|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣٥٤: دار هر چند به ظاهر ز ثمر عور بود

بــنـده حـسـن خـداداد شـوم هـمـچـو کـلـیـمآتــش داغ مــن از مــجــمــره طــور بــود
چـــاک در پـــرده زنــبـــوری انــگــور افــکــنــدشیوه دخـتـر رز نیسـت که مستـور بـود
عـیش بـی غـم نتـوان یافـت بـه عـالم صـائبنـیـش زنــبــور نـهـان در دل انـگــور بــود
دار هـر چــنــد بــه ظــاهـر ز ثــمــر عــور بــودثــمـر پــیـشــرس او ســر مـنـصـور بــود
بــهـتـر از دیـدن سـیـمـای گـرانـجـانـان اسـتبــنـدبــنـد مـن اگـر در تــه سـاطـور بــود
خــلـوت خــویـش اگـر بــیـضــه عـنـقـا ســازمگوشم از جـوش سخن خـانه زنبـور بـود
چون نسیم سحر از بس که سبک می گذرمپـای من دست حـمایت بـه سر مور بـود
شور عالم همه از پـستـه لب بـستـه تـوستورنه در ساغر محشر چه قدر شور بود؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل