|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ١٢: یاد دارم که روزگاری بود

یـاد دارم کــه روزگــاری بــودکه مرا پـیش غمگسـاری بـود
بــا لــب یــار و در بــر دلــدارهـر زمـانـیـم کـار و بــاری بـود
جـام عیش مرا نه دردی بـودگـل وصـل مـرا نـه خـاری بــود
ز اهـوی شـیـرگـیـر روبـه بـازدل بــیـچـاره را شـکـاری بــود
گـرد آب حـیات بـر خـورشـیداز خـط او بــنـفـشـه زاری بـود
همه اسـبـاب عـیشـم آمادهیارب آن خود چه روزگاری بـود
گر جهان موجها زدی ز اغیارسعدیش بس گزیده یاری بود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل