|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٤٢٣: دلبستگی است مادر هر ماتمی که هست

دلبـسـتـگی است مادر هر ماتـمی که هستمـی زایـد از تـعـلـق مـا، هـر غـمـی کـه هـسـت
خــــود را ز واصـــلـــان دیـــار فـــنـــا شـــمـــارتــا بــر دل تـو سـور شـود مـاتــمـی کـه هـسـت
بـــا تـــشــنــگــی بـــاز کــه در زیــر آســمــاندلـهـای آب کـرده بــود، شـبــنـمـی کـه هـســت
از خود رمیده ای است که خود را نیافته استامـروز در بــسـاط جــهـان بــیـغـمـی کـه هـسـت
هـر چــنــد در دهـان تــو خــاک ســیـه زنــنــدچون نقش، خوش بـرآی بر هر خاتمی که هست
زخــم تــو بــی نــیـاز ز مــرهـم نــمــی شــودتـا صـرف دیـگـران نـکـنـی مـرهـمـی کـه هـسـت
آتــش ز ســنـگ و لـعــل ز خــارا گـرفــتــه انـدمـحــکـم بــگـیـر دامـن کـوه غــمـی کـه هـســت
بــر مـهـلــت زمــانـه دون اعــتــمــاد نـیـســتچون صبح در خوشی به سر آور دمی که هست
ســالـک اگـر بــه دامـن خــود پــای بــشـکـنـددر دل کـنـد مـشـاهـده هـر عـالـمـی کـه هسـت
هــرگـــز ســـری ز روزن دل بـــرنــکـــرده انـــدجـمعـی کـه قـانعـند بـه این عـالمی کـه هسـت
بــا خــامـشــی بــســاز کـه در خــاکـدان دهـرچـاه فرامشی اسـت همین محـرمی که هسـت
صــائب دو شــش زدنـد دریـن عـالـم ســپــنـجآنها کـه سـاخـتـند بـه نقـش کـسـی که هسـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل