|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٥٤٢: آخر نگاهی بازکن وقتی که بر ما بگذری

آخــر نـگـاهـی بــازکـن وقـتــی کـه بــر مـا بــگـذرییـا کـبــر مـنـعـت مـی کـنـد کـز دوسـتــان یـاد آوری
هـرگـز نـبـود انـدر خـتـن بـر صـورتـی چـنـدیـن فـتـنهرگز نبـاشد در چـمن سروی بـدین خـوش منظری
صـورتــگـر دیـبــای چـیـن گـو صـورت رویـش بــبــیـنیا صـورتـی بـرکـش چـنـین یا تـوبـه کـن صـورتـگـری
ز ابــروی زنـگـاریـن کـمـان گـر پــرده بــرداری عـیـانتـا قـوس بـاشـد در جـهـان دیـگـر نـبـینـد مـشـتـری
بــالــای ســرو بــوســتــان رویـی نـدارد دلـســتــانخـورشـیـد بــا رویـی چـنـان مـویـی نـدارد عـنـبــری
تـا نقش می بـندد فلک کس را نبـودسـت این نمکمــاهــی نــدانــم یــا مــلــک فــرزنــد آدم یــا پـــری
تــا دل بــه مـهـرت داده ام در بــحـر فـکـر افـتـاده امچـون در نـمـاز اسـتـاده ام گـویی بـه مـحـرابـم دری
دیگـر نمی دانم طـریق از دسـت رفـتـم چـون غـریقآنک دهانت چون عقیق از بس که خونم می خوری
گـر رفـتــه بــاشـم زیـن جـهـان بــازآیـدم رفـتـه روانگـر همـچـنین دامن کـشـان بـالـای خـاکـم بـگـذری
از نعـلـش آتـش مـی جـهد نعـلـم در آتـش مـی نهدگر دیگری جان می دهد سعدی تو جان می پـروری
هر کس که دعوی می کند کو با تو انسی می کنددر عــهـد مــوســی مـی کــنـد آواز گــاو ســامــری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل