|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٧٩: این باد بهار بوستانست

ایـن بــاد بــهـار بــوســتــانـسـتیـا بــوی وصـال دوسـتـانـسـت
دل مـی بــرد ایـن خــط نـگـاریـنگـویی خـط روی دلسـتـانسـت
ای مــرغ بـــه دام دل گــرفــتـــاربــازآی کـه وقـت آشـیـانـسـت
شب ها من و شمع می گدازیماینسـت که سوز من نهانسـت
گـوشــم هـمـه روز از انـتــظـارتبـر راه و نـظـر بـر آسـتـانـسـت
ور بـــانـــگ مؤذنـــی مـــی آیـــدگـویـم کــه درای کــاروانـســت
بـا آن همه دشـمـنی کـه کـردیبـازآی که دوسـتـی همانسـت
بـــا قــوت بـــازوان عـــشـــقـــتسـرپـنـجـه صـبــر نـاتـوانـسـت
بـــیــزاری دوســتـــان دمــســـازتـفریق میان جسم و جـانست
نـــالـــیــدن دردنــاک ســـعـــدیبـر دعـوی دوسـتـی بـیانسـت
آتــش بــنـی قــلــم درانــداخــتوین حبر که می رود دخانست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل