|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣٦٦: نسوزد دل به آه گرم من چرخ بد اختر را

نـسـوزد دل بـه آه گـرم مـن چـرخ بــد اخـتـر راز دود تلخ پـروا نیست چشم سخت مجمر را
مـنم کـز تـیره بـخـتـی ها نـدارم صـبـح امـیدیوگـرنه در سـواد دل بـهاری هسـت عـنـبـر را
به حرف و صوت مهر خامشی را بر مدار از لبسپـر داری کن از تـاراج مور این تـنگ شکر را
دل قـانع ز احـسـان کریمان اسـت مسـتـغـنیبـه آب تـلـخ دریا احـتـیاجـی نیسـت گـوهر را
نـســوزد پــرده شــرم و حــیـا را بــاده روشــنز آتـش نیسـت پـروایی پـر و بـال سـمـنـدر را
ز آب زنـدگــی آیـیـنـه هـم زنـگــار مــی گــیـردبود ظلمت نصیب از چشمه حیوان سکندر را
گـران بــر خـاطـر آزادمـردان نـیـسـت کـوه غـمز بـار دل نـمـی گـردد دو تـا قـامـت صـنوبـر را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل