|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ١٤٠: ز رعشه رفته برون دست و پا ز فرمانم

ز رعـشـه رفـتـه بـرون دسـت و پـا ز فـرمانمفــتــاده اســت تــزلــزل بــه چــار ارکــانــم
شـده اسـت نـقـد قـیـامـت مـرا از پــیـریـهـاعـصـا صـراط مـن و عـیـنـک اسـت مـیـزانـم
اگـر نـه صـبـح قـیـامـت بـود سـفـیدی مـویچـرا چـو انـجــم از افـلـاک، ریـخـت دنـدانـم
شـده اسـت موی سـرم تـا سـفید از پـیریچــو شـمـع صـبــح بــه نـور حـیـات لـرزانـم
ز ضعف تن به زمین نقش بسته ام چو غباربـه دسـت و دوش نسیم صبـاست جـولانم
نـمـی گـزم لـب نـانـی ز سـسـت مـغـزیـهـاخـمـیر مـایه حـسـرت شـده اسـت دنـدانم
قـرار نیسـت مرا همچـو گوی بـی سـر و پـااگـر چـه قـامت چـون تـیر گـشـت چـوگـانم
دوام زنـدگـی مـن نـه از تــنـومـنـدی اســتز نــاتــوانـی بــر لــب نـمــی رســد جــانـم
زیـاد مـرگ هـمـان غــافــلـه ز دل ســیـهـیشده است قامت خم گشته طاق نسیانم
بـه حـرف و صـوت سـرآمد حـیات من صـائبنـهـشـت بــاد خـزان بـرگـی از گـلـسـتـانـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل