|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٥٣٤: رو آن ربابی را بگو مستان سلامت می کنند

رو آن ربـابـی را بـگـو مـسـتـان سـلـامـت مـی کـننـدوان مـرغ آبــی را بــگـو مـســتــان ســلـامـت مـی کـنـنـد
وان میر سـاقـی را بـگـو مسـتـان سـلامت می کـنندوان عـمـر بــاقـی را بـگـو مـسـتـان سـلـامـت مـی کـنـنـد
وان میر غـوغـا را بـگـو مـسـتـان سـلـامـت می کـنندوان شـور و سـودا را بـگـو مـسـتـان سـلـامـت مـی کـننـد
ای مه ز رخـسارت خـجـل مستـان سلامت می کنندوی راحــت و آرام دل مـســتــان ســلــامــت مـی کــنـنـد
ای جان جان ای جان جان مستان سلامت می کنندیک مست این جا بیش نیست مستان سلامت می کنند
ای آرزوی آرزو مــســتــان ســلــامــت مــی کــنــنــدآن پــرده را بــردار زو مــســتــان ســلــامــت مـی کــنـنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل