لیست مجموعه کتابهای شعر فارسی منتشر شده در کتابخانه ملی ایران سال 93

تصویر تست

لیست مجموعه کتابهای شعر فارسی منتشر شده در کتابخانه ملی ایران سال93

    پديدآور  تاريخ نشر 
1
دو کتاب
جهانبخشی، تقی ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
2 دیوان ایل‌بیگی ایل‌بیگی، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
3 گلستان نوربخش ن‍ورب‍خ‍ش‌ ثابت، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
4 فروغستان دل ( مجموعه شعر آیینی ) ح‍اف‍ظی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
5 کیچه باغ تنگسون محمدزاده اهرمی، عباس ‏‫۱۳۹۳.‬‬
6 رابطه پورحسین جاغرق، کاظم ‏‫۱۳۹۳.‬
7 زندگی با دور تند ملکی، زیتا ‏‫۱۳۹۳.‬
8 باران‌نیا، پروانه‌ها بی‌آشیانند خیاط‌اسلامی، منظر ‏‫۱۳۹۳.‬
9 انقلاب نور شهیدان شرافتجو، فضل‌علی ‏‫۱۳۹۳.‬
10 خلوت دل ن‍ورب‍ه‍ش‍ت‌، ای‍رج‌ ‏‫‬۱۳۹۳.
11 دریا ربایی آورزمان، بهروز ‏‫۱۳۹۳.‬
12 آدم نمی‌شوم، حوا هستم عباسی، الهام ‏‫۱۳۹۳.‬
13 بوی دلتنگی ریاحی، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
14 بی‌شکر، بی‌قند: (مجموعه غزل) نظری، فهیمه ‏‫۱۳۹۳.‬
15 جمهوری درخت‌ها داوری‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ‏‫۱۳۹۳.‬
16 دریا برایم قصه‌ها دارد محمد‌جانی، صدیقه ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
17 همه زخمامو می‌شناسم کریمی، علی‌اکبر ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
18 عشق تسلیم توام کریمی، محمد ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
19 سرود عشق مشیری‌راد، احمد ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
20 سلام احدی، مرضیه ‏‫۱۳۹۳.‬
21 گناه دوست داشتی من روشن، انسی ‏‫۱۳۹۳.‬
22 دیو و پری: مجموعه شعر خلخالی، مونا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
23 سی‌امین پاییز مسلمی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬‬
24 هوای تو نیارکی، سیامک ‏‫‬‬۱۳۹۳.
25 منادیان آزادی‌ نخعی‌مطلق، کاظم ‏‫‬‌‌۱۳۹۳.‬
26 حدیث بیابان اکبری، فیاض ‏‫۱۳۹۳.‬
27 دیارم فتویه شجاعی، کنیز ‏‫۱۳۹۳.‬
28 کمی ارغوانی ارغوانی، مهرداد ‏‫۱۳۹۳.‬
29 کویر افلاک (دو) رزاقی راد، داود ‏‫۱۳۹۳.‬
30 گل زخم‌ها و گلوله‌ها دول‍ت‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ‏‫۱۳۹۳.‬
31 مجموعه اشعار فروغ فرخزاد ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
32 جهان ، غزلی عاشقانه است مجموعه غزل طری‍ق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
33
فریاد آینه‌ها
کوهزاد، افسانه ‏‫۱۳۹۳.‬
34 مجموعه اشعار با یاران تا دیار یار ابراهیم‌پور، مجید ‏‫۱۳۹۳.‬
35 الهام عشق شاکری، مرتضی ‏‫۱۳۹۳.‬
36 دیگر سبکبال شدم همدانی مقدم، مهدی ‏‫‬‏۱۳۹۳.
37 حدیث دل و دلتنگی خدایاری، عبدالحمید ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
38 کلک رحمت ع‍زی‍زآب‍ادی‌، م‍ه‍رداد ‏‫‬۱۳۹۳.
39 رنگین کمان: مجموعه شعر حیدری، اصغر ‏‫۱۳۹۳.‬
40 درآمدی بر شور روزهای نیامده : مجموعه شعر لک، عارفه ‏‫۱۳۹۳.‬
41
بشنو از من چون حکایت می‌کنم
تنهایی، محمد ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
42 منظومه مرگ‌های کوتاه ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌ ‏‫‬۱۳۹۳.‬
43 مثنوی هزار و یک بیت م‍م‍ب‍ی‍ن‍ی‌، ح‍ف‍ی‍ظ ال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
44 شاعری با دفتری از گلوله‌های خیس رمضانی، اعظم ‏‫۱۳۹۳.‬
45 خلوت انس ترهنده، تیمور ‏‫۱۳۹۳.‬‬
46 خ‍داح‍اف‍ظ ن‍ه‌ ج‍م‍ال‍ی‌، ش‍می‍م‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
47 زیر نگاه نرگسانه ورهرامی، روح‌انگیز ‏‫‏‫‬‏۱۳۹۳.‬
48 سونات برفی در رِ مینور ک‍اش‍ی‍گ‍ر، م‍دی‍ا ‏‫۱۳۹۳.
49 مورچه‌ای سیاه در کاخ سفید شاهین‌نیا، مرتضی ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
50 پنجه بر دیوار نعمتی، جواد ‏‫‬‌۱۳۹۳.‬‬
51 ‏‫سکوت عشق (مجموعه شعر)‮‬ جباری، مریم ‏‫۱۳۹۳.‮‬
52 هشت بی سه نقطه نیست می‌شود! آجربند‌یان، سعیده ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
53 آن روزها گفتم… ف‍رج‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
54 اوج شورانگیز نجفی‌انفرادی، حوریه ‏‫۱۳۹۳.‬
55 قندیل‌های یخی ن‍وری‌، پ‍روی‍ز ‏‫۱۳۹۳.‬
56 نعش برگ‌ها بخشی از دفتر برگی در جویبار طه‍وری‌، ن‍اص‍ر ‏‫۱۳۹۳.‬
57
کتاب جنگ
حنیفی، مرتضی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
58 شبیه بوی ریحان‌های تازه جلالیان، فریبا ‏‫‌۱۳۹۳.‬
59 زمستان من است آن چند تار موی سفید بابایی، فرزانه ‏‫۱۳۹۳.‬
60 کاشی جهیدن به آبی قائمی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
61 چشم من شروع رودخانه بود اصلاحی، سعیده ‏‫۱۳۹۳.‭‬
62 جنوب با طعم لیوا ( مجموعه شعر) بهزادی، بلقیس ‏‫۱۳۹۳‬.
63 فقه شاپرک : مجموعه شعر زکی، سلمانعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
64 غم نم آزادنیا، مجید ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
65 هرابرزاییتی آدی‍ن‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
66 خودکشی چاره‌ی نهنگ نبود حقوقی، ایلناز ‏‫۱۳۹۳.‬
67 من را به حال خودت بگذار – مجموعه شعر [۹۲ – ۸۸] اکبری ماکویی، علیرضا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬‬
68
ایمان بیاورید به تمدید فصل سرد
طری‍ق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
69 دل‌سروده‌های ایران‌زمین ب‍دی‍ع‍ی‌، ن‍ادره‌ ۱۳۹۳
70 ‏‫کوچه چهرزاد‬ پ‍ن‍ج‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
71 وقتی صدا را مرتکب شدم: مجموعه شعر ریاحی، میثم ‏‫۱۳۹۳ .‬
72 طنین تن رضازاده، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
73 سه نقطه‌ی سیاه پوریانی، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
74 صبح، پشت پنجره: مجموعه شعر ص‍اع‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
75 دیدن ال‍ه‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
76 عشق یعنی مراقبت باشم جعفری، مسعود ‏‫‌۱۳۹۳.‬
77 جن‌ام، جماعت بسم ا… ح‍ی‍ران‍ی‌، رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
78 شمیم دل اجاقیان، منیره‌السادات ‏‫۱۳۹۳.‬
79 یک شوخی بی‌مزه اج‍ت‍ه‍ادی‌، س‍ام‍ان‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
80 سردم است؛ کمی آوازِ عاشقانه بخوان ک‍اظم‍ی‌، رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
81 بازنمایی‌های تراژیک طلوع‌حسینی، زهره ‏‫۱۳۹۳.‬
82 ‏‫جاده تا آنجا که ایستاده‌ای می‌آید‬ ای‍ران‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
83 من یک دو زیستم صالحی بافقی، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
84 شکست باورها کبیری رهنی، مهری ‏‫۱۳۹۳.‬
85 ‏‫گنجشک‌ها از صدای بلند می‌میرند: مجموعه شعر نصوحی، فریده ‏‫۱۳۹۳.‮‬
86
صدف و قهوه
ی‍اری‌، س‍ی‍م‍ا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
87 پرتره ع‍ل‍ی‌پ‍ور، ه‍رم‍ز ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
88 شدت بنفش تو ح‌اصفهانی، سامان ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
89 عطرزنی در آسانسور گ‍ردی‌، ال‍ه‍ام‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
90 یک شعر فوری راد، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
91 گذر از خط شب فیضی، فرشاد ‏‫۱۳۹۳.‭‬
92 قزل‌آلای خال‌قرمز سعدآبادی، مجید ‏‫۱۳۹۳.‬‬
93 شعر بود همتی، محمدرضا ‏‫‏‫‬‏۱۳۹۳.‬
94 قصیده‌ی لبخند چاک چاک ش‍م‍س‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍د ‏‫۱۳۹۳.‬
95 زنها با بوسه کودتا می‌کنند: مجموعه شعر غفاری، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
96
تنیدن: مجموعه شعر
نوری، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
97 من دیگر من توکلی، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
98 جای خالی‌ات کنارم درد می‌کشد نیتلی، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
99 جن دارد این خانه عرجونی، ناهید ‏‫۱۳۹۳.‬
100 ماگویه‌ها بهادری، بهزاد ‏‫۱۳۹۳.‬
101 گریه‌هایم لهجه دارند بهرامی، سارا ‏‫‫۱۳۹۳.‬‭‬
102 تکه‌های تنهایی افشار، آرش ‏‫۱۳۹۳.‬
103 دوشنبه‌ای در مه عزیزی، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬
104 قتل با چشمان کاملا بسته فرید، فرناز ‏‫۱۳۹۳.‬
105 کلمات عاشق اکبری، اعظم ‏‫۱۳۹۳.‬
106 زمزمه‌های شب یلدا جهانبازنژاد، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
107 مجموع پریشانی مجموعه شعر زارع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
108 ‏‫مانیکور روی ناخن خروس جنگی: کوتاه و بلند (مجموعه‌ی آثار سالهای ۱۳۹۲- ۱۳۷۸)‬ ع‍اش‍وری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
109
سرنادهای میترائیک
داودی‌ ح‍م‍ول‍ه‌، ث‍ری‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
110 پنج آواز برای ذوالجناح آزادی‌ور، ه‍وش‍ن‍گ‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
111 دونده‌ی از خود پ‍ن‍ج‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
112 اناالحق رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
113 گلدون شکسته رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
114 خیابان سه نقطه خیابان تمام رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.
115 مذهب عاشقی رض‍ای‍ی‌ ن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
116 آبی ناگهان جعفری‌خورشیدی، منصور ‏‫۱۳۹۳.‬
117 ساعت شماطه‌دار حسن‌پور، حسن ‏‫۱۳۹۳.‬
118 رژ لب کیانی، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
119 ترانه‌های آهنگین سرلک، محمدعلی ‏‫‏‫۱۳۹۳‬-‬
120 یه قلک ترانه صولتی‌فر، مهتاب ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
121 ارتش زنانه‌ی عشق: مجموعه شعر خ‍وان‍س‍اری‌، ه‍ادی‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
122 گزینه شعرهای غنایی م‍وس‍وی‌، ح‍اف‍ظ ‏‫۱۳۹۳.‬
123 ساحل کودکی صالحی، فرشاد ‏‫۱۳۹۳.‬
124 نامه‌ای به رئیس‌جمهور ساده، صابر ‏‫۱۳۹۳.‬
125 صدای سکوت اسفندیاری، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
126 من از علاقه تو باخبرم صلصال، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
127 این حق من نبود رمضانی، آرزو ‏‫‬‬‭۱۳۹۳
128 شبیه روزهایی که نبوده‌ای باغبان، مرتضی ‏‫۱۳۹۳.‬
129 ‏‫آنچه شعرش نامیدند… زادی، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
130 گیلاس آبی ۵ تهرانی، میلاد ‏‫۱۳۹۳.‬
131 غزلواره‌های هزار م‍وی‍د، م‌. ‏‫۱۳۹۳.‬
132 دشنام‌های بی‌مخاطب: مجموعه شعر حیدری، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‭‬
133 از من، گفتن: مجموعه غزل لطفی، مرتضی ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‭‬
134 پروانه‌های غربت بهرام‌نژاد ، ایرج ‏‫۱۳۹۳.‬
135 یک بال برای پر زدن کافی نیست صلاحی، یزدان ‏‫۱۳۹۳.‬
136 ناخودآگاه رفیعی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
137 از سقراط تا خدا صادقی زرینی، عباس ‏‫۱۳۹۳.‬
138 بازار رضا صادقی زرینی، عباس ‏‫۱۳۹۳.‬
139 با دست من گلوی کسی را بریده‌اند اب‍راه‍ی‍م‌پ‍ور، ح‍ام‍د ‏‫۱۳۹۳.‬
140 چند نفر غمگینم: مجموعه شعر خنیا، طاهره ‏‫۱۳۹۳.‬
141 نام تو آمدن است حسینی، زبیده ‏‫۱۳۹۳.‬
142 پنگوئن‌ها خانه را پر کرده‌اند عظیمی، قائم ‏‫۱۳۹۳.‬
143 نقل عقل: مجموعه شعر ذوالفقاری، جمال ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
144 بنزین روی شناسنامه‌ها عارفانی، مازیار ‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬
145 در بزم عزیز: منتخب اشعار فرمند آشتیانی، عزیزاله ‏‫۱۳۹۳.‬
146 باهات راحت یه هفته حرف دارم رحیم‌زاده، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‭‬
147 بانوی شب‌های نقره‌ای عزیزی اصل، جمیله ‏‫۱۳۹۳.‬
148 حدیث راستی بهادری، بهرام ‏‫‬۱۳۹۳.‬
149 پاییز عجب دست کجی داری تو پاکزادان، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
150 بی‌واهمه نگاهم کنید گوزن‌ها نجاری، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
151 دوری مثل آخرین طبقه‌ی یک آسمان‌خراش هاکا، سابیر ‏‫۱۳۹۳.‬
152
در بهشتی که کلاغی نیست، مترسک هم نیست (مجموعه شعر)
اوتادی، لیلا ‏‫۱۳۹۳.‬
153
دریا برای زن‌شدن کم است (مجموعه شعر)
فدوی‌حکمی، کبری ‏‫۱۳۹۳.‬
154
ونداد
ف‍ش‍ارک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ‏‫‬۱۳۹۳.
155 حافظ و من ن‍ع‍ی‍م‌ پ‍اک‌، م‍خ‍ت‍ار ‏‫۱۳۹۳.‭‬
156 ادیل فلاح‌پور، مینا ‏‫۱۳۹۳.‬
157 خیابان خواب‌ها ج‍وادی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ‏‫۱۳۹۳ .‬
158 جنگ میان ما دو نفر کشته می‌دهد صباغ‌نو، امید ‏‫۱۳۹۳.‮
159 گیسوهای بریده‌ی زنی در خواب منوچهری، دریا ‏‫۱۳۹۳.‮
160 یک مرد فقط گیتار رهبر، حامد ‏‫۱۳۹۳.‮
161 دارکوب بیگی، محسن ‏‫۱۳۹۳.‮
162 تو را به اندازه‌ی تو دوست دارم پ‍ن‍ج‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‮
163 آینه‌دار خورشید : مجموعه شعر ، ۱۰۱ سروده عبدی، الهام ‏‫۱۳۹۳.‬
164
باران آرزوها را خیس می‌کند
اس‍راف‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫‬‏۱۳۹۳.
165 یک قدم تا پنجره جلیلی، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
166 گفته‌های نشنیده محمد، مجید ‏‫۱۳۹۳.‮
167 غزل حماسه‌ها دول‍ت‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ‏‫۱۳۹۳.‬
168 پریشانه‌ها(مجموعه شعر) جعفری‌قهفرخی، پریسا ‏‫۱۳۹۳.‭‬
169 شیدا کریمی، فرهاد ‏‫۱۳۹۳.‬
170 تلنگری بر روح کاظمی، فرزانه ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
171 شراب یاد تو چارانی، میترا ‏‫۱۳۹۳.‬
172 با چشم تو آهو به خودش آمده است وطن‌دوست ، حجت، ۱۳۷۰ ‏‫‌۱۳۹۳.‭‬
173
دوچرخه‌ی آبی
ع‍ال‍ی‍زاده‌، ح‍س‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‮
174 دعاهای بی‌آمین کریمی، سعید ‏‫۱۳۹۳.‬
175 یغمای دل فنایی، لیدا ‏‫۱۳۹۳.
176 پری‌ثار هورکهن، هابیل ‏‫۱۳۹۳.‭‬
177 مصراع اول سعیدی‌طاهری، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
178 در سایه بلوط امیدی‌نرگسی، آیه ‏‫۱۳۹۳.‬
179 پناه بر عشق بهپور، لیلا ‏‫۱۳۹۳.‬
180 از درونم با تو می‌گویم م‍ح‍م‍دی‌، س‍رور ‏‫۱۳۹۳.‬
181 ساقی‌نامه خدایی، حبیب‌الله ‏‫۱۳۹۳.‬
182 عشق، این شور سر در گم طاهری، عباس ‏‫۱۳۹۳.‮
183 یک فصل تا زمستان عبدی‌نانسا، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‭‬
184 از برج‌های روبرو آسمان فشرده قرض می‌گیرم س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
185
مگر آن سیب نچیده: مجموعه شعر
واحدی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
186 یاد ایام نگهبان، سیدجلال‌الدین ‏‫۱۳۹۳.‬
187 هوس پایین آمدن مرا به دنیا کشاند م‍ق‍دس‍ی‌، ش‍ه‍رام‌ ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
188 و انگار آنکه میماند می‌میرد پ‍ن‍اه‌، ف‍رح‍ن‍از ‏‫۱۳۹۳‭‬.
189 عهدی که با تو بستم نورمحمدی، زینب ‏‫۱۳۹۳.‬
190 چسبی به نام زخم: غزل‌متن حسینی، سیداحمد ‏‫‏‏‏‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
191 مزار داس‌های افتاده کوهی، صفیه ‏‫۱۳۹۳.‬
192 خیره در چشم آفتاب مجموعه شعر زندی، بهنام ‏‫۱۳۹۳.‬‬
193 شربت آبلیمو جانپاک، شاهین ‏‫۱۳۹۳.‭
194 شاید برای شما هم اتفاق بیافتد تحصیلداری، سامی ‏‫۱۳۹۳.‮
195 با من پرواز کن داودی‌جاوید، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
196 فصل‌ها و فاصله‌ها داودی‌جاوید، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
197 صفر عشق ت‍رک‍م‍ن‌، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
198 پلنگ صورتی جعفری، نجمه ‏‫۱۳۹۳.‬
199 پرستاری که شکل تو نبود سلیمانی، غلامرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
200 تو را می پیمایم: مجموعه شعر فلاحی، افسانه ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
201 زیر شاخه درخت به ش‍ع‍ب‍ان‌ن‍ژاد، اف‍س‍ان‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
202 صدایم را از پرند‌های مرده پس بگیر کردبچه، لیلا ‏‫۱۳۹۳.‬
203 تو بی من سایه ن‍ج‍ات‍ی‌، ش‍م‍س‍ی‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
204 من با تو آفتاب ن‍ج‍ات‍ی‌، ش‍م‍س‍ی‌ ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
205 سال‌های شعر بهبهانی، کرامت ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
206 تولدت باشد برای فردا آقابابایی، بهار ‏‫۱۳۹۳.‮
207 جاده یک طرفه امینی‌مطلق، سولماز ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
208 صبح زود لواسانی، سیدعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
209 غروب پا به‌ ماه موسوی‌قهفرخی، کبری ‏‫۱۳۹۳.‬
210 جمجمه‌ی عاشق مجموعه شعر مرادزاده، صدیقه ‏‫۱۳۹۳.‬
211 این عاشقانه‌های کوچک یک روز بزرگ می شوند مجموعه شعر حسین‌خانی، محسن ‏‫۱۳۹۳.‬
212
ردپای خیال
هفت‌برادران، نیلوفر ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
213 از این تار و پود ج‍لال‍ی‌‌پ‍ور، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
214 سحرگاه بوم ح‍س‍ن‍ی‌، ج‍م‍ال‌ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
215 تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم پ‍ل‍ن‍گ‌‌پ‍وش‌، م‍ن‍ی‍ژه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
216 دیار یار عزیزی، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
217 سایه دانایی دوانلو، میترا ‏‫۱۳۹۳.‭‬
218 دنیا روبراهه «با صدای تو» مقصودی، فرح ‏‫۱۳۹۳.‬
219 قاب احساس عبدالهی، سحر ‏‫۱۳۹۳.‬
220 تکیه بر شانه‌های پیاده‌رو باقری‌اصل، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
221 سفر کشیده‌ترین پاره‌خط تنهایی وحدتی‌نژاد، فرهاد ‏‫۱۳۹۳.‬
222 عصا برای یک گره‌ی کور رهدار، مهدیه ‏‫۱۳۹۳.‬
223 دریچه‌ی آبی ابراهیم‌زاده، حجت‌اله ‏‫۱۳۹۳.‬
224 سرود خاک حسینی، سیدعادل ‏‫۱۳۹۳.‬
225 از بی‌حرفی عسکری، جعفر ‏‫۱۳۹۳ .‬
226 سلانه‌های سیاه سپید جعفری، سپیده ‏‫۱۳۹۳.‬
227 بیست و سه روز تنهایی امیرفرشی، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
228 همه جا خدا را دیدم: مجموعه شعر شیران، خدیجه ‏‫۱۳۹۳.‭‬‭‬
229 ساز ناکوک شهر: مجموعه شعر ف‍ره‍ت‌ ن‍ی‍ا، ف‍ری‍م‍اه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
230 ‏‫آتش گردان: شعرهای ۱۳۸۴ – ۱۳۹۰‬ مهدی نژاد، امید ‏‫۱۳۹۳.‬
231 کتاب شعر امیر برخورداری‌کرهرودی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
232 هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب ص‍ف‍رب‍ی‍گ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌ ‫۱۳۹۳.‬
233 در این حوالی جلال‌بهنقی، حمیدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
234 آواز عاشقانه‌ی ما در گلو شکست ام‍ی‍ن‌پ‍ور، ق‍ی‍ص‍ر ‏‫۱۳۹۳.‬
235 سرزمین حوا جم‌راد، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
236 ‏‫مثنوی آدم‌ها «دفتر سوم»‬ جعفری‌ امان‌آبادی، سیدهادی ‏‫۱۳۹۳.‬
237
پروانه‌های کولی: گزیده غزل‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷
اکبرزاده، امیر ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
238
سفری به دور اتاق
راز، افسانه ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
239 سرخ مثل من و تو ،آبی مثل آسمون اسکروچی، مرضیه ‏‫‬‌۱۳۹۳.
240 زخم‌هایی که به خواب نمی‌روند واقف، امید ‏‫۱۳۹۳.
241 سلام بر خیام فرهیخته‌منش، پرویز ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
242 بر فراز اندیشه کوهبائی، جهانگیر ‏‫۱۳۹۳.‬
243 شبانه‌های تنهایی! : مجموعه شعر اسد، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
244 سالار این حوالی عبدی، سالار ‏‫۱۳۹۳.‬
245 جلوه‌ی دوست: مجموعه رباعی روح‍ب‍خ‍ش‌، پ‍روی‍ز ‏‫۱۳۹۳.‬
246 شبی همراه خیال امینی، دخیل‌محمد ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
247 دل نوشته‌ها بیضاوی، بهروز ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
248 باران پاک‌نعمت، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‬
249 زیر چتر اقاقی: مجموعه شعر، غزل ش‍ف‍ق‌، م‍ج‍ی‍د ‏‫۱۳۹۳.‬
250 پس از جهنم وق‍ف‍ی‌پ‍ور، ش‍ه‍ری‍ار ‏‫۱۳۹۳.‬
251      
252
خوابی که آغازش تویی
ح‍ام‍دی‌، ن‍اص‍ر ‏‫۱۳۹۳.‬
253 به دنیا اعتمادی نیست غیاثی، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
254 گفته ام بشقاب رویا را بچینند قاسمیان‌پور، سوزان ‏‫۱۳۹۳.‬
255 تو نیامدی به هنگام جای تو سر شب آمد ن‍وی‍د، م‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
256 مجموعه اشعار علی‌اکبر محشور. م‍ح‍ش‍ور، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ‏‫۱۳۹۳ .‬
257 زن ذلیل‌نامه سلطانی، محسن ‏‫۱۳۹۳.‬
258 ‏‫دیر است بی‌گمان: «مجموعه اشعار» ن‍اج‍ی‌راد، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.
259 خون سحر محمودی، ابراهیم ‏‫۱۳۹۳.‭‬
260 طرح‌واره‌ها حسینیان، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
261 برای مادرم فاتحی، افسانه ‏‫۱۳۹۳.‬
262 باران و بهار محمدی، هادی ‏‫۱۳۹۳.‬
263 خواهش ناساز درون قاسمی‌فرد، غزاله ‏‫۱۳۹۳.‮
264 جادوی حضور: برگزیده‌ی شعرهای احمد روحانی (رحما) روحانی، احمد ‏‫‬‏۱۳۹۳.
265
تویی همیشه خوبم
کاوسی، محبوبه ‏‫۱۳۹۳.‮
266 توارد شخصی ملکیان، محمدحسین ‏‫‬‏۱۳۹۳.
267 مادر غزل منم رضایی، فاطمه ‏‫‬‏۱۳۹۳.
268 آیینه‌ی دل شکرخدایی، نرگس‌سادات ‏‫۱۳۹۳.‬
269 سجده ناگهان رویا زاهدی، حسن ۱۳۹۳.‬
270 برج خاکستر: مجموعه شعر زرکوب، فضل‌الله ‏‫۱۳۹۳.‬
271 از حضور تا ظهور پاشا مختاری، فرزانه ‏‫۱۳۹۳.‬
272 نیمه‌ی راه بهرامی، عباس ‏‫۱۳۹۳.‬
273 گل آفتاب‌گردان رادمان، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
274 رقعه برقعی، سیدحمیدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
275 دانشگاه‌نامه اح‍م‍دی‌، ع‍ب‍اس‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
276 بیکران دریا توحیدی‌سرشت، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‭‬
277 ترنم عشق : مجموعه شعر تقوی‌دوست(قاف‌حقیقت)، مصطفی ‏‫۱۳۹۳.‬
278
ای خطه‌ی دلیری و دانایی
ف‍ولادون‍د، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
279 مجموعه شعر و ترانه پورحسینی، سیدحسین ‏‫۱۳۹۳.‬
280 نقش سایه‌ها اک‍ب‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ‏‫۱۳۹۳.‭‬
281 مجموعه اشعار هیچ رشیدی، شهریار ‏‫۱۳۹۳.‬
282 صبوری عشق جوانبخت‌برج، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
283 زیر پوست دلتنگی(شعر) نامی‌فر، نصیبه ‏‫‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬‬
284 پرچین خیال زمانی، آذر ‏‫۱۳۹۳.‬
285 سیرت عشاق غلامی قادی، قاسم ‏‫۱۳۹۳.‭‬
286 یک استکان غزل برنا، پیمان ‏‫‬۱۳۹۳.
287 جشن تولد مجموعه‌ی اشعار کریمی، امیر ‏‫۱۳۹۳.‬‬
288 بی‌هوا بی‌حواس شدم جعفری‌خورشیدی، حنیف ‏‫۱۳۹۳.‭‬
289 پاپیون دور بمب عباسی، عزیز ‏‫‏‫۱۳۹۳.‭‬‬‬
290 نوشته‌هایم را بخوان روحانی، مژگان ‏‫۱۳۹۳ .‬
291 چکامه دانشور، مریم ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬‬‬
292 شب فانوس مرا دزدید قاسمی، کمیل ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
293 گنجشک روی نرگس ایرانی نام اولم بود کریمی، زینب ‏‫۱۳۹۳.‬
294 عروس آرزوها حق‌شناس‌کهنه‌سری، سیروس ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
295
خورشید عشق
نیک‌مهر، محمد ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
296 چرا نمیای موسوی، شیرین ‏‫۱۳۹۳.‬
297 گلبانگ سربلندی ( مجموعه‌ی شعر ) م‍ح‍م‍دی‌، م‍ری‍د ‏‫۱۳۹۳.‬
298 جرعه‌ای از جام «هوره» بهاء‌لو هوره، حسن ‏‫۱۳۹۳.‬
299 ‏‫بوی نمناکی‮‬ چابلی، شیلا ‏‫۱۳۹۳.‮‬
300 مثنوی عشق یاراحمدی، رسول ‏‫‏‫۱۳۹۳
301 در و گوهر: مدایح و مراثی خوشمرام، غلامحسین ‏‫۱۳۹۳.‬
302 ماه خراسان یاراحمدی، رسول ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
303 خوان خوانسار رادم‍ن‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
304 فرهاد باخبر باش … شیرین را نبازی جمشیدی، مریم ‏‫۱۳۹۳ .‬
305 اسیر عشق شما امیدزاده، امید ‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬
306 خدا یک نقطه دارد ترکاشوند، محمد ‏‫۱۳۹۳.‭‬
307 خودم را گم کرده‌ام جوادپور، آتوسا ‏‫۱۳۹۳.‭‬
308 آشیانه تردید فیض الهی، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
309 سفینه نجات نجات، یوسف ‏‫۱۳۹۳.
310 حماسه عشق علایی، محمدتقی ‏‫‏‏‏۱۳۹۳.
311 عاشقانه‌ها سرفراز، محمدعلی ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
312 دختر باران بلوچستانی‌نژاد، محمدرضا ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
313 ‏‫از هر گلستان گلی: گزیده‌ای از اشعار مذهبی- اجتماعی- انقلابی‬ ضیغمی، هوشنگ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
314
میان فصل‌ها بی‌درنگ
رفیعی، نفیسه ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
315 تو را می‌بخشم صفدرزاده، فرناز ‏‫۱۳۹۳.‬‬
316 مناجات‌نامه نیاز عسگرپور میراسدی، سیدناصر ‏‫۱۳۹۳.‬
317
دق در دقیقه
کلالی، منصوره ‏‫۱۳۹۳.‬
318 من‌های دیگر من پروازی، اقبال ‏‫۱۳۹۳.‬
319 مجموعه شعر پری آبی‌پوش رزمی، بانوفرخ ‏‫۱۳۹۳.‬
320 دگر باره زاده می‌شوم ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌، م‍وس‍ی‌ ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
321 ‏‫مرا صدا بزن باران‮‬ مصری، شیرین ‏‫۱۳۹۳.‮‬
322 غزل هزاره‌ی دیگر م‍ی‍رزائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د ‏‫۱۳۹۳.‬
323 سکته‌ی ملیح ب‍ی‍اب‍ان‍ک‍ی‌، س‍ع‍ی‍د ‏‫۱۳۹۳.‬
324 گزینه‌ی اشعار م‍ج‍اب‍ی‌، ج‍واد ‏‫۱۳۹۳.‬
325 عاشقانه نادری، پریسا ‏‫۱۳۹۳.‬
326 پاییز زیباترین فصل بهشت است شیروان‌بیگی، امین ‏‫۱۳۹۳.‬
327 دلواپسی‌های اویس محمدزمانی، جواد ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
328 همه جا ترانه توست… علیزاده‌گرایلی، مصطفی ‏‫۱۳۹۳.‬
329 گاهی به آسمان دل من نگاه کن اکبری، حسن ‏‫۱۳۹۳.‬
330 این قصه بی‌پایان ناگفته نمی‌ماند: مجموعه شعر سلاجقه، فرشته ‏‫۱۳۹۳.‬
331
‏‫هنوز ایستاده‌ام‮‬
تاجمیری، سکینه ‏‫۱۳۹۳.‬‬
332 ایستادگی غفاری، امید ‏‫۱۳۹۳.‬
333 مرآت ولایت ۶ س‍ازگ‍ار، غ‍لام‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.
334 زمزمه‌ها وطن‌خواه، نصرالله ‏‫۱۳۹۳.‬
335 بغض نگاه وطن‌خواه، نصرالله ‏‫۱۳۹۳.‬
336 باران ،خلاصه آگاهی است خوش‌عقیده، حامد ‏‫۱۳۹۳.‬
337 دیوان پروین اعتصامی اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
338 اولین ترنم باران لرستانی‌زاده، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
339 حکمت ثانیه‌ها رستگار، رضیه ‏‫۱۳۹۳.‬‬
340 آوای نسیم هادیان، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
341 عاشقانه‌هایی برای پیراهن آویخته در صومعه مدیری، مهرزاد ‏‫۱۳۹۳.‬
342
حدیث دل
تهرانیان، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
343 دریچه‌ای به آسمان افشار‌قهرمانخانی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
344 شراب عشق مرادی، بابک ‏‫۱۳۹۳.‬
345 ‏‫زندگی معلمان در جولانگاه بودن(معلم‌ها زندگی را می‌سازند)‮‬ رووف‌، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‮‬
346
خوننامه علیداد رستم بختیاری
رئ‍ی‍س‍ی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، داراب‌ ‏‫‬‬‬۱۳۹۳.
347 تجلی عشق آزادگان، رباب ‏‫۱۳۹۳.‬
348 گل واژه‌های عشق فلاحی، علی‌اکبر ‏‫‬‏۱۳۹۳.
