کتاب عروس خزر

کتاب عروس خزر

عروس خزر

وقایع این داستان در سال هال هایی شکل گرفته است که مردم شهر باکو در جمهوری آذرباییجان نخستین سال های حکومت شوروی را تجربه میکردند و مهاجران شهر های مرزی اغلب برای دسترسی به کار و زندگی بهتر راهی باکو میشدند تا بتوانند اندوخته ای فراهم کنند و با آن دستمایه وقتی به زادگاهشان بر میگردند برای خود شغل و حرفی ای تامین کنند.آن رفت و آمد در تند باد حوادث و مناسبات اجتماعی طیفی از وقایع گوناگون از عشق تا نفرت را بوجود می آورد و برای مهاجرانی که به ناچار در آن سوی مرز و در غربت برای همیشه و دور از عزیزان و کسان خود ماندگار می شدند حسرت دیدار را تا پایان عمر برایشان به همراه داشت. قهرمان این داستان از جمله زنانی به شمار می آید که در گذر زمانانبوهی از حوادث تلخ وشیرین را از سر گذرانده بود که تلخی ها از نخستین روزگار جوانی زندگیش با حوادث دردناک و مافوق تحمل سایه افکنده بود.اما نیروی پایدار شور زندگی این مجال را به او داد تا با بردباری ستودنی و بیش از اندازه حوادث اندوهبار را پشت سر بگذارد .حوادثی که جوانی او را یکسره بلعیده بودند.

نویسنده: فریده انوش مترجم:   ناشر: گلبرگ
سال چاپ: 1384 نوبت چاپ: 0    
قیمت پشت جلد: 2000 تومان        

بخش معرفی کتاب | پایگاه  خبری شاعر


منبع: شعر نو