کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٥٤١: درین محیط چو غواص هرکه ته دارد

ارسال شده در صائب تبریزی حرف (د-ر)

دریـن مـحــیـط چــو غــواص هـرکـه تــه داردچــو مـوج بــه کــه ســر رشــتــه را نـگــه دارد
شــــراب روز دل لــــالــــه را ســـــیــــه داردچه حاجت است به شاهد سخن چو ته دارد؟
عنان سیل سبکرو به دست خودرایی استپـــیــادگــی اســـت کــه انــدازه را نــگــه دارد
مــشــو مـقــیـد رهـبــر، قــدم بــه راه گــذارکـه شـش جـهت بـه خـرابـات عـشـق ره دارد
ز دار و گــیــر خــرد فــارغــنــد بــی مــغــزانز ســر گـذشــتــه چــه پــروای پــادشـه دارد؟
دلـیـل مـنـزل آزادگـان ســبــکــبــاری اســتبـــه مــنــزلـــی نــرســـد هــرکـــه زاد ره دارد
بـــرآورد ز گـــریـــبـــان رســـتـــگـــاری ســـرکــســی کــه مـرتــبــه از خــجــلـت گـنـه دارد
بـه بــحـر غـور سـخـن گـر فـرو تـوانـی رفـتبـــدانــی ایــن ســخـــنــان بـــلــنــد تـــه دارد
اگـر عـبــیـر شـود مـغـز مـن شـگـفـت مـداننـــســــیـــم زلـــف دمـــاغ مـــرا تــــبــــه دارد
چـو آفـتــاب بــکـش جــام آتــشـیـن بــر سـرکـــه از خـــمـــار، عـــذار تـــو رنـــگ مـــه دارد
اگـر بــه غــور مـعــانـی رســیـده ای صــائبازیــن غــزل مــگــذر ســرســری کــه تــه دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