349 خاکستر عشق نجفی، محمدمهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
350 من بزرگ جوانروح، کوروش ‏‫۱۳۹۳.‬
351      
352
اتاق صورتی: دفتر شعر
س‍ی‍ن‍ائ‍ی‌، خ‍س‍رو ‏‫۱۳۹۳.‬
353 باران بی‌هوا نانی‌زاد، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
354 باران عشق وطن‌خواه، نصرالله ‏‫۱۳۹۳.‬
355 نغمه‌های دلنشین وطن‌خواه، نصرالله ‏‫۱۳۹۳.‬
356 ساغر شجاعی، سمیه ‏‫۱۳۹۳.‬
357 نگاه‌ترین چشم دنیا ! نمیری، شیرین ‏‫۱۳۹۳.‬
358 ماه عسل ۱ فیض الهی، رضا ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
359 باده معنوی دیبا، سیدمنصور ‏‫۱۳۹۳.‬
360 دفتر سرخ سپهر، ابوالفضل ‏‫۱۳۹۳.‬
361 یک پنجره تا بهار پرهیزگاری، سیدهادی ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
362 آسمان نهایت عشق نیست قلی‌پور، آیسان ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‬
363 کوچه‌های اندیشه باران پذیرش، یوسف ‏‫۱۳۹۳.‬
364 شراب کوثر میرزارضائی، محمود ‏‫۱۳۹۳.‬‬
365 آبان ریاحی، داریوش ‏‫‬۱۳۹۳.
366 رودی که جریان را عوض کرد غفاریان، شکیبا ‏‫۱۳۹۳.
367 سیاه مشق تنت ک‍اش‍ی‌، ن‍ی‍ره‌ ‏‫۱۳۹۳.
368 میخکی بر آینه اولیایی‌نیا ، مازیار ‏‫۱۳۹۳.‬‬
369 تو چقدر شبیه منی! جعفری تفضل، محمدتقی ‏‫۱۳۹۳.‭‬
370 مهر جاوید مجیدی‌نژاد، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
371 جاذبه‌های فروش ممنوع! پویان، مجید ‏‫۱۳۹۳.‬‬
372 از خود تا خدا: اولین دفتر شعرهای مقصود شکاری شکاری، مقصود ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
373
دیوان کامل پروین
اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
374 آناهیدا در زلال اندیشه شریفیان، کبری ‏‫۱۳۹۳.‭‬
375 دفتر سکوت نعیمی، احمدرضا ‏‫‬۱۳۹۳.
376 رهگذر پاییزی علی‌نژاد، شهره ‏‫۱۳۹۳.‬
377 هشت صبح هشت اسفند پاوه‌نژاد، الهام ‏‫۱۳۹۳.‬
378 مرا جز تو بهاری نیست کمال‌پاشا، نیلوفر ‏‫۱۳۹۳.‬‬
379 سایه‌ای به رنگ سکوت: مجموعه شعر خزانی، امین ‏‫۱۳۹۳.‬
380 سخن دل بنیادی، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
381 برگزیده غزلیات حافظی، جهانبخش ‏‫۱۳۹۳.‬
382 مژه بر هم زدی و … وطن‌خواه، نصرالله ‏‫۱۳۹۳.‬
383 دفتر پریشانی سامان نژاد، کامران ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
384 کوتاه می‌گویم … عبدی سعدآباد، سکینه ‏‫۱۳۹۳.‮
385 تا پاییزان هوشمند، مجتبی ‏‫۱۳۹۳.‬
386 من غزل بودم قافیه‌هایم را دزد برد کولیوندی، سولماز ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
387 مجموعه شعر مرمت خواب‌‌های کوتاه عباسی، علیرضا ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
388 اشعار خودکشی، اشعار زن وق‍ف‍ی‌پ‍ور، ش‍ه‍ری‍ار ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
389 ساحل: مجموعه شعر اداک، معتصم ‏‫۱۳۹۳.‬
390 پژواک یوسفی اوروند، پیام ‏‫۱۳۹۳.‬
391 ۴۰۱ کلهر، امیر ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
392 غمکده کرمی، پرستو ‏‫۱۳۹۳.‬
393 فاصله‌ها از تو سیبی می‌کشند: مجموعه شعر آزاد حسین‌زاده، طیبه ‏‫۱۳۹۳.‬
394
گریه هیچ اتهامی را ثابت نمی‌کند
گودرزی، رویا ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‮‬
395 هجران‌نامه فضلی‌ برآبادی، سعید ‏‫۱۳۹۳.‬‬
396 اسرار شب بو شیرانی بیدآبادی، مسیح ‏‫۱۳۹۳.‬
397 چکیده‌های ذهن خانی رباطی، بهزاد ‏‫‬۱۳۹۳.
398 رنگ انار باغ خدا اوستان، سامرند ‏‫۱۳۹۳.‬
399 ‌دلم برای شما تنگ می‌شود زم‍ان‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
400 حکمت جوار برآبادی، سعید ‏‫۱۳۹
401 همه راه‌ها به تو ختم می‌شوند مشرفی، بهارنوش ‏‫۱۳۹۳.
402 دلنگاشته‌های خاکستری پاسبان‌ذوقی، مرتضی ‏‫۱۳۹۳.‬
403 شکسته ابوالقاسمی، پروانه ‏‫‬‏۱۳۹۳.
404 نای خاموش گلبانگ، حبیب‌الله ‏‫‬۱۳۹۳.
405 در خلوت عشق فلاح اسکندرپور، نوشین ‏‫۱۳۹۳.‬
406 جام دل وطن‌خواه، نصرالله ‏‫‬۱۳۹۳.
407 ترانه‌های محمد رنجبر. رنجبر، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
408 عشق وطن حسنی، غلامرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
409 ادراک سقوط فاضلی، روزبه ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
410 ترانه‌های خورشید نیسی بهبهانی، شهناز ‏‫۱۳۹۳.‬
411 گزینه‌ی اشعار م‍ف‍ت‍ون‌ ام‍ی‍ن‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
412 گزینه اشعار م‍ن‍ش‍ی‌زاده‌، ک‍ی‍وم‍رث‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
413 امشب کنار غزلهای من بخواب ( مجموعه‌ی غزل و چند مثنوی) یداللهی، افشین ‏‫۱۳۹۳ .‬
414
با دوست
سمیع‌زاده، علی ‏‫۱۳۹۳ .‬‬
415 قفسی در دریا حسینی‌رباط، شایسته‌سادات ‏‫۱۳۹۳.‭‬
416
روز شنبه ساعت هشت و کمی گیلاس
ش‍ی‍خ‍ی‍ان‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
417 سرزمین تنهایی : مجموعه اشعار و آثار دزواره، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
418 میهمانی شب: مجموعه شعر سلیقه‌دار، نسترن ‏‫۱۳۹۳.‭‬
419 برای همیشه شما رفته‌اید: هیجده سروده عاشقانه حرمانی زم‍ان‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
420
سرودی برای کیمیا
حاجی‌شریفی، علی‌محمد ‏‫‬‌۱۳۹۳.
421 گذر دل وطن‌خواه، نصرالله ‏‫‬‌۱۳۹۳.
422 دیوان رهی معیری م‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
423 اشعار ناتمام من داورنیا، رضوان ‏‫۱۳۹۳.‬
424 اشعار معمار حیدری، حیدرعلی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
425 زمزمه‌ای زیر گوش شب شیخ فلاح لنگرودی، غلامرضا ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‬
426
شوق‌نامه‌ها و نثرهای عرفانی
شاهرخی طهرانی، شهراد ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
427
نغمه‌های هر فصل
امیرزاده، جمال ‏‫۱۳۹۳.‬
428 ‏‫هفت غم هزار آرزو‮‬ عابدینی، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‮‬
429 اشک و باران همدانی مقدم، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
430 پاستای کلمه امیرآرا، شقایق ‏‫۱۳۹۳.‬
431 نغمه‌های آشنا اسدی نصرآبادی، اسحق ‏‫۱۳۹۳.‬
432 برای روزهای رفته دلتنگ می‌شوم چامی، سیده‌سکینه ‏‫۱۳۹۳.‬
433 شفق سرد افراسیابی، علی‌ضامن ‏‫‬۱۳۹۳.
434 گلهای ابدی بنی‌هاشم، رامین ‏‫۱۳۹۳.‬
435 کیمیای عشق خیری‌اهوازی، عبدالغنی ‏‫۱۳۹۳‮‬
436 زمزمه در سکوت: مجموعه اشعار سیاردشتی، ناصر ‏‫۱۳۹۳.‬
437 پروانه‌ها قربانی زیبایی‌اند: مجموعه شعر براهام، کیوان ‏‫۱۳۹۳.‬
438 دختری با چتر سوراخ اس‍ک‍ن‍دری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
439 ‏‫مهر مادیان کوه : سلسله جبال زاگرس کرمانشاه « گنجینه‌ی کنز ادب ایران باستان» حسنی کلیایی، علی‌اصغر ‏‫۱۳۹۳.‬
440
زنی که سایه‌اش را گم کرد
سالاری، مهتاب ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‬
441 روبروی همین خانه فرضی‌زاده، شبنم ‏‫۱۳۹۳.‬‬
442 نیامدنها اداک، معتصم ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
443 آهنگ پیوستن پولادی سنگریزه، سمیه ‏‫۱۳۹۳.‬
444 بنمای رخ قضات، سیمین ‏‫۱۳۹۳.‬‬
445 میلاد محمد(ص): مجموعه شعر سعادتی، یاسمین، ۱۳۶۱ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
446 الهه‌ی خزان (دلنوشته‌ها) پورحسین، زهره ‏‫۱۳۹۳.‬‬
447 طلوع بی‌پایان امنیه‌برازجانی، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
448 دل نوشته‌ها (رها) زرگوشیان، علیرضا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬‬
449 عیار عشق م‍ظف‍ری‌ ج‍وی‍ن‌، اح‍م‍د ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
450 نفس بختیاری، مریم ‏‫‏‫۱۳
451 ناکجا دهقانی، صادق ‏‫۱۳۹۳.‬
452 آوازهای عقیم باد علیمرادی، منصور ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
453 آخر برای تو مولاجان برزکی، بهنام ‏‫۱۳۹۳.‬‬
454 بعد از این‌همه آزار متقی، شیما ‏‫۱۳۹۳.‭‬
455 قدرت عشق حمزه‌ای، منصور ‏‫۱۳۹۳.‬
456 همکاری حروف سربی صفار، یوسف ‏‫۱۳۹۳.‬
457 شمع و طوفان اشرفی عقدا، محمد ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
458 آه اگر تو نبودی ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
459 جشنی برای تنهایی لیموچی، زینب ‏‫‬‬۱۳۹۳.
460 بی در خبری جهانی، احمدعلی ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
461 کهکشان چهره‌ها م‍ودب‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د ‏‫۱۳۹۳.‬
462 لیلی‌نامه خسروی، لیلا ‏‫۱۳۹۳.‬
463 تحفه (مجموعه اشعار) شفیع‌زاده، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
464 مجموعه شعر حمیدی، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
465 من و تو و ترانه‌هایی تنهایی نوبهار، الهام ‏‫۱۳۹۳.‬‬
466 ترانه‌های دلتنگی همتی‌زاده، غلامحسین ‏‫‬۱۳۹۳.
467 کهکشان سرمدی‌گنجی، عارف ‏‫۱۳۹۳.‭‬
468 آوای درون پیران، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
469 ‏‫زادگاه اولین فریاد‮‬ افسری، فرشته ‏‫۱۳۹۳.‬‬
470 چشمه‌ی چنا: مجموعه قصیده ان‍ص‍اری‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ۱۳۹۳
471 فلافل، عاشقانه‌ها و چند چیز دیگر غضنفری، مصفا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
472 پلکان افقی علیشاهی خرسندی، آزالیا ‏‫۱۳۹۳.‬
473
قطره قطره از سقف لحظه‌هایم می‌چکی
آیت‌اللهی، سیدمحمد ‏‫۱۳۹۳.‮
474 آیات عاشقی پور‌خدایار، سجاد ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
475 بهشت عاشقی (مجموعه مسافر) بیرمی، فتح‌اله ‏‫۱۳۹۳.‬
476 نگاهت را از من نگیر تذکری، نعیمه ‏‫۱۳۹۳.‬‬
477 بوی گل سلطانی رباطی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
478 باران عشق ب‍ا ی‍زی‍دی‌، خ‍ال‍د ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
479 مرگ عشق آسترکی، غلامرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
480 شکار کلاغ در شب ادیبان، مجتبی ‏‫۱۳۹۳.‬‬
481 حرف دل کرمی، جلیل ‏‫۱۳۹۳.‬
482 لیلای بی‌دریغ باقری طولابی، لیلا ‏‫۱۳۹۳.‬
483 فرانک ام‍ی‍ن‍ی‌، س‍وداب‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
484 رقص با مرگ آلگونه جونقانی، مسعود ‏‫۱۳۹۳.‬
485 روانشناسی به زبان شعر مزدارانی، شهربانو ‏‫۱۳۹۳.‬
486 نیایشی در باران فکری، رکسانا ‏‫۱۳۹۳.‬
487 هرچه می خواهد دل تنگت بگو یعقوبی، مریم ‏‫۱۳۹۳.‭‬
488 اعترافات یک عکاس رزمجویی، حبیب‌الله ‏‫۱۳۹۳.‭‬
489 چترهای تو خالی راه‌بر، آزاده ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬‬
490 پاسبخش لحظه‌ها حیدری، سبحان ‏‫۱۳۹۳ .‬
491 سرشک سعید ابوئی، حسن ‏‫۱۳۹۳.‬‬
492 قصه‌ی پریا ترکی‌باغباورانی، امین ‏‫۱۳۹۳.‬
493 قطره‌های غزل جعفرپور، حلیمه ‏‫۱۳۹۳.‬
494 ترنم‌های احساس رئوف، معصومه ‏‫۱۳۹۳.‭‬
495 از خانه ستاره تا خورشید (مجموعه شعر) س‍ع‍ادت‌، ف‍ری‍ب‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
496
امیدانه
مافی، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
497 فصل پاییز کیخا، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
498 شب‌های پاییز زارعی، بهاره ‏‫۱۳۹۳.‬
499 زیر خیمه‌‌ی عطش س‍ن‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍د‌رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
500 ما به آینده نیز می‌خندیم (مجموعه شعر) فتاحی، هادی ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
501 عطر داغ شقایق مقدسیان، حمید ‏‫۱۳۹۳.‬
502 سرحد تماشا بدیعی، داوود ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
503 صندوقچه‌ای از جنس باور کبیری وحیدان، نیلوفر ‏‫۱۳۹۳‬.
504 ساده اما دلنشین رحمان پناه، شهلا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
505 فصل پنجم فروزانفر، فرزاد ‏‫‬‬۱۳۹۳.
506 سیمای مهشید تجلیان، مهشید ‏‫‏‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
507 آن روزها گفتم… ف‍رج‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۳.‮
508 سروده‌ها بنکدار، محمود ‏‫۱۳۹۳.‬
509 گندم به گندم [۱۳۷۷ تا ۱۳۹۱] م‍ح‍م‍دی‌، ی‍اس‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
510 دیوان اشعار کوماسیان گروسی حسن‌تیموری، اکبر ‏‫۱۳۹۳.‬
511
مصرع ناتمام
براری‌چناری، عاتکه ‏‫۱۳۹۳.‬
512 گرگ و میش صبح علوی‌فرد، یحیی ‏‫۱۳۹۳.‬
513 از تبسم تا ترنگ پورامید، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
514 دریاب و در یاب اسماعیلیان، اشرف ‏‫۱۳۹۳.‬
515 خواب‌های دنباله‌دار دریکوندی، سیمین ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
516 تو را یک روز خواهم یافت مرادی، جواد ‏‫‬‬۱۳۹۳.
517 بهار ، بی‌تو فرشادفر، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
518 دیدی تعبیر من از عشق تو راست بود : مجموعه شعر خاتمیان، م ‏‫۱۳۹۳.‬
519
عشق بی پایان
فردکیا، گلایل ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
520 انواع مهربانی اشیاء مجموعه شعر منتخبی از شعرهای ۵۸ تا ۸۸ فومنی، وارش ‏‫۱۳۹۳ .‬
521
از خواب که می پرم کنارم شعر است
پ‍ه‍ل‍وان‌، ق‍اس‍م‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
522 خدانامه قماش‌پسند، محمدباقر ‏‫۱۳۹۳.‬
523 پوپک با نگاه نیلوفر س‍ج‍ادی‌، سیدم‍ح‍م‍ود ‏‫۱۳۹۳.
524 جنس دل متقیان، علی‌اصغر ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
525 چلیپای سخن صف‌آراء، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
526 مشتری میکده‌ای بسته: مجموعه‌ی سپید یداللهی، افشین ‏‫۱۳۹۳.‬
527
امشب کنار غزل‌های من بخواب (مجموعه غزل و چند مثنوی)
یداللهی، افشین ‏‫۱۳۹۳.‬
528
در امتداد سکوت
فراوان، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‬
529 روز شمار یک عشق: مجموعه‌ی سپید یداللهی، افشین ‏‫۱۳۹۳.‬
530 بدرقه‌ی باران بستان، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
531 حرف‌هایی که من باید می‌گفتم و تو باید می‌شنیدی یداللهی، افشین ‏‫۱۳۹۳.‬
532
چشم نسترن
اسدی، رویا ‏‫۱۳۹۳.‬
533 کلاغای پاییزی تاج‌ مهری، سیدامیرمحمد ‏‫۱۳۹۳.‬
534 آخرین شب عباس زاده، میثم ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
535 مرداد را پرسه می‌زنم علیپور، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
536 پاییز ثانیه‌چین همدانی مقدم، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
537 آوای سخن انگالی، حسینقلی ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
538 دیوان پروین اعتصامی اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌، پ‍روی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
539 روشنای کوچک تقی‌خانی، روشنک ۱۳۹۳
540 لحظه جهان ول‍ی‍ئ‍ی‌، ق‍رب‍ان‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
541 درختی در برهوت پارسی، سورنا ‏‫‏‏‏۱۳۹۳.
542 رهگذر خورشیدی پارسی، سورنا ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
543 گیتی و گردون پارسی، سورنا ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
544 سیلاب ستاره: مجموعه‌ی شعر نیک‌نژاد، جلیل ‏‫۱۳۹۳.‬
545 من تمام شعرهایم خسته است دلیری‌فر، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬‬
546 از هم می‌ترسیم دلیری‌فر، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬‬
547 اندیشه پینه‌دوز طورانی، اسماعیل ‏‫۱۳۹۳.‬
548 عروس پاییزی : یک مشت شعر نصیری، حمیدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
549 یک قطره شبنم عظیمی، ژاله ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
550 ‏‫مثل من تنهایی؟! قاسمی، بهاره ‏‫۱۳۹
551 آرش کمان‎گیر ک‍س‍رای‍ی‌، س‍ی‍اوش‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
552 پلنگان عاصی شعر من خانزاد، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
553 بی تو من حیرانم یعقوبی، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬‬
554 تخت‌خواب هیچ‌نفره(مجموعه شعر) رئوف، افشار ‏‫۱۳۹۳.‬
555 فریاد در سکوت تنهایی آرامی‌منش، صابر ‏‫۱۳۹۳.‬‬
556 هشت کتاب س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
557 من و سیب و تکرار: مجموعه اشعار رضوی، صدیقه ‏‫‬‏۱۳۹۳.
558 کریم و کرم طوس‍ی‌، ب‍ه‍رام‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
559 نزدیک به نبض ماهی‌ها (مجموعه شعر) باقری ملا‌حسنعلی ، نرگس ‏‫۱۳۹۳.‬
560
‏‫حکایتها‬
داوری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‮‬
561 آه آفتاب بریم‌نژاد، ولی ‏‫۱۳۹۳.‬
562 اصل مطلب: مجموعه شعر رشیدی، شهریار ‏‫۱۳۹۳.‬
563 بخاطر تو نجف‌زاده، زیبا ‏‫۱۳۹۳.‬
564 دریچه‌ای به سوی عشق قنبری، جواد ‏‫۱۳۹۳.‬
565 مجموعه شعر جدایی پاشا، جعفر ‏‫۱۳۹۳.‬
566 طوفان خیال امیدی، بهنام ‏‫۱۳۹۳.‬
567 درخت‌ها برای تو پرنده‌ها برای من ن‍ظری‌، م‍ه‍دی‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳‬.
568 در انتظار بهار بنی‌اسدی، محمدحسین ‏‫۱۳۹۳.‬
569 آسمان عشق: مجموعه شعر اسدی، محمد ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
570 تب تبر: مجموعه شعر ف‍لاح‍ی‌ ن‍س‍ب‌، م‍ح‍م‍د ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
571 چرخان در زمین و آسمان مرادی، محسن ‏‫۱۳۹۳.‬
572 چمدانی پر از بهانه سهامی دهاقانی، فاطمه ‏‫‬‌۱۳۹۳.
573 دنیای احساسم ولی… روان‌بد، مهیار ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
574 آسمان در مرداب امیری، زیبا ‏‫۱۳۹۳.‮
575 دو قدم مانده به خاکستر نصری، تیرداد ‏‫۱۳۹۳.‬
576 دیوان اشعار فروغ فرخزاد ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌ ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
577 وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم حسن‌زاده، فرهاد ‏‫۱۳۹۳.‬‬
578 و در همه بندرگاه‌ها از کشتی گم شده حرف بود نصری، تیرداد ‏‫۱۳۹۳.‬
579
لیلا از جزیره مجنون ( مجموعه رباعی )
فرضی‌زاده، شبنم ‏‫۱۳۹۳.‬
580 گزیده ترانه‌های بامداد جویباری ج‍وی‍ب‍اری‌، ب‍ام‍داد ‏‫۱۳۹۳.‬‬
581 گفتمش آن “مثنوی تاخیر شد” ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
582 دلتنگی‌هایم را دور می‌زنم (مجموعه شعر) نجفی راغب، مهرنوش ‏‫۱۳۹۳.‬‬
583
هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست
ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، گ‍روس‌ ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
584 پاییز دیوانه علی‌حمزه، حمیدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
585 فسانه از یاد رفته قاسمی، حسن ‏‫۱۳۹۳.‬
586 نصف گمشده (مجموعه شعر) شکری‌فرد، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
587 برگ‌ها احدی، مرضیه ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
588 سحر به دیدار نسیم خواهم رفت منادی، مونا ‏‫۱۳۹۳.‬
589 خشت خام ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
590 چکاوکی‌ست دلم : ( شعر سالهای ۹۲ – ۱۳۷۹ ) عمرانی، وحید ‏‫‬۱۳۹۳.
591
شمیم شب
ثابت، شبنم ۱۳۹۳
592 گلایه‌های خاکی شریفی، صادق ‏‫۱۳۹۳.‬
593 مورچه‌ی کارگر بازنشسته نمی‌شود حسنوند، شهاب ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
594 آیینه‌ی عرفان اسدی نصرآبادی، اسحق ‏‫۱۳۹۳.‬
595 خیال غزال ( غزل‌های ناتمام ) ق‍دی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
596 عزیز روزهای من! دانتیسم، عبدالمجید ‏‫۱۳۹۳.‬
597 حدیث خاک رهبرنیا، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
598 اغماء بیضایی، نازنین ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
599 دورتر از نزدیک (مجموعه شعر) پ‍اش‍ا، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ‏‫‬‌۱۳۹۳.
600 کلیات گلزار ارم گلشاهی، رحیم ‏‫۱۳۹۳.‬‬
601 رخ‌های کوچک همیشه به‌ سوی شجاعی، محمود ‏‫۱۳۹۳.‬
602 اولین بیت سلام آقایاری، ایرج ‏‫۱۳۹۳ .‬
603 خانه به دوش امیدبخش، داریوش ‏‫۱۳۹۳.‬
604 آوای دل(‌مجموعه شعر) رمضانخانی، مرضیه ‏‫۱۳۹۳.‮
605 پرتقال‌های خونی ستارپور، زهراستارپور ‏‫۱۳۹۳.‮
606 خلوتگه راز راسخ، فرحناز ‏‫‬۱۳۹۳.
607 ‏‫دلواپسی‌های یک هویج : مجموعه شعر خضریان، مهرداد ‏‫۱۳۹۳.‬
608 زمزمه‌های نیر: مجموعه اشعار قصاب، علی‌اکبر ‏‫۱۳۹۳.‬
609 آفاق تجلی عشق میرزایی، اکرم ‏‫۱۳۹۳.‬
610 فصل‌های من پاییز بیک‌پوریان، نازنین ‏‫‬۱۳۹۳.
611 درویشی و شیدایی درویش، عبداله ‏‫۱۳۹۳.‬
612 نیایش با نور راسخ، فرحناز ‏‫۱۳۹۳.‬
613 دل نوشته‌هایی برای تینا: (مجموعه شعر) عمادی، ریحانه ‏‫۱۳۹۳.
614
حجم سکوت
فرخانی، نرگس ‏‫۱۳۹۳.‬
615 مشک مشام هاشمی‌تفرشی، لادن ‏‫۱۳۹۳.‬
616 بگو سراغ تو را از من نگیرند احمدی، افسانه ‏‫۱۳۹۳.‬
617 زل‌زدگی آرم‍ات‌، س‍ع‍ی‍د ‏‫۱۳۹۳ .‬‬‬
618 آداب خداحافظی: مجموعه شعر س‍ن‍اپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
619 با راه مدرن ارتباط آمده‌ام مولایی‌فرد، شیما ‏‫۱۳۹۳.‬
620 مجموعه شعر امواج دلدادگی یاراحمدی قرایی، مسعود ‏‫۱۳۹۳.‬
621 آواز برگ پاک‌نژاد، سیدفرهاد ‏‫‬۱۳۹۳.
622 چند قلم ترانه رامتین راد، بهاره ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
623 تقدیر شیروان‌بیگی، امین ‏‫۱۳۹۳.‬
624 نیوتون‌های بدون سیب(مجموعه شعر) زینلی، مجید ‏‫۱۳۹۳.‬
625 رویای کوچک من علیدادی، قیروزه ‏‫۱۳۹۳.‬‬
626 آخرین سرو زرتشت صحرایی، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬
627 باران شعرهایش را عاشقانه تر می‌سراید عظیمی، الناز ‏‫۱۳۹۳.‬
628
عشق همیشه دست به نقدست
شادخواست، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
629 آن سال‌ها که گذشت اکبری، زری ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
630 آقا اجازه هست خوش الحان، فروغ ‏‫۱۳۹۳.‬
631 دلم که شور می‌زند فریدونی، مرضیه ‏‫۱۳۹۳.‬
632 خاسته از خاکستر ققنوس حیدری‌ نیا، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬
633 پر رنگ‌تر از قرمز موسوی، سیدحامد ‏‫۱۳۹۳.‬
634 سوار کاغدی سیفی‌مقدم، نیما ‏‫۱۳۹۳.‬
635 دنیا فقط به دیدن تو می‌ارزد م‍ل‍ک‍ی‌، ک‍ی‍وان‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
636 حیرت لشکربلوکی، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
637 این جاذبه‌های زمین اگر بگذارد شریفی، جواد ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
638 معجزه عشق شیران، نیره ‏‫۱۳۹۳.‬
639 مینا ن‍ی‍رو، س‍ی‍روس‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
640 فصل عاشقی مجرد‌نثر، سیده‌سمیه ‏‫۱۳۹۳.
641 از تو سرودن مبارکی، زهره ‏‫۱۳۹۳.‬
642 زندگی‌نامه و شاهنامه ایل ممبینی: از حمله اسکندر تا جنگ دشت شیر م‍م‍ب‍ی‍ن‍ی‌، ح‍ف‍ی‍ظ ال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
643
مجموعه اشعار کمی دورتر از فاصله‌ها
پروانی، ناصر ‏‫۱۳۹۳.‬
644 با نگاهت حرف دارم کاظم‌پور، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
645 رفتنی: مجموعه شعر نورانی، سیدایمان ‏‫۱۳۹۳.
646 وقتی که خواب بودم احمدی کلته، محمد ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
647 اینجا پاییز قدم می‌زند آذرافشان، مینا ‏‫۱۳۹۳.‬
648 نفسی برای پرواز آهنگی، نسرین ‏‫۱۳۹۳.‬
649 من دن کیشوتی بی‌دولسینه آ رضایوف، رسول ‏‫۱۳۹۳.‬
650 گنجشک‌های ایل‌اشی‌مشی طهماسبی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
651 ۲۵ نجوا سايه‌ روشنی از خيال میرحسینی، منصور ‏‫۱۳۹۳.‬
652 چند رویا مانده تا طلوع رنگین‌کمان ص‍ال‍ح‍ی‌، سیدع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
653 دره‌ی ماروس بختیاری، اسماعیل ‏‫۱۳۹۳.‬
654 دوئل دو صندلی خالی رفعتی، مجید ‏‫۱۳۹۳.‬
655 در کوچه باغ‌های کیلان حاجی‌قنبری، نصرت‌الله ‏‫۱۳۹۳.‬
656 برای آنکه دیگر تنها نام گلی نیست بزرگی، شعبان ‏‫۱۳۹۳.
657 مرا ببخش کارور، آزاده ‏‫۱۳۹۳.‬
658 پرواز در باد سلمانی، مجید ‏‫‏‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
659 رویا شیرازی، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
660 از گلوی زخمی شب دودانگه، محرمعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
661 تردید تا خورشید دودانگه، محرمعلی ‏‫۱۳۹۳.
662 فصل گل‌کردن چشمان تو دودانگه، محرمعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
663 رمز شبانه امیدزاده، حیدر ‏‫۱۳۹۳ .‬
664 بیگانه افشاری، احسان ‏‫۱۳۹۳.‬
665 بوستان مایان غ‍لام‍ی‌ م‍ای‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
666 مجموعه شعر دار قالی پورجعفری‌ جوزم، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
667 بیوه‌مرگی تهران رضایی، بهاره ‫۱۳۹۳.‬‬
668 سایه‌ها مجیدی‌نژاد، رضا ‏‫۱۳۹۳‭‬.
669 خنده‌های عزادار علی‌زاده، مینا ‏‫۱۳۹۳‭‬.‭‬
670 بادها، کجا می‌میرند آذری، حسن ‏‫۱۳۹۳.‬‬
671 اینها که در زیر پوست تو ایستاده‌اند فخرکننده، علیرضا ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
672 مته در منقار دارکوب صدقیانی، مهریار ‏‫۱۳۹۳.‬
673 شاپرک داوودی، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
674 سرنهان فلاحی، علی‌اکبر ‏‫‬۱۳۹۳.‬
675 نیلوفری در قلب مرداب ک‍وش‍ک‌ ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
676 آن‌گاه که درآمدی خورشید زانو زد ک‍وش‍ک‌ ج‍لال‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
677 شهر خدا نظری، سعید ‏‫۱۳۹۳.‬
678 خلوت دل سادات‌پور، سیدباقر ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
679 کتاب بی‌هودگی معمار، داریوش ‏‫۱۳۹۳.‬
680 ‏‫اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت…‬ م‍ن‍زوی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
681
یک سبد احساس
شجاعی، ژیلا ‏‫۱۳۹۳.‬
682 شبلی و آتش ق‍زوه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
683 پروانگی آرنگ، نعیمه ‏‫۱۳۹۳.‬
684 از آن حوالی، حوالی دوست جیناک، طاهر ‏‫۱۳۹۳.‬
685 دم‌های بی وادم یاغی‌تبار، علی اکبر ‏‫۱۳۹۳.‬
686 شب کبود شیشه‌ای یعقوبی، مرضیه ‏‫۱۳۹۳.‬
687 حباب شکسته‌ی ماه شعر نوری، مازیار ‏‫۱۳۹۳.‬
688 نامه‌ی من فلکی، یوسف ‏‫۱۳۹۳.‬
689 عاشق ماشق ع‍ب‍دال‍رض‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
690 مرثیه برای یک موش تنها یا روزگارهای اضافه قانون، پژمان ‏‫۱۳۹۳.‬‬
691
گرسنگی در شاخ آفریقا در سومالی
مهرداد، پیمان ‏‫۱۳۹۳.‬
692 یادگاری به پدر و مادرم جواهری، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
693 شکل وارونه‌ی دریا در شکل شهرجو، یدالله ‏‫۱۳۹۳.‬
694 صد پنجره در حنجره ذوال‍ری‍اس‍ت‍ی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، ص‍درا ‏‫۱۳۹۳‬.
695
زلال معرفت
جعفری، عبدالمجید ‏‫۱۳۹۳.
696 این واژه‌های موزون حریری‌مطلق، نگار ‏‫۱۳۹۳.‬
697 مستقیم آزادی برزنونی، فهیم ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
698 خیانت با وقت قبلی برزنونی، فهیم ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
699 زنی در لباس‌های روی بند: مجموعه شعر آزاد یاوری، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬
700
آوای دل
نقدیان، ابوالقاسم ‏‫۱۳۹۳.‬
701 سلام رفیق معصومی آبکنار، سیدواحد ‏‫۱۳۹۳.‬
702 فریاد بی صدا (مجموعه شعر) کاظمیان، منصوره ‏‫۱۳۹۳.‬
703 آواز لال سهرابی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
704 آتشفشان خاموش خمجانی‌فراهانی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
705 مجوز سکوت حبیبی تمیجانی، محمد ‏‫‏۱۳۹۳.‭‬‬
706 ترانه‌های دلکش: مجموعه شعر پارسا، مسعود ‏‫۱۳۹۳.‬
707 ناخودآگاه منی تو (مجموعه ترانه) هادیان، مهران ‏‫۱۳۹۳.‬
708 یادگار قلم میاندهی، محسن ‏‫‬۱۳۹۳.
709 شاعری در باغ وحش اک‍رم‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
710 روح‌افزا: گزیده غزلیات قنایی‌آرانی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
711 شورش شما ف‍ردی‌، اص‍غ‍ر ‏‫۱۳۹۳.‬‬
712 ماه را باید تماشا کرد و رفت یاراحمدی، رسول ‏‫۱۳۹۳.‬
713 از نفس افتاده رییسی، خاتون ‏‫‬‏۱۳۹۳.
714 ریحان تقی‌پور، مرضیه ‏‫‬۱۳۹۳.
715 زمزمه‌هایی در سکوت انصاری، خدیجه ‏‫۱۳۹۳.‬
716 شکوفه‌های غم چیذری، نسرین ‏‫۱۳۹۳.‬
717 البرز تا خزر خلج، بهرام ‏‫۱۳۹۳.‬‬
718 دیوانگی قربانی، سهراب ‏‫۱۳۹۳.‬
719 رد پای برف بر دشت بی‌قراری ما ترقی، محسن ‏‫۱۳۹۳.‬
720 اسیر عشق عرب‌گل، مریم ‏‫۱۳۹۳.‭‮‬‬‬
721 تقاسیم شاه محمدی، شکوفه ‏‫۱۳۹۳.‬
722 در کوچه‌های خلوت بن‌بست منصور، مبینا ‏‫۱۳۹۳.‬
723 کمند عشق امینی، داود ‏‫۱۳۹۳.‬
724 رویای کودکان بی‌سرزمین صارمی‌شهاب، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
725 بی تو آشوبم: ترانه‌های فارسی کدخدایی، پرویز ‏‫۱۳۹۳.‭‮‬‭‬‬‬
726 مسافر علی‌پور، لیلا ‏‫۱۳۹۳.‭‬
727 از رنگ باستانی چشمانت: (منظومه) غلامی، محمد ‏‫‬‌۱۳۹۳.
728 بارانی‌ها موسوی، شهلا ‏‫۱۳۹۳.‬‭‮‬‬
729 سایه‌های آفتاب‌زده ورشوئی، مریم ‏‫‏۱۳۹۳.‭‮‬‬‬
730 برای آسمان شهیدثالث، فرناز ‏‫۱۳۹۳.‭‮‬‭‮‬‬‬‬
731 بچه‌های سربی برزنونی، فهیم ‏‫۱۳۹۳.‬
732 خوشه‌چین : دیوان اشعار ( فارسی ـ گزی) احمدی، حسن ‏‫‬۱۳۹۳.
733
این روزها واقعی نیستم
اسلامی، ساناز ‏‫۱۳۹۳.‬
734 قیل و قال کودکی شید، گلشید ‏‫۱۳۹۳.
735 ‏‫تفاوط‌هایت با رجاله‌های بی‌تفاوت‬(مجموعه شعر) صاحبی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
736
ناجی بیقرار
احمدی، سعیده‌سادات ‏‫۱۳۹۳.‬
737 مهر میهن محمودی فراهانی، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
738 سطرهای تنبل خلیلی‌جهرمی، سارا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
739 در کوچه آدینه‌ها پورعیسی، حمید ‏‫۱۳۹۳.‬
740 چکه چکه عاشق شدم بهبهانی، سرور ‫۱۳۹۳.‬
741 گلچین حسینی حسینی، سیدعلم ‏‫۱۳۹۳.‬
742 گاهی به رنگ خاطره‌هایت م‍ع‍ت‍ق‍دی‌، م‍ح‍م‍ود ‏‫۱۳۹۳.‬
743 به مته فکر می‌کنم فتحی، مریم ‏‫۱۳۹۳.‬
744 خوردن والیوم، زیر آفتاب جهانشاهی، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
745 یکشنبه ابدی ضحاکی، مژگان ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
746 ‏‫حرف‌هایی به شکل شعر‬ حسینی، فادیه ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
747 مردی که قاتل خود را کشت! غنی‌طبع، پوریا ‏‫‬‬‬‬۱۳۹۳.
748 عصر انتظار واث‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‮
749 ‏‫انار فکر می‌کنم: شعرهای آزاد‬ حدادی، زهرا ‏‫۱۳۹۳.‬
750 خلوت دل عصاری‌مهابادی، علی‌اکبر ‏‫۱۳۹۳.‬
751 پاره‌های دل : مجموعه اشعار ویژه فاطمیه روشن‌روان، مجتبی ‏‫۱۳۹۳ -‏
752
قطار اندیمشک
ق‍زوه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬
753 کهکشان ش‍ه‍رام‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
754 راز عطش مجموعه شعر مذهبی توانا، غلامحسین ‏‫۱۳۹۳.‬
755 ذهن سفید طلوع‌اصل، فاطمه‌زهرا ‏‫۱۳۹۳.‬
756 هوای دلت شرجی است رمضانی‌پور، سیمین ‏‫۱۳۹۳.‬
757 آبنامه شاکری، سیدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
758 امر به معروف و نهی از منکر در آیینه شعر خ‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
759 فرود هیچ پرنده‌ای اضطراری نیست حسینی، منیره ‏‫۱۳۹۳.‭‬
760 رستگاران کشاورز، رحمان ‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
761 چکاوک رفیع، محمدصادق ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
762 دیوان ملازلفعلی کرانی‌بختیاری ک‍ران‍ی‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، زل‍ف‍ع‍ل‍ی‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
763 جغور بغور : مجموعه شعر طنز مهدی نژاد، امید ‏‫۱۳۹۳.‬
764 الا دختر… مهدی نژاد، امید ‏‫۱۳۹۳.‬
765 برگ سبز جهرمی، محمدتقی ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
766 این درخت یک ستاره کم دارد خالقی، امیر ‏‫۱۳۹۳.‬
767 قند منتر حسینی، سیدابوالفضل ‏‫۱۳۹۳.‮
768 قلم‌داد: مجموعه شعر طنز استاداحمد، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
769 پای لرز خربزه (مجموعه اشعار طنز) غزل- مثنوی- رباعی- تک بیت علیدوستی‌شهرکی، همایون ‏‫۱۳۹۳.‬
770
آشفته
دربندی، احمد ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
771 نجوای سحری‌: مجموعه اشعار مذهبی و اخلاقی جعفری، محمدرضا ‏‫‬‌۱۳۹۳.
772
نواهای عاشورایی و انتظار
کهنسال سرخ‌ زو، سکینه ‏‫۱۳۹۳.‬
773 محراب شکسته ۴ رحیمی، یوسف ‏‫۱۳۹۳.‬
774 پرستوها شاهقلی، بهجت ‏‫۱۳۹۳.‭‬
775 دیوان شوری شفیع‌پور، عبدالله ‏‫‬‏۱۳۹۳.
776 می‌خواندم مادر فتحی، آسیه ‏‫‬‬۱۳۹۳.
777 دیوان اشعار م‍درس‌ ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
778
عطر صدای تو: ۱۲۰ شعرآزاد ۱۳۵۷-۱۳۵۰
ثانی، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
779 واژه‌های سرگردان: مجموعه شعر سپید عطار، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
780 از ابرهای تشنه م‍ن‍ص‍وری‌، ح‍ی‍در ‏‫۱۳۹۳.‬‬
781 منظومه یاسین حقیقی‌پور، زینب ‏‫‏‫‏۱۳۹۳.‬‬
782 پی من نگردید زمانی، یاسین ‏‫‬‬‬۱۳۹۳.
783 تنگنا کجور، داریوش ‏‫‬‌‌۱۳۹۳.
784 آرزوهای آرمانی رحمت‌زاده، آرمان ‫۱۳۹۳.‬
785 نه تو را دارم نه خودم را سلیمانی، سیدشاهین ‏‫۱۳۹۳.‭
786 شیهه‌های آذرخش: (گزیده شعر سپید) آلگونه جونقانی، مسعود ‏‫۱۳۹۳.
787 هندوآباد برگی از کتاب اردستان ( منظومه ، اشعار و اصطلاحات محلی ) خبازیان، علیرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
788
حماسه سرای مرعشی
مرعشی، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
789 اشاره به دریا پیش از زوال بزرگ: گزینه شعر و گشت‌و‌گذار آن سال‌ها ص‍ال‍ح‍ی‌، سیدع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
790
احرام اشک
ح‍اف‍ظی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
791 شهرزادهای بی گیسو حیدری، فریبا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
792 دهلیز خاطرات بوری‌پور، علی‌اکبر ‏‫۱۳۹۳.‬
793 مرخصی کریمی، امین ‏‫۱۳۹۳.‬
794 مجموعه اشعار آیینی آه یاس محمدی، محمدمهدی ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
795 دعای ابوحمزه ثمالی: نیایش منظوم قاسم‌ علی‌نژاد شیرازی، مسعود ‏‫۱۳۹۳‬.
796
اشک لاله‌ها
صالحی، دوستعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
797 از زخم‌های ایل عاصم اردبیلی، صالح ‏‫۱۳۹۳.‬
798 زمزمه عشق نریمانی، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
799 گلچین نوروزی ن‍وروزی‌، س‍ردار ‏‫‬‌۱۳۹۳.‬
800 ‏‫منظومه‌ی الله الله حسین وینا‮‬‮‬ کربلایی، سعید ‏‫۱۳۹۳.‮‬
801 ما کو تا اونا شیم؟ مجموعه شعر طنز اک‍س‍ی‍ر، اک‍ب‍ر ‏‫۱۳۹۳.‬
802 شرح سفر زیارت( با زبان شعر و نظم)… ن‍اظران‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍ود ‏‫۱۳۹۳.‮
803 سکوت فرفره‌ی کوچکی بود که در باد می‌چرخید احمدی، احمدرضا ‏‫۱۳۹۳.‬
804
چغوک اوچکو
نیک‌نفس، حمید ‏‫۱۳۹۳.‬
805 سرزمین دردهای کوچک من عباس‌زاده بانقی، احمد ‏‫۱۳۹۳.‬
806 زمزمه‌های شب بارانی دودانگه، محرمعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
807 ترجمه منظوم و منثور عارفانه دعای صباح شیرازیان، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
808 چون مسیح طاهرخانی، عادل ‏‫۱۳۹۳.‬
809 آیینه‌ها دروغ نمی‌گویند صفائیان، نسرین ‏‫‬۱۳۹۳.
810 بدرنامه: مجموعه سروده‌های… بینای‌مطلق، حمید ‏‫۱۳۹۳.‬
811 شاید خدا… شاید عشق… فرخاری، ابوالفضل، ۱۳۷۱ ‏‫۱۳۹۳.‭‬
812 سایمون واحدی اردکانی، مهدی ‏‫‬‏۱۳۹۳.
813 تیتر پایانی ن‍ث‍ری‌، ه‍ای‍ده‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
814 صد داستان منظوم ت‍وس‍ل‍ی‌، ج‍واد ‏‫‏‏‏‏‏۱۳۹۳.
815 دختری از جنس لیلی حیدری، حانیه ‏‫۱۳۹۳.‬‬
816 زیبا صنم: گزیده اشعار به انضمام چند داستان کوتاه سلطان، صنم ‏‫‬‬۱۳۹۳.
817
آشنای عشق
بزرگی راد، مرضیه ‏‫۱۳۹۳.‬‬
818 آقای شوالیه: رویا به روایت حنیف روی‍ای‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
819 شهر هزار‌کوچه زرین‌کلاه، همتعلی ‏‫۱۳۹۳.‬
820 شعری که زندگی است شیرین‌بیان، فرامرز ‏‫۱۳۹۳.‬
821 دیوان غمانه: نخستین دیوان به سبک دوبیتی‌های تک‌مطلعی قنبری‌ سرداراکبری، مهرزاد ‏‫۱۳۹۳.‬
822
ه‍م‍دلان‌ ع‍اش‍ورا
غ‍ف‍اردوس‍ت‌، ن‍اص‍ر ‏‫۱۳۹۳.‬
823 دعای کمیل (با ترجمه منظوم) بابادی، پرویز ‏‫۱۳۹۳.‬
824 غروب خورشید (دعوت‌شدگان در بند) اح‍م‍دی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
825 انوارالحیاه ام‍ام‍ی‌ف‍ر دزف‍ول‍ی‌، سیدض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
826
نغمه حسینی
ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ای‌، م‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
827 ‏‫ المایة مرآةالالباب فی نظم‌القواعدالمنطقیة‬ شریفی بیدگلی، رضا ‏‫۱۳۹۳.‬
828
بادهای خزانی
طالبی، محمدعلی ‏‫۱۳۹۳.‭‬
829 ماه می‌رقصد ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، آزاده‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
830 عاشقانه‌هایی برای من و تو بهشتی‌تبار، فاطمه ‏‫۱۳۹۳.‬
831 این همه یوسف ق‍زوه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ‏‫۱۳۹۳.‬‬
832 شمیم عشق حقگو، جمشید ‏‫۱۳۹۳.‬
833 مصایب‌الحسین( مداحی، نوحه ، سینه‌زنی) تربتی‌ملایری، اسداله ‏‫۱۳۹۳.‬
834
میثاق دوست
امید باراندوزی، سیما ‏‫۱۳۹۳ .‬‬
835 زیارت عشق ع‍ل‍وی‌ ب‍ل‍داج‍ی‌، ح‍ش‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
836
پیغمبر خنده‌آور
صادقی زرینی، عباس ‏‫۱۳۹۳.‭‬
837 نسیم محبت روشنعلی، محمود ‏‫۱۳۹۳.‬
838 مثنوی خدا جعفری، نجمه ‏‫۱۳۹۳.‬
839 در خاطره مجنون رف‍ی‍ع‍ا، ق‍اس‍م‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
840 بیا اهل شهیدآباد باشیم فردوسی، هادی ‏‫۱۳۹۳.‬
841 تحریر تاریخ بخارا شهزادی، علی ‏‫۱۳۹۳ -‏
842 ‏‫چیستان وجود‮‬ ن‍ج‍ف‍ی‌ س‍وه‍ا، اس‍ک‍ن‍در ‏‫۱۳۹۳.‮‬
843 دنیا بدون من تنهاست اسلامی، سحر ‏‫‌۱۳۹۳.‭‬
844 مجموعه شعر زندگی جمادی، احمد ‏‫‌۱۳۹۳.‬
845 به هیچ عنوان استاداحمد، مهدی ‏‫‌۱۳۹۳.‬
846 دیوان فرزانه‌فر بیرجندی فرزانه‌فر، احمد ‏‫۱۳۹۳-۱۳۹۰.‬‬
847
عشق پاره‌وقت
راهب، علیرضا ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‮‬‬
848 بی تو انگار جهان تعطیل است: مجموعه شعر و نقاشی گوهرشاهی، راشین ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
849
اثر انگشت عشق
صبری، امید ‏‫۱۳۹۳.‬
850 قلم عشق جعفر‌پور بروجنی، حکیمه ‏‫‬۱۳۹۳.
851      
852
اختر تابان
محتشم شروانی، ابوالقاسم‌بن‌ محمدعباس ‏‫۱۳۹۳.‬
853
‏‫چشمه باشی محله سینین ۳۷ نجی قاپیسی‮‬
جباری‌طوی، مهین تاج ‏‫۱۳۹۳.‮‬
854
عبور از تنهایی
لولاآور، سیده‌هما ‏‫۱۳۹۳.‬
855 منم درگیر بارونم سلطانی، مهسا ‏‫۱۳۹۳.‬
856 خال در سفیدی چشمانت موسوی، هوشنگ ‏‫‬‏۱۳۹۳.
857 خیس‌تر از باران منگلی‌پور، منصور ‏‫۱۳۹۳.‬
858 بی عنوان زارعی، فاطمه ‏‫‬‌۱۳۹۳.
859 خنده‌های امپراتور احسان‌پور، رضا ‏‫‬۱۳۹۳.
860 عاشقانه‌های سهراب سپهری س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
861 ولایت‌نامه مفاهیم فارسی و منظوم تمام خطبه‌ها و نامه‌های امیرالمومنین علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه در ۸۹۴۲ بیت شعر به سبک‌های گوناگون ادبی… ی‍ث‍رب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اوس‍ط ‏‫۱۳۹۳.‬
862
چگونه شمر شویم
صادقی زرینی، عباس ‫۱۳۹۳.‭‬
863 اختران تابناک داداش‌زاده، عباس ‏‫۱۳۹۳ .‬
864 پرتو عشق محمدپور، ثریا ‏‫۱۳۹۳.‬
865 برگ سبز درویش اع‍ت‍دال‍ی‌، ش‍اه‍رخ‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
866 مولود‌نامه فارسی ش‍م‍س‌ ق‍ری‍ش‍ی‌‏‫، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌‬ ‏‫۱۳۹۳.‬
867 چهل فانوس خاکی‌بختیاروند، جهانگیر ‏‫۱۳۹۳.‬
868 پیامک مهدوی عجل تعالی‌الله فرجه‌‌الشریف گلی‌پور، مریم ‏‫۱۳۹۳.‮
869
دیوان منتظر
بهبهانی‌دیزجی، حسین ‏‫۱۳۹۳.‬
870 دل خوش سیری چند (عرفان عملی در زندگی سهراب سپهری) ترابیان‌پور، علی ‏‫۱۳۹۳.‬
871
دیوان خون‌نگار
بخشی‌پور، تیمور ‏‫‏‫‬۱۳۹۳.‬‬‬
872 هفتاد گل زرد لوطیج، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
873 ‏‫چشم‌انداز شعر معاصر استان سمنان‬ یعقوبی، حسن ‏‫۱۳۹۳.‬‬
874 ‏‫غروب آیینه کاشانی‌ راد، حسینعلی ‏‫۱۳۹۳.
875 شهریار شهر عشق شاهمرادی، سیدمحمد ‏‫۱۳۹۳.‬‬
876 انگشت و ماه: خوانش دوازده شعر احمد شاملو پ‍اش‍ائ‍ی‌، ع‍س‍ک‍ری‌ ‏‫۱۳۹۳.‬‬
877
آشنایی با مهدی اخوان ثالث
میرحسینی‌مطلق، سیده‌زهرا ۱۳۹۳
878
در زلال زبور عجم اقبال لاهوری
خ‍رس‍ن‍د، پ‍روی‍ز ‏‫۱۳۹۳.‬
879 نیست‌انگاری و شعر معاصر م‍ی‍رش‍ک‍اک‌، ی‍وس‍ف‍ع‍ل‍ی‌ ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
880 آوای دل رحمتی، صفوت‌الله ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬‬
881 سرگذشت و شناخت چهارده معصوم به صورت موزون و دروسی راجع به طب روان‌تنی رش‍ی‍دی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
882
شعر زندگانی فاطمه‌الزهراالبتول علیها‌السلام در مثنوی ریحانه‌الرسول
سیداسماعیلی، محسن ‏‫۱۳۹۳.‬
883
پنجره فولاد
مجیدی، رضا ‏‫‫۱۳۹۳.‬‬
884 دلم برای باغچه میسوزد: بازتاب سنت و مدرنیته در اشعار فروغ قاسم‌نیا، مهدی ‏‫۱۳۹۳.‬
885
آیینه‌ی پاک: شامل مقالات – رسالات – بیانات و اوزان و اشعار
پاک، علی‌اصغر ‏‫۱۳۹۳.‬
886
مرگ فرزند شاعر حیدربابا
رش‍ادت‍ی‌، ب‍اق‍ر ‏‫۱۳۹۳.‮
887 آغازگر شعر نو نازک‌الملائکه یا نیما یوشیج؟ کاظم شیرودی، مرتضی ‏‫۱۳۹۳.‬
888
احوال و آثار زیب‌مگسی و دیوان نویافته‌ی او
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ت‍ی‍غ‌، م‍ری‍م‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
889
تقطیع در اشعار پروین اعتصامی
مامنه، طوبی ‏‫۱۳۹۳.‬
890 تقاطع گمان‌های بی دهان: مجموعه شعر ب‍ی‍زار گ‍ی‍ت‍ی‌، م‍س‍ع‍ود ‏‫۲۰۱۴م.‬
891
سیری در قصیده‌ی صحراویه‌ی علامه حسن‌زاده‌آملی
طرف، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
892
عرفان علامه اقبال ( از نظر یک مورخ اروپایی ادیان)
ش‍ی‍م‍ل‌، آن‍ه‌‌م‍اری‌ ‏‫۱۳۹۳.‮
893
گلزار میرزا محمد باقر نقاش‌باشی‌دهنوی ادیب ،‌قلمدان‌ساز…
کمالی، مصطفی ‏‫۱۳۹۳.‬
894
چهار مقاله درباره زندگی و شعر سهراب سپهری
اسلامی اصل، صغری ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
895
آئینه‌دار رابطه: گفت‌وگو با نصرت رحمانی
رح‍م‍ان‍ی‌، آرش‌ ‫۱۳۹۳.‬
896 مدخل‌شناسی شعر کهن استان سمنان درزی، محمد ‏‫۱۳۹۳.‬
897 مشک خودبوی: نگاهی به زندگی، آثار و اشعار استاد ابوالفضل قاضی‌اسدی ولاش‍ج‍ردی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ‏‫‬‏۱۳۹۳.
898
مشک خودبوی: نگاهی به زندگی، آثار و اشعار استاد محمد خراطی ساوجی
ولاش‍ج‍ردی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ‏‫‬‏۱۳۹۳.
899
تحلیل زیباشناختی اشعار محمدرضا شفیعی‌کدکنی (م. سرشک) مجموعه «آیینه‌ای برای صداها»
حیدری، آرزو ‏‫۱۳۹۳.‬
900
زیباتر از حقیقت: مجموعه مقالات، مصاحبه‌ها و نقد و نظرها
شادخواست، مهدی ‏‫۱۳۹۳.
901
زنانه با فروغ
سالاری، مهتاب ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬‬
902 همراه آن لحظه‌های گریزان   ‏‫۱۳۹۳.‬
903 ارزش همدلی در اشعار نیما یوشیج فرامرزی، نرجس‌خاتون ‏‫۱۳۹۳.‬
904 مرمرشعر کرمانی‌نژاد، زینب ‏‫‏‫۱۳۹۳.‬‬
905 همدلی یا ام‌ پاتی در اشعار فروغ فرخزاد فرامرزی، نرجس‌خاتون ‏‫۱۳۹۳.‬
906 همدلی یا ام‌پاتی در اشعار مهدی اخوان ثالث فرامرزی، نرجس‌خاتون ۱۳۹۳
907
همدلی یا ام‌پاتی در اشعار سپیده کاشانی
فرامرزی، نرجس‌خاتون ‏‫۱۳۹۳.‬
908
ای تاریخ ما را به یاد داشته باش به همراه منظومه چهره طبیعت …
ب‍ادی‍ه‌ن‍ش‍ی‍ن‌، ه‍وش‍ن‍گ‌ ‏‫۱۳۹۳.‬
909
بازتاب اندیشه‌های عرفانی مولانا در اشعار علامه حسن‌زاده‌عاملی
کامور، آنوش ‏‫۱۳۹۳.‬
910
‏‫‭Nima Yoshij
نیما یوشیج ۱۳۹۳