|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٩٧: بی خبر شو ز دو عالم، خبر یار طلب

بـی خـبـر شـو ز دو عـالم، خـبـر یار طـلبدســت بــردار ز خــود، دامـن دلـدار طــلـب
حـاصل روی زمین پـیش سلیمان بـادستدو جـهـان از کـرم عـشـق بـه یکـبـار طـلـب
نـکــنـد تــلــخ ســلـیـمـان دهـن مـوران راهر چه می خواهی ازان لعل شکربار طلب
مـسـتـیی را کـه خـمـاری نـبـود در دنـبـالاز شــفــاخــانـه آن نـرگـس بــیـمـار طــلـب
عـشـق در پـرده معشـوق نهان می گرددخــبــر طــوطــی مـا را ز شــکــرزار طــلــب
چون نداری پر و بالی که به جایی برسیچـون سـلـامـت طـلـبـان رخـنه دیوار طـلـب
خـاک را قـافـلـه سـیـل رسـانـیـد بـه بـحـردر ره عـشــق رفـیـقـان ســبــکـبــار طـلـب
از صـدف کـم نـتـوان بـود بـه همـت، زنهارچـون دهن بـاز کـنـی گـوهر شـهوار طـلـب
می توان دولت بـیدار بـه بی خوابی یافتتـو هـمـین در دل شـب دیـده بـیـدار طـلـب
پــرده آب حـیـات اسـت سـیـاهـی صـائبعــمــر جـــاویــد ازان طـــره طـــرار طــلــب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل