|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

حکایت بر سبیل تمثیل

داشــت در ده مــقــام بـــیــوه زنــیتــازه رویــی و نــازنــیــن بـــدنــی
بـــود در کـــنــج خـــانــه مــالــامــالیک دو خـم روغـنـش چـو آب زلـال
روزی افـتـاد حـاجـتـش که بـه شـهربـــرد آن وز بــهــاش گــیــرد بــهــر
کرد ازان پـر دو خیک و بـر خـر بـستجـسـت بـالـا و در میانه نشـسـت
مـــــــرد وار از گــــــــزنـــــــد راه آزادخــر سـواره بــه شـهـر روی نـهـاد
چـــون ز ده دور گــشـــت مــقــداریآمــــد از ره پـــــدیــــد عــــیــــاری
پــیـش راهـش گـرفـت کـای خـواهـربــلـکـه خـورشـیـد و مـاه در چــادر
از کـجــا مـی رســی چــه داری بــاروانـدر ایـن شـهـر بـا کـه داری کـار
گفت بـا کس بـه شـهر کارم نیسـترفـتـن از ده جـز اضـطـرارم نیسـت
بـار مـن روغـن اسـت و می کـوشـمکش رسـانم بـه شهر و بـفروشـم
گفـت بـگـشـای بـار خـویش کـه منمــی روم ســوی ده پـــی روغــن
تــا هـم ایـنـجــا بــهـاش بــشــمـارمتـو بــه ده مـن بـه شـهـر روی آرم
زن فرو جـست و بـار خـویش بـگشادخـیک هـا هـر دو پـیش مـرد نـهـاد
مــرد یــک خــیــک را دهــان بــدریــدروغـنـش بـهـر امـتـحـان بـچـشـید
داد در دســــت زن کـــه دار نـــگـــاهتــا بــه خــیـک دگــر گـشــایـم راه
زود بــگــشــاد خــیــک دیــگــر ســرداد بــیــچــاره را بــه دســت دگــر
چون دو دستش به خیک شد بستهدسـت بــردش بـه بــنـد آهـسـتـه
کــرد بـــیــرون ز پـــاش شـــلــوارشبـسـت کـالـای خـویـش در بــارش
زن بــیـچــاره چــون بــه دفـع فـسـادنتـوانسـت دسـت خـویش گـشـاد
زانکـه گر شـور و جـنگ می انگیخـتخیک روغن به خاک ره می ریخت
بـــه ضـــرورت بـــه کـــار تـــن در دادنـام و نـامـوس را بـه گـوشـه نـهاد
گــر ز روغـــن فـــراغـــتـــش بـــودیدامــن عــصــمــتـــش نــیــالــودی
بـگسستـی ز خیک چنگ و بـه جنگکــار را بــر حــریـف کــردی تــنــگ
ای بــســا کــس کـه لـاف مـردی زددم ز آیــــیـــــن رهـــــنـــــوردی زد
همـچـو آن زن بـه این و آن شـد بـندخـویـش را زیـر حـکـم دیـو افـکـنـد
زیــر فـــرمــان دیــو شـــد ســـاکـــنشـد فـضـیحـت ازان سـکون لیکـن
غــفــلــتـــش بـــســت دیــده ادراککــه نـدارد ازان فــصــیـحــت بــاک
روز آخـــر کـــه مـــرگ مـــردم خـــوارکـنـد از خــواب غـفـلـتــش بــیـدار
شــود از کــار و بـــار خــویــش آگــاهکـه بــر او مـکـر دیـو چــون زده راه
یـــادش آیــد کـــه در جـــوار خـــدایبـارهـا زد بـه جـرم و عـصـیـان رای
فـــعـــل هــای قـــبـــیــح ازو صـــادرگـشـت و حـق بـود حـاضـر و ناظـر
یـادش آیـد کــه در فــلــان ســاعــتدیــو چـــون زد بـــر او ره طــاعــت
رخ ز فــرمــان گــذاری حــق تـــافــتسـوی کـید و فـریب دیو شـتـافـت
هـر چـه در شـصـت سـال یا هفـتـادکـرد از شـر و خـیـر پــیـش افـتــاد
یـک بــه یـک پـیـش چـشـم او دارنـدآشـــــکـــــارا بـــــه روی او آرنــــد
بــــگــــذارنــــد ز گــــنــــبـــــد والــــابـــانــگ یــا حــســرتـــا و واویــلــا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل