|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٢٨: بس که از سرگرمی فکرم نفس تفسیده شد

بـس که از سرگرمی فکرم نفس تـفسیده شدجــوهــر تــیــغ زبــانــم مــوی آتــش دیــده شــد
از سبـک سنگی چو کف بـا موج بـودم همعنانلـنـگـر دریـا شـدم تــا گـوهـرم ســنـجــیـده شـد
نـرم نـتــوانـسـت کـردن آن دل چـون سـنـگ راگـرچـه خـط سـرنـوشـتـم مـحـو از آب دیـده شـد
شـوق تـا نعـل مـرا در آتـش سـوزان گـذاشـتخــار صـحــرای مـلـامـت مـوی آتــش دیـده شــد
تــا غـبــار خـط بــه روی آتـشـیـن او نـشـسـتچـشـمـه خـورشـید تـابـان از نظـر پـوشـیده شـد
هـسـت بـر نـقـص بـصـیرت رغـبـت دنـیـا دلـیلچـشم می پـوشد زدنیا هر که صاحـب دیده شد
مـی فـزایـد دســتــگـاه طـاعـت از درمـانـدگـیچـار جـانب قبـله گردد قبـله چـون پـوشـیده شـد
آه کـز آتـش عـنـانـی مـد عـمـرم چـون شـهابتـا نـفـس را راسـت کـردم چـیده و بـرچـیده شـد
داشت چون سی پاره بی شیرازه جمعیت مراشد حواسم جـمع تـا صحـبـت زهم پـاشیده شد
رفــت جــمـعــیـت زدلــهـا تــا بــریـدی زلــف رامی شود لشکر پـریشان چون علم خوابـیده شد
روی دل درماندگـان را بـیشـتـر بـاشـد بـه حـقشش جهت محراب گردد قبله چون پوشیده شد
از غــبـــار خــط بـــجــا آمــد دل بــیــتــاب مــنخـاک صـائب تـوتـیـای چـشـم طـوفـان دیده شـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل