|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

اشکست که می گردد در کوی تو همرازم

اشـکسـت که می گردد در کوی تـو همرازمو آهسـت کـه می آید در عـشـق تـو دمـسـازم
ســر حــلــقــه رنـدان کــرد آن طــره طــرارمدردیـکـش مـســتــان کــرد آن غــمـزه غــمـازم
گـر صـبـر کـنـد بـاری مـشـکـل نـشـود کـارمور دیــده بـــدوزد لـــب بـــیــرون نــفـــتـــد رازم
جـامی بـده ای سـاقـی تـا چـهره بـرافـروزمراهـی بــزن ای مــطــرب تــا خــرقــه درانــدازم
در چنگ تو همچون نی می نالم و می زارمبر بوی تو همچون عود می سوزم و می سازم
این ضـربـت بـی قـانون تـا چـنـد زنی بـرمـنیـک روز چــو چــنـگ آخـر در بــرکـش و بــنـوازم
هر دم که روان گردی جـان در رهت افشانموان لـحـظـه کـه بــاز آئی سـر در قـدمـت بــازم
چــون بـــا تــو نــپـــردازم آتـــشــکــده دل راکــز آتــش ســودایــت بـــا خــویــش نــپــردازم
در صـومـعـه چـون خـواجـو تـا چـند فـرود آیمبـــاشــد کــه بـــود روزی در مــیــکــده پـــروازم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل