|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٦٩٥: چه امید برومندی مرا زان سیمتن باشد؟

چـه امید بـرومندی مرا زان سـیمتـن بـاشد؟کـه خــضـر از الـعـطـش گـویـان آن چــاه ذقـن بــاشـد
مـرا بـا خـار نومیدی رها کـن ای چـمـن پـیراکه شادی مرگ می گردم چو گل در دست من باشد
نسـیم بـی ادب بـر گـرد بـوی گل نمی گردداگــر مــژگــان بـــلــبـــل خــار دیــوار چــمــن بـــاشــد
نوازش از کسی جز سیلی اخوان نمی بـینداگـر صـد ســال یـوسـف در دبــســتــان وطـن بــاشـد
تو از خاک اجل ز افسردگی بیرون نمی آییوگــرنـه جــامـه احــرام مـشــتــاقــان کــفــن بــاشــد
پــی روپــوش در آیـیــنــه رو آورده ام صــائبمرا چـون طوطیان بـا چـون خـودی روی سخـن بـاشد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل