بـرم بـه کـویت زانرو کـه نادر افـتـددر آشــیـان عــنـقــا کـرده ذبــاب مـنـزل
یـک ذره مـهـر رویـت خــالـی نـگــردد از دلزیرا کـه گـنـج بـاشـد کـنج خـراب مـنزل
بنگر در اشک مستان عکس جمال ساقیهمچون قمر که سازد جام شراب منزل
خـواجــو کـه غـرقـه آمـد در ورطـه جــدائیبـر سـاحـل وصـالـت بـیند بـخـواب منزل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل