|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

قفس آزاد

من آن مرغم که امروز پری نیست
قفس زادم قفس را هم دری نیست
مرا گفتند روزی پر درآری
ولی در من چراغ باوری نیست
دلم شاد از نگاه مادرم بود
گشودم چشم و دیدم مادری نیست
گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل