|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

میان جنگل آتش

چه دل گرفته بهاری
پرنده ها همه آهن
نسیم
موج غباری
به گوش منتظر طفل روستا نرسید
میان جنگل آتش
سرود سریده و ساری
غروب خسته ی شهر
بنفشه هایی پیوسته با نخی تاریک
به روی سنگ مزاری
گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل