|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٦٠: خواجه اگر تو همچو ما بیخود و شوخ و مستی

خواجه اگر تـو همچو ما بـیخود و شوخ و مستـیطوق قمر شکسـتـیی فوق فلک نشسـتـیی
کـی دم کـس شـنیدیی یا غـم کـس کـشـیدیییـا زر و سـیـم چـیـدیی گـر تـو فـنـاپـرسـتـیی
بـرجـهیی بـه نیم شب بـا شه غیب خـوش لقبسـاغـر بـاده طـرب بـر سـر غـم شـکسـتـیی
ای تـــو مـــدد حـــیـــات را از جـــهـــت زکـــات راطــره دلــربــات را بــر دل مــن بــبــســتــیـی
عاشـق مسـت از کجـا شـرم و شکسـت از کجـاشـنـگ و وقـیـح بـودیـی گـر گـرو الـسـتـیـیی
ور ز شــراب دنـگـیـی کــی پــی نـام و نـنـگـیـیور تـو چو من نهنگیی کی بـه درون شستیی
بــازرســیـد مـســت مـا داد قـدح بــه دســت مـاگر دهدی بـه دسـت تـو شاد و فراخ دستـیی
گـر قـدحـش بــدیـدیـی چـون قـدحـش پــریـدیـیوز کف جـام بـخـش او از کف خـود بـرستـییی
وز رخ یـوسـفـانـه اش عـقـل شـدی ز خـانـه اشبخت شدی مساعدش ساعد خود نخستیی
ور تو به گاه خاستی پس تو چه سست پاستیور تـو چـو تـیر راسـتـی از پـر کـژ بـجـسـتـیی
خـامـش کـن اگـر تـو را از خـمـشـان خـبــر بــدیوقـت کـلـام لـایـیی وقـت سـکـوت هـسـتـیی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل